THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1364tải về 9.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích9.19 Kb.
#6895

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1364/TTg-KTN

V/v điều chỉnh công suất Nhà máy nước Kênh Đông II.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012.

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 4121/UBND-ĐTMT ngày 16 tháng 8 năm 2012) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6720/BKHĐT-KCHT&ĐT ngày 04 tháng 9 năm 2012), Bộ Xây dựng (công văn số 1470/BXD-HTKT ngày 30 tháng 8 năm 2012), về việc điều chỉnh công suất Nhà máy nước Kênh Đông II thuộc Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch từ nguồn nước Kênh Đông, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh công suất Nhà máy nước Kênh Đông II thuộc Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch từ nguồn nước Kênh Đông từ 40.000m3/ngày đêm lên 150.000m3/ngày đêm vào năm 2015 và 250.000m3/ngày đêm vào năm 2025 phù hợp với Quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện việc điều chỉnh Dự án trên theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- PTT Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: KH&ĐT, XD;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Cổng TTĐT, Trợ lý TTgCP;

- Lưu: VT, KTN (4) Binh (21b).KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải
tải về 9.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương