THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2195tải về 14.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích14.22 Kb.
#15452

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 2195/TTg-QHQT

V/v Phê chuẩn Hiệp định tài trợ bổ sung vốn cho Dự án VAHIP vay vốn WB.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

Chủ tịch nước.

 

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21 tháng 10 năm 2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ bổ sung và các văn kiện pháp lý liên quan để bổ sung vốn cho Dự án "Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam" (VAHIP), với các nội dung chính như sau:

- Tên Hiệp định Tài trợ: "Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam" giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (số hiệu 4992-VN).

Tên tiếng Anh: Financing Argeement for the Additional Financing for "Vietnam Avian and Human Influenza Control and Preparedness Project" between Socialist Republic of Vietnam and International Development Association.

- Nội dung chính của Hiệp định Tài trợ: Ngân hàng Thế giới cam kết cấp cho Việt Nam một khoản tín dụng bổ sung 6,2 triệu SDR, tương đương khoảng 10 triệu USD theo các điều khoản quy định trong Hiệp định Tài trợ để thực hiện Dự án.

- Địa bàn thực hiện: Dự án sẽ thực hiện tại 11 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thái Bình, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp.

- Tác động của Hiệp định Tài trợ đến Việt Nam: Dự án được thực hiện nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả các biện pháp của Chính phủ nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm cúm trên gia cầm và trên người tại các tỉnh thực hiện dự án bằng cách khống chế dịch triệt để trong các đàn gia cầm, phát hiện sớm và ứng phó với các ca bệnh ở người, chuẩn bị sẵn sàng về y tế trong trường hợp đại dịch xảy ra.

Thời gian hiệu lực: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký (kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2011).

Tính hợp hiến: Hiệp định được ký kết dưới hình thức Điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, phù hợp với Luật Ký kết, Gia nhập và Thực hiện Điều ước Quốc tế năm 2005 và phù hợp với Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 và các văn bản pháp luật khác liên quan.

Mức độ tương thích với các quy định của pháp luật Việt Nam: Nội dung Hiệp định Tài trợ không có quy định nào trái với các Luật, Pháp lệnh do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Về khả năng áp dụng trực tiếp Hiệp định Tài trợ: Hiệp định Tài trợ được áp dụng toàn bộ mà không đặt ra yêu cầu bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo quy định của WB và quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế, Hiệp định Tài trợ nêu trên cần được trình Chủ tịch nước phê chuẩn để có hiệu lực thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên (kèm theo hồ sơ);

- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);

- Các PTTg;

- Các Bộ: Ngoại giao, TP, KHĐT, TC, Y tế;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 26KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải
tải về 14.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương