THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1264tải về 11.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích11.85 Kb.
#5612

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1264/TTg-KTN

V/v tổ chức quản lý, khai thác đồng bộ, hiệu quả các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai.


 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5963/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 7 năm 2012) về việc tổ chức quản lý, khai thác đồng bộ, hiệu quả các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải cân đối, bố trí đủ vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện dự án tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, đảm bảo hoàn thành tuyến đường vào cuối năm 2013; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các Bộ, ngành khác có liên quan đẩy nhanh tiến độ vận động nguồn vốn ODA để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đôn đốc tiến độ thực hiện Dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án có liên quan để đảm bảo tiến độ chung của Dự án cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải.

3. Bộ Giao thông vận tải đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án: Dự án ODA cảng Cái Mép - Thị Vải, Dự án mở rộng Quốc lộ 51 và Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; lựa chọn nhà quản lý, khai thác cảng Cái Mép - Thị Vải theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 46/TTg-KTN ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ, và sớm trình Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, khai thác cảng biển theo mô hình chính quyền cảng./

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng:

  Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;

- Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Hàng Hải Việt Nam;

- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;

  các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TKBT, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 23KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải
tải về 11.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương