THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1836tải về 10.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.43 Kb.
#11885

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1836/TTg-QHQT

V/v Phê duyệt điều chỉnh Dự án cung cấp phương tiện tránh thai do UNFPA tài trợ cho Bộ Y tế.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Y tế;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại giao.


 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6376/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 9 năm 2011); ý kiến đóng góp của các cơ quan: Bộ Tài chính (công văn số 11814/BTC-QLN, ngày 05 tháng 9 năm 2011), Bộ Ngoại giao (công văn số 2932/BNG-TCQT ngày 26 tháng 8 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung vốn và điều chỉnh mục tiêu Dự án "Hỗ trợ phương tiện tránh thai cho Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình" do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) viện trợ không hoàn lại và Bộ Y tế chủ trì thực hiện như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Về vốn cụ thể như sau:

- Bổ sung 536.560 USD do UNFPA tài trợ bằng phương tiện tránh thai;

- Bổ sung vốn đối ứng tương đương với 42.558 USD để thực hiện các nội dung điều chỉnh của Dự án, sử dụng từ nguồn ngân sách cấp cho Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - Kế hoạch hóa hóa gia đình.

2. Bộ Y tế ký kết văn bản điều chỉnh Dự án và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng viện trợ ODA./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);

- Các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN;

  các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3).24

KT. THỦ TƯỚNG


PHÓ THỦ TƯỚNG

 (Đã ký) 

Hoàng Trung Hải

Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=Van%20ban%20thang%2010 -> 2011
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ
file-remote-v2 -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1702
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1768
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1872
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2031
2011 -> VĂn phòng chính phủ Số: 284

tải về 10.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương