THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1872tải về 10.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích10.78 Kb.
#12207

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1872/TTg-KTN

V/v một số cơ chế đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và Dự án Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 4519/UBND-GT ngày 08 tháng 8 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5797/BKHĐT-KCHTĐT ngày 01 tháng 9 năm 2011), Tài chính (công văn số 11981/BTC-ĐT ngày 07 tháng 9 năm 2011), Giao thông vận tải (công văn số 5797/BGTVT-QLXD ngày 19 tháng 9 năm 2011) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3516/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 9 năm 2011) về một số cơ chế đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc bồi thường xây dựng mới hoàn trả để giải phóng mặt bằng đối với các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội thuộc diện phải di dời (các công trình y tế, giáo dục, thủy lợi, điện, điện thoại, giao thông....) như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức thực hiện việc bồi thường nêu trên và lựa chọn nhà thầu thi công đối với các công trình xây dựng khu tái định cư của 02 Dự án theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng:

   Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

  Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

  các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 18

KT. THỦ TƯỚNG


PHÓ THỦ TƯỚNG

 (Đã ký) 

Hoàng Trung Hải

Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=Van%20ban%20thang%2010 -> 2011
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ
file-remote-v2 -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1702
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1768
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1836
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2031
2011 -> VĂn phòng chính phủ Số: 284

tải về 10.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương