THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2031tải về 10.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích10.42 Kb.
#14409

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 2031/TTg-KTN

v/v chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;


 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3761/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 10 năm 2011) về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chuyển mục đích sử dụng 273,49 ha đất (trong đó có 109,51 ha đất trồng lúa) để thực hiện 10 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai (kèm theo danh mục dự án, công trình cụ thể).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

3. Việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các Dự án khu công nghiệp, Cụm làng nghề, Khu đô thị, Khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được xem xét sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị và dân cư tập trung tại 5 tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại công văn số 3530/VPCP-KTN ngày 31 tháng 5 năm 2011./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;

 Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;

- Lưu: VT, KTN (3). Th 13


KT. THỦ TƯỚNG


PHÓ THỦ TƯỚNG

 (Đã ký) 

Hoàng Trung Hải

Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=Van%20ban%20thang%2010 -> 2011
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ
file-remote-v2 -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1702
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1768
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1836
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1872
2011 -> VĂn phòng chính phủ Số: 284

tải về 10.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương