THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1085tải về 21.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích21.28 Kb.
#3505

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1085/CĐ-TTg

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp

phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

_________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

        - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Sáu tháng đầu năm 2012, các cấp, các ngành, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tích cực triển khai nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thiết thực vào thành tựu kinh tế - xã hội chung của đất nước và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống an lành, hạnh phúc của nhân dân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình dịch HIV/AIDS, tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp khó lường; việc mua bán, tàng trữ, sử dụng, sản xuất trái phép ma túy đặc biệt là ma túy tổng hợp gia tăng nhanh; số người nghiện tăng cao; công tác quản lý cai nghiện, sau cai nghiện hiệu quả thấp; tình hình tái trồng cây có chứa chất ma túy gia tăng; mại dâm không giảm gây chú ý dư luận, mại dâm đồng giới, mại dâm khu vực nông thôn tăng; tài trợ quốc tế giảm, ngân sách nhà nước chưa bù đắp được thiếu hụt kinh phí.Trước tình hình trên, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp được Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 (Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ); thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 691/TTg-KGVX ngày 26 tháng 5 năm 2012 về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy", chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2009/TTg-KGVX ngày 11 tháng 10 năm 2011 về việc củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện một số việc cấp bách sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thường xuyên báo cáo Thường vụ cấp ủy và tăng cường chỉ đạo cụ thể các ngành chức năng trên địa bàn về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đạt hiệu quả thiết thực; thực hiện nghiêm chế độ thống kê, rà soát, tổng hợp số liệu chính xác, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định, cần lưu ý báo cáo những bài học kinh nghiệm, tồn tại, giải pháp và kiến nghị, đề xuất;

- Chỉ đạo các cơ quan thường trực đẩy mạnh công tác truyền thông đến nhân dân, tổ chức họp báo định kỳ, tăng cường chia sẻ thông tin giữa các cơ quan trong và ngoài địa bàn về công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS;

- Chủ động bố trí ngân sách, nâng cao trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương cho công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

2. Bộ Công an tập trung lực lượng, phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm ma túy, tập trung xử lý dứt điểm các tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường điều tra, bắt giữ, xử lý các vụ sản xuất, buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy đặc biệt là ma túy tổng hợp. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, vùng biển... ngăn ngừa có hiệu quả ma túy thẩm lậu vào Việt Nam. Bộ Tài chính chỉ đạo Hải quan tất cả các cửa khẩu tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm về việc buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới công tác cai nghiện, lưu ý làm sâu sắc hơn việc chăm sóc, điều trị người nghiện và triển khai đa dạng các biện pháp và các hình thức cai nghiện, đổi mới mô hình cai nghiện nhất là tại các cơ sở cai nghiện; nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ các biện pháp quản lý mại dâm, đề xuất kế hoạch tổng điều tra, báo cáo số liệu người nghiện, người bán dâm.

4. Bộ Y tế tăng cường phối hợp, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và quản lý tiền chất. Quản lý chặt chẽ và chủ động nguồn cung thuốc Methadone để điều trị cho người nghiện chất dạng thuốc phiện.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an và Quốc phòng (Bộ đội biên phòng) tăng cường kiểm tra, phối hợp xử lý nghiêm việc tái trồng cây có chứa chất ma túy.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm bố trí kế hoạch vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan, địa phương; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, địa phương dành ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn cho công tác phòng chống ma túy, mại dâm HIV/AIDS.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại Hội nghị tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

8. Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong tình hình mới./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Các Ban Chỉ đạo: TB, TN, TNB;

- Các thành viên UBQG;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,

  các Vụ: TH, NC, ĐP, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KGVX (5b).N 90KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Phúc
tải về 21.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương