THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1521tải về 11.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích11.35 Kb.
#8642

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1521/TTg-KTN

V/v công tác rà phá bom mìn, vật nổ của Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Cảng Lạch huyện, thành phố Hải Phòng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011

 

 


Kính gửi:

 

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Quốc phòng.


 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3783/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (công văn số 1856/BQP-KHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4863/BKHĐT-KCHTĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011) và Tài chính (công văn số 10610/BTC-ĐT ngày 09 tháng 8 năm 2011) về công tác rà phá bom mìn, vật nổ của Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thực hiện công tác rà phá bom mìn của Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng bao gồm việc khảo sát từ trường, lập phương án kỹ thuật thi công, thi công rà, phá bom mìn vật nổ, kể cả phá hủy bằng nguồn vốn đối ứng như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; giao Bộ Quốc phòng lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải làm việc với nhà tài trợ, thống nhất phương án sử dụng khoản kinh phí viện trợ không hoàn lại của hạng mục khảo sát từ trường, lập phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn, vật nổ vào các hạng mục công việc khác của Dự án./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng:

Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

 các Vụ: KTTH, QHQT, NC, ĐP, TKBT,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 22KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG(Đã ký)

 

Hoàng Trung HảiКаталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=Van%20ban%20CDDH%20T8 -> 2011
file-remote-v2 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
file-remote-v2 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2 -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ
file-remote-v2 -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định
2011 -> VĂn phòng chính phủ Số: 5587
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1491

tải về 11.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương