THỦ TƯỚng chính phủ Số: 465tải về 9.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.32 Kb.
#21438

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 465/TTg-QHQT

V/v phê duyệt bổ sung danh mục dự án hợp tác với ACIAR


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại giao.


 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1498/BKHĐT-KTĐN ngày 08  tháng 3 năm 2013) về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Ô-xtrây-li-a, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung danh mục dự án “Nâng cao tính bền vững của hệ thống canh tác lúa - tôm ở đồng bằng sông Cửu Long” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng viện trợ không hoàn lại của Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Ô-xtrây-li-a theo nội dung nêu tại công văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện văn kiện dự án theo góp ý của các cơ quan và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải,

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

              các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3).M.A 23 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải
tải về 9.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương