THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156tải về 52.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích52.43 Kb.
#4409


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______

Số: 1156/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________


Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về Kế hoạch thực hiện Luật cơ yếu

_______
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật cơ yếu ngày 26 tháng 11 năm 2011;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Luật cơ yếu được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2011.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch

1. Mục đích

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện Luật cơ yếu đảm bảo đồng bộ, kịp thời và đạt kết quả thiết thực.

2. Yêu cầu

a) Các Bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ và hoàn thành các nội dung công việc.

b) Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.Điều 3. Nội dung Kế hoạch

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc các cơ quan sau:

a) Bộ Quốc phòng;

b) Bộ Công an;

c) Bộ Ngoại giao;

d) Bộ Công Thương;

đ) Bộ Tài chính;

e) Văn phòng Trung ương Đảng;

g) Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

h) Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Huyện ủy hoặc tương đương.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về cơ yếu.

4. Xây dựng các Đề án: về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ; về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu; về tổ chức cơ yếu và quản lý người làm công tác cơ yếu; về hoạt động nghiên cứu, sản xuất và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước; về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu; về cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã; về “Chương trình môn học quản lý nhà nước về công tác cơ yếu trong các trường đào tạo cán bộ quản Iý”.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch

1. Bộ Quốc phòng

Chủ trì thực hiện các nội dung nêu tại Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 3.

2. Bộ Công an

Chủ trì thực hiện nội dung nêu tại Điểm b Khoản 2 Điều 3.

3. Bộ Ngoại giao

Chủ trì thực hiện nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 3.

4. Bộ Công Thương

Chủ trì thực hiện nội dung nêu tại Điểm d Khoản 2 Điều 3.

5. Bộ Tài chính

Chủ trì thực hiện nội dung nêu tại Điểm đ Khoản 2 Điều 3.

6. Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì thực hiện nội dung nêu tại Điểm e Khoản 2 Điều 3.

7. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì thực hiện nội dung nêu tại Điểm g Khoản 2 Điều 3.

8. Đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thực hiện nội dung nêu tại Điểm h Khoản 2 Điều 3.

9. Sản phẩm và thời gian hoàn thành quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

10. Kinh phí bảo đảm

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Luật cơ yếu của các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Các Bộ, cơ quan Trung ương và các cơ quan, đơn vị ở địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Luật cơ yếu gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định đảm bảo triển khai Kế hoạch theo tiến độ.

Riêng năm 2012, kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Luật cơ yếu do các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao để thực hiện nhiệm vụ.

11. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Luật cơ yếu, Kế hoạch triển khai thực hiện ban hành tại Quyết định này, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

12. Bộ Quốc phòng

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Luật cơ yếu ban hành tại Quyết định này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTCP,

Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;


- Lưu: Văn thư, NC(5b).XH 303

THỦ TƯỚNG


(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Phụ lục

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

____________

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

SẢN PHẨM

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

1.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan thông tấn báo chí, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật cơ yếu

10/2012

2.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Quân đội nhân dân

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn luật cơ yếu

10/2012

3.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Công an nhân dân

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn luật cơ yếu

12/2012

4.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, lập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu

12/2012

5.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu

12/2012

6.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biển, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy đinh chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu

12/2012

7.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Văn phòng Trung ương Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu

12/2012

8.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc ngành Kiểm sát nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bộ Quốc phòng. Bộ Tư pháp

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu

12/2012

9.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo chủ chốt của địa phương, cán bộ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc địa phương

Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cùng cấp

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật cơ yếu

12/2012

10.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đã ban hành cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ khi thực hiện Luật cơ yếu

Bộ Quốc phòng

Các Bộ, ngành, địa phương

Báo cáo rà soát

8/2013

11.

Đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng

Nghị định

9/2012

12.

Đề án về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Văn phòng Chính phủ

Nghị định

9/2012

13.

Đề án về tổ chức cơ yếu và quản lý người làm công tác cơ yếu

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Công an, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng

Nghị định

10/2012

14.

Đề án về hoạt động nghiên cứu, sản xuất và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Tư pháp, Công an, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ

Nghị định

12/2012

15.

Đề án về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Công an, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng

Nghị định

11/2013

16.

Đề án về cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Tư pháp, Công Thương Tài chính, Văn phòng Chính phủ

Nghị định

11/2013

17.

Đề án “Chương trình môn học quản lý nhà nước về công tác cơ yếu trong các trường đào tạo cán bộ quản lý”

Bộ Quốc phòng

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11/2013

 Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

tải về 52.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương