THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2073tải về 9.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích9.24 Kb.
#14818

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 2073/TTg-QHQT

V/v phê duyệt danh mục dự án do ILO tài trợ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 9377/BKHĐT-KTĐN ngày 13 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và các thể chế thực thi pháp luật lao động tại Việt Nam” do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tài trợ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với các nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng kinh phí tài trợ không hoàn lại cho Dự án là 4.000.000 USD, trong đó vốn đã được đảm bảo là 820.000 USD, vốn sẽ vận động là 3.180.000USD.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng ILO tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt, ký kết và tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;

-  VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;

   các Vụ: KGVX, TH; Cổng TTĐT;

 - Lưu: VT, QHQT (3). 24KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 (Đã ký) 

Hoàng Trung Hải

 


tải về 9.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương