THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1487tải về 22.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích22.97 Kb.
#8190

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 1487/QĐ-TTg

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

______


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 2167/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1447/TTr-BTĐKT ngày 31 tháng 10 năm 2007),

 

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Nam (có danh sách kèm theo), đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Nam;

- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;

- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

- Website Chính phủ;

- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11


KT. THỦ TƯỚNG


PHÓ THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng


 

DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành theo Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

______


1

Ông

Ngô Quế


Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Hỉnh Quảng Nam

2

Châu Thị DanhXã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

3

Bùi Thị BứcXã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

4

Nguyễn Thị HườngXã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

5

Nguyễn Thị HiểnXã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

6

Nguyễn Thị YếnXã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

7

Ông

Hoàng ThắngXã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

8

Phan Thị LiễuXã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

9

Ông

Lương ĐiểmXã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

10

 Bà

Nguyễn Thị NgưỡngXã Điện Thắng Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Xã Điện Thắng Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


tải về 22.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương