THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1125tải về 10.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.67 Kb.
#4109

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1125/TTg-QHQT

V/v Sửa đổi Hiệp định viện trợ không hoàn lại do GEF tài trợ qua WB cho Dự án "Phát triển ngành lâm nghiệp".


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn.


 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi Hiệp định viện trợ không hoàn lại cho Dự án "Phát triển ngành lâm nghiệp" do Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB), (công văn số 111/TTr-NHNN ngày 05 tháng 7 năm 2012); ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan: Bộ Tài chính (công văn số 7919/BTC-QLN ngày 13 tháng 6 năm 2012), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4268/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 6 năm 2012), Bộ Ngoại giao (công văn số 1853/BNG-LPQT ngày 29 tháng 5 năm 2012), Bộ Tư pháp (công văn số 4113/BTP-PLQT ngày 28 tháng 5 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc sửa đổi Hiệp định viện trợ không hoàn lại của Quỹ GEF (TF 053397) đồng tài trợ cho Dự án để phân bổ lại các hạng mục của Hiệp định này như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại công văn trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục sửa đổi Hiệp định với WB theo quy định hiện hành.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định phê duyệt việc sửa đổi nói trên và xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo tiến độ giải ngân chung của Dự án đồng thời có biện pháp giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra của Dự án./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);

- Các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;

 các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 29


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải 


tải về 10.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương