THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1491tải về 10.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích10.01 Kb.
#8248

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1491/TTg-QHQT

V/v danh mục dự án thuộc Chương trình Niche sử dụng ODA của Hà Lan.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2011

 

 


Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5455/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 8 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường năng lực Trường đại học Thủy lợi và Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong bối cảnh biến đổi khí hậu" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan trong khuôn khổ Chương trình Sáng kiến tăng cường năng lực giáo dục Hà Lan (Niche) với những nội dung chính nêu tại công văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức với phía Hà Lan về quyết định phê duyệt danh mục dự án của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường lưu ý các khuyến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ đạo các trường tham gia dự án phối hợp với phía Hà Lan xây dựng văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTCP, các PTT;

- VPCP: BTCN, các PCN,

 Vụ TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (2).22 THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn DũngКаталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=Van%20ban%20CDDH%20T8 -> 2011
file-remote-v2 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
file-remote-v2 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2 -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ
file-remote-v2 -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định
2011 -> VĂn phòng chính phủ Số: 5587
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1521

tải về 10.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương