THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1844tải về 9.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích9.91 Kb.
#35419

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1844/TTg-QHQT

V/v phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ai-Len.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 111/TTr-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ai-len về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

2. Giao Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại, công bố và lưu chiểu Hiệp định theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTCP,

 các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;

- VPCP: BTCN,

các Vụ: TH, KTTH, PL, TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (2).

 KT. THỦ TƯỚNG


PHÓ THỦ TƯỚNG

  (Đã ký) 

Nguyễn Sinh Hùng

Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2008
2008 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 512
2008 -> Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Nghị định 178/2004/NĐ-cp và Thông tư 05/2006/tt-blđtbxh
2008 -> PHÁt triển nông thôN
2008 -> Số: 88 /2008/QĐ-bnn
2008 -> QĐ-bnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 731/2008/QĐ-bkh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> Phụ lục A3 BÁo cáo tiếp nhận và quản lý viện trợ phi chính phủ NƯỚc ngoài I. Các nội dung của dự án
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1024

tải về 9.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương