THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1768tải về 10.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.65 Kb.
#11129

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1768/TTg-KTN

V/v bổ sung danh mục các dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng ngập lũ giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải,

Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (tờ trình số 4724/TTr-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6243/BKHĐT-KTNN ngày 19 tháng 9 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 12508/BTC-ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2011), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5858/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 9 năm 2011), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2765/BNN-TCTL ngày 26 tháng 9 năm 2011) về việc bổ sung danh mục các dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng ngập lũ giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ động huy động các nguồn lực của địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình giao thông cấp bách phục vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão trên địa bàn Tỉnh (gồm: đường ĐH.91 và đường ĐH.92), bảo đảm an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát nhu cầu của các địa phương, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phương án bổ sung vào danh mục các dự án được hỗ trợ theo Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và bố trí thành mục riêng theo chương trình hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch hàng năm để thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Phó TTg Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;

- Lưu: VT, KTN (5). Hong (b).


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung HảiКаталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=Van%20ban%20thang%2010 -> 2011
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ
file-remote-v2 -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1702
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1836
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1872
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2031
2011 -> VĂn phòng chính phủ Số: 284

tải về 10.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương