THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1024tải về 8.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích8.17 Kb.
#30168

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_____________

Số: 1024/TTg-KTN

V/v chỉ định thầu xây lắp gói thầu số 4 (km 30-km 38+847) thuộc dự án xây dựng đường Mường Nhé - Pắc Ma - A Pa Chải, tỉnh Điện Biên.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

             

Kính gửi:

Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4505/BGTVT-CGĐ ngày 12 tháng 6 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4561/BKH-QLĐT ngày 24 tháng 6 năm 2008), Bộ Tài chính (công văn số 7307/BTC-ĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008) về việc chỉ định thầu xây lắp gói thầu số 4 (km 30-km 38+847) thuộc dự án xây dựng đường Mường Nhé - Pắc Ma - A Pa Chải, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giao thông vận tải được chỉ định thầu xây lắp gói thầu số 4 (km 30-km 38+847) thuộc dự án xây dựng đường Mường Nhé - Pắc Ma - A Pa Chải, tỉnh Điện Biên. Việc chỉ định thầu được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo yêu cầu tiến độ của Dự án.

2. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, điều hành để chậm tiến độ Dự án./.

                                                                                          

 

 Nơi nhân:

-  Như trên;

- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Sở GTVT tỉnh Điện Biên;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

 các Vụ: KTTH, TH,  ĐP, TTĐT;

- Lưu:  VT, KTN (4) VH (17b).KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Trung HảiКаталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2008
2008 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 512
2008 -> Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Nghị định 178/2004/NĐ-cp và Thông tư 05/2006/tt-blđtbxh
2008 -> PHÁt triển nông thôN
2008 -> Số: 88 /2008/QĐ-bnn
2008 -> QĐ-bnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 731/2008/QĐ-bkh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> Phụ lục A3 BÁo cáo tiếp nhận và quản lý viện trợ phi chính phủ NƯỚc ngoài I. Các nội dung của dự án
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/tt-bts ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ cp ngày 4 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất

tải về 8.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương