THỦ TƯỚng chính phủ Số: 512tải về 25.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích25.56 Kb.
#4305

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 512/TTg-ĐP

V/v một số đề nghị của tỉnh Phú Thọ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________


Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 09/BC-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2008; ý kiến của các Bộ, cơ quan tại các văn bản: số 742/BKH-KTĐP & LT ngày 31 tháng 01 năm 2008, số 1144/BKH-KTĐP & LT ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; số 1378/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 1020/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải; số 1912/BTC-NSNN ngày 19 tháng 02 năm 2008 và số 2216/BTC-NSNN ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính; số 538/BVHTTDL-DSVH ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; số 279/BNN-KH ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và số 1810/BCT-CNĐP ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Bộ Công Thương; số 18-CV/BCĐTB ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội:

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược về đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương hoàn tất hồ sơ theo quy định của pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trước ngày 30 tháng 4 năm 2008.

b) Về bổ sung quy hoạch Phú Thọ là Trung tâm nhiệt điện khu vực trong Quy hoạch Điện VI và đầu tư một số nhà máy nhiệt điện tại Phú Thọ: giao Bộ Công Thương nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Đồng ý về chủ trương việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo việc lập Đề án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Về đề nghị nâng mức hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp lên mức từ 1,5 - 2 tỷ đồng/ha (thay vì mức hỗ trợ 60 tỷ đồng/tỉnh như hiện nay): Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010.

2. Về đầu tư phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp:

a) Về đề nghị xem xét, hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để xây dựng các công trình thủy lợi có tính cấp bách: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, tổng hợp danh mục các dự án đê kè, phòng chống lụt bão cấp bách của tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh khác vào kế hoạch đầu tư các công trình thủy lợi sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ thời kỳ 2003-2010, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội duyệt bổ sung trong đợt điều chỉnh tới (khi Chính phủ có chủ trương sử dụng cho dự án mới ngoài số dự án đã được Quốc hội thông qua).

b) Về đề nghị đầu tư tu bổ, nâng cấp đê kết hợp với giao thông; đầu tư công trình hồ, đập, trạm bơm để phòng, chống lũ quét, cắt lũ, chủ động nước tưới cho nông nghiệp, tiêu nước, kết hợp với cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp, phát triển du lịch dịch vụ, nuôi trồng thủy sản; dự án hạ tầng vùng lũ, phân lũ, lũ quét để tu bổ, nâng cấp đê, kết hợp làm đường sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Phú Thọ rà soát, lựa chọn các công trình cấp bách, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ đầu tư trong thời gian tới.

c) Về đề nghị xây dựng các trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học, trung tâm sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để cung cấp giống cho các tỉnh phía Bắc, nhất là giống lúa, ngô, rau, hoa, cây lâm nghiệp, bò thịt, lợn thịt, gia cầm, thủy sản... Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn, các Bộ liên quan và tỉnh Phú Thọ xây dựng chương trình ứng dụng công nghệ sinh học để phục vụ phát triển sản xuất; giúp Tỉnh xây dựng và vận hành mô hình khu đô thị công nghệ (bao gồm các khu công nghệ, khu nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở đào tạo, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội,...). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ xem xét, đầu tư xây dựng một số trung tâm sản xuất giống chất lượng cao phục vụ cho việc phát triển kinh tế của Tỉnh và Vùng; giúp đỡ đầu tư nâng cấp các trung tâm giống hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ đời sống và xuất khẩu.

3. Về phát triển các ngành dịch vụ:

a) Về đề nghị tăng mức hỗ trợ từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu cho đầu tư hạ tầng khu di tích lịch sử Đền Hùng: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2004 về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đó có kiến nghị cụ thể về việc thực hiện quy hoạch và vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu di tích lịch sử Đền Hùng.

b) Về tìm nguồn ODA hỗ trợ cho các danh mục dự án quan trọng của Tỉnh, xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về cội nguồn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: đề nghị Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Về lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận các di tích thời đại Hùng Vương là di sản văn hóa thế giới: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3867/VPCP-VX ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

d) Về đề nghị cho tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước để tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm và đóng góp nguồn lực để trùng tu, tôn tạo các di tích trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng: đồng ý về chủ trương, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ.

đ) Đồng ý về chủ trương tỉnh Phú Thọ xây dựng một số dự án thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực vui chơi, giải trí cho người nước ngoài. Tỉnh làm việc cụ thể với nhà đầu tư, trong đó chú trọng kiểm tra năng lực về tài chính, kỹ thuật và tính khả thi của dự án, việc bảo vệ cảnh quan, môi trường, tạo việc làm cho người lao động, nhân dân có thu nhập, tăng thu ngân sách cho địa phương và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Về một số đề nghị khác:

a) Về cho phép nắn tuyến 2 đoạn đường: Quốc lộ 32C có điểm đầu đi qua khu di tích lịch sử Đền Hùng thường bị ùn tắc trong thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc lộ 32A đoạn đi qua xã Tân Phú (Trung tâm huyện lỵ huyện Tân Sơn) không bảo đảm an toàn giao thông. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn để sớm triển khai hai đoạn đường tránh trên phù hợp với quy hoạch.

b) Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với một số công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn Tỉnh như: đường quốc lộ số 2, đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, đường Hồ Chí Minh giai đoạn II, nâng cấp đường sắt Hà Nội-Lào Cai (trong đó có nắn tuyến đoạn đi qua thành phố Việt Trì): giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, khẩn trương hoàn thành việc lập thiết kế kỹ thuật theo đúng hợp đồng để khởi công các dự án theo đúng tiến độ.

- Về nạo vét lòng sông (trọng tâm là sông Hồng): giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự án và đề xuất nguồn vốn để thực hiện Dự án.

c) Về đề nghị bố trí tăng vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trường Đại học Hùng Vương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

d) Đồng ý báo cáo Bộ Chính trị đưa tỉnh Phú Thọ vào danh sách các tỉnh thuộc phạm vi chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Tây Bắc để được hưởng đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, ĐP (5), CQC


THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn DũngКаталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2008
2008 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Nghị định 178/2004/NĐ-cp và Thông tư 05/2006/tt-blđtbxh
2008 -> PHÁt triển nông thôN
2008 -> Số: 88 /2008/QĐ-bnn
2008 -> QĐ-bnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 731/2008/QĐ-bkh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> Phụ lục A3 BÁo cáo tiếp nhận và quản lý viện trợ phi chính phủ NƯỚc ngoài I. Các nội dung của dự án
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1024
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/tt-bts ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ cp ngày 4 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất

tải về 25.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương