THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1029tải về 16.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích16.5 Kb.
#2868

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1029/TTg-QHQT

V/v phê duyệt danh mục các dự án đợt 1 do UNICEF tài trợ giai đoạn 2012-2016


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Y tế;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Kon Tum,

Ninh Thuận, Đồng Tháp, An Giang, thành phố

Hồ Chí Minh;

- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,

Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.


 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4897/BKHĐT-KTĐN ngày 06 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục đợt 1 các dự án do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) viện trợ không hoàn lại trong giai đoạn 2012-2016, như sau:

- Dự án "Giáo dục cho trẻ em". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 6.240.000 USD. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Dự án "Nước sạch và vệ sinh cho trẻ em". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 1.800.000 USD. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Dự án "Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên giai đoạn 2012-2016". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 3.102.000 USD. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Tư pháp.

- Dự án "Vì sự sống còn và phát triển của trẻ em". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 5.850.000 USD. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Y tế.

- Dự án "Tăng cường năng lực xây dựng, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thân thiện với trẻ em". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 4.150.000 USD. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Dự án "Tăng cường năng lực đại biểu dân cử trong việc giám sát thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 2.075.000 USD. Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

- Dự án "Dự án bạn hữu trẻ em tỉnh Điện Biên". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 4.749.500 USD. Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

- Dự án "Dự án bạn hữu trẻ em tỉnh Ninh Thuận". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 4.926.000 USD. Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- Dự án "Dự án bạn hữu trẻ em tỉnh Đồng Tháp". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 3.623.000 USD. Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Dự án "Dự án bạn hữu trẻ em tỉnh An Giang". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 3.998.000 USD. Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

- Dự án "Dự án bạn hữu trẻ em tỉnh Kon Tum". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 5.342.000 USD. Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Dự án "Dự án bạn hữu trẻ em thành phố Hồ Chí Minh". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là: 3.626.500 USD. Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Vốn đối ứng cho các dự án trên được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan chủ quan, trình duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, các cơ quan chủ quản dự án tiếp thu, hoàn thiện Đề cương chi tiết dự án, phối hợp với Văn phòng UNICEF tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt và ký kết kết hoạch hoạt động 2 năm và triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg;

 các Vụ: KGVX, KTTH, TH, TKBT;

 Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 35


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký) 

Hoàng Trung Hải

 


tải về 16.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương