THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1653tải về 12.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích12.55 Kb.
#9990


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1653/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS

và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

___________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cử ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công thương tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm thay bà Châu Huệ Cẩm đã nghỉ hưu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; Trương Vĩnh Trọngđãký

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,

Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: Văn thư, VX (5b). A.
tải về 12.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương