THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 41.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích41.69 Kb.
#16003


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /2012/QĐ-TTg

Hà nội, ngày tháng 6 năm 2012

(Dự thảo)

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nướcCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/ 9/2005 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 1. Sửa đổi, tên gọi của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 như sau: “Quyết định về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu như sau:

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi như sau:

“1. Chế độ ăn định lượng tính thành tiền theo ngày làm việc thực tế:

a) Mức 1: 77.000 đồng/ngày, áp dụng đối với công nhân đèn luồng từ cửa biển vào cảng; công nhân, nhân viên, viên chức trong thời gian đo đạc, chụp ảnh hàng không, đo đạc, chụp ảnh hàng hải thành lập bản đồ địa hình, bản đồ biển.

b) Mức 2: 93.000 đồng/ngày, áp dụng đối với công nhân khai thác khoáng sản trong hầm lò, công nhân cơ điện lò, công nhân vận hành máy liên hợp đào lò và khai thác khoáng sản trong hầm lò; lái đầu máy và phụ lái đầu máy xe lửa; công nhân, nhân viên, viên chức làm công việc áp tải, chuyển tải, giao nhận than trên biển; thuyền viên tàu vận tải biển, tàu công trình biển, tàu thả phao ngoài biển, tàu địa vật lý, hộ tống, dịch vụ, tiếp tế làm việc trên biển; nhân viên hoa tiêu hàng hải (trừ đối tượng tại mức 3); kiểm soát viên không lưu, nhân viên trực tiếp vận hành, sửa chữa thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát, hiệp đồng bay, nhân viên thông báo tin tức hàng không, nhân viên hiệp đồng thông báo bay; công nhân kỹ thuật trực tiếp sửa chữa máy bay; công nhân, nhân viên kỹ thuật theo chuyến bay và tiếp viên hàng không; thành viên tổ kỹ thuật chụp ảnh trên máy bay.

c) Mức 3: 108.000 đồng/ngày, áp dụng đối với thợ lặn; thuyền viên tàu đánh bắt thủy sản, vận chuyển hàng thuỷ sản đi biển xa có công suất từ 800 sức ngựa trở lên; tàu trục vớt, cứu hộ; tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải; nhân viên hoa tiêu hàng hải làm nhiệm vụ dẫn tàu chở dầu từ các giàn khoan ngoài biển.

d) Mức 4: 170.000 đồng/ngày, áp dụng đối với thành viên tổ lái máy bay; công nhân, nhân viên, viên chức làm việc trên các tàu vận tải biển trong thời gian đi nước ngoài; công nhân đào lò giếng đứng, khai thác than khoáng sản trong hầm lò độ sâu trên 100 mét; công nhân, nhân viên làm việc tại các luồng tàu biển, các trạm đèn biển (trừ đối tượng đã áp dụng mức ăn định lượng theo mức 5);

đ) Mức 5: 232.000 đồng/ngày, áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức là người Việt Nam làm việc tại các giàn khoan, các tàu dịch vụ vận tải dầu khí trên biển; công nhân, nhân viên, viên chức làm việc tại các trạm đèn biển thuộc quần đảo Trường Sa và các trạm đèn biển nằm biệt lập cách đất liền trên 20 hải lý.

Mức ăn định lượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này, người lao động đóng góp từ lương bằng 30% mức được hưởng, doanh nghiệp chi 70% còn lại và được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh. Người lao động hưởng chế độ ăn định lượng thì không được hưởng chế độ ăn ca, chế độ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại bằng hiện vật theo quy định.

2. Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi như sau:

"2. Chế độ thưởng an toàn theo 2 mức 15% và 20% lương cấp bậc, chức vụ, áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số nghề có điều kiện lao động đặc thù.

Đối tượng áp dụng chế độ thưởng an toàn quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và thay thế Phụ lục kèm theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Khoản 4 Điều 1 được sửa đổi như sau:

“4. Phụ cấp đi biển mức 232.000 đồng/ngày, áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức trong những ngày thực tế làm việc trên các giàn khoan, các tàu dịch vụ vận tải dầu khí, các công trình dầu khí trên biển, các tàu trục vớt, cứu hộ, cứu nạn hàng hải, tàu công trình biển, tàu thả phao ngoài biển, tàu hộ tống dịch vụ, tiếp tế làm việc trên biển, vận hành luồng tàu biển; công nhân, nhân viên vận hành đèn biển tại các đảo biệt lập xa đất liền; nhân viên hoa tiêu làm nhiệm vụ dẫn tàu ngoài biển".Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày………

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước.

3. Công chức, viên chức ngành địa chính, địa chất, khí tượng thuỷ văn; công chức, viên chức thuộc Cục Hàng không Việt Nam và các Cảng vụ Hàng không đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép vận dụng áp dụng một số chế độ đặc thù theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 thì nay tiếp tục áp dụng theo theo quy định tại Quyết định này.

4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;


- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn DũngPhụ lục

QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ THƯỞNG AN TOÀN

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /2012/QĐ-TTg ngày    tháng 6 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ)I. Mức 20% tiền lương cấp bậc, chức vụ áp dụng đối với:

1. Công nhân, nhân viên, viên chức quản lý, vận hành các nhà máy điện, các công ty sản xuất điện.

2. Công nhân, nhân viên, viên chức sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, quản lý, vận hành hệ thống truyền tải điện có cấp điện áp từ  110 KW trở lên.

3. Công nhân, nhân viên, viên chức quản lý vận hành hệ thống mạng thông tin, mạng máy tính trên hệ thống điện.

4. Công nhân, nhân viên, viên chức Trung tâm điều độ hệ  thống điện quốc gia, điều độ khu vực và điều  độ tỉnh, thành phố.

Các đối tượng tại điểm 1, 2, 3 và 4 nêu trên không bao gồm nhân viên văn thư, phục vụ, lái xe con hành chính, thường trực cơ quan, vườn hoa cây cảnh.

5. Thành viên tổ lái máy bay.

6. Tiếp viên hàng không.

7. Kiểm soát viên không lưu, không báo, nhân viên thông báo tin tức hàng không.

8. Nhân viên ra đa, khí tượng, thông tin, dẫn đường, điện nguồn, nạp khí lạnh phục vụ hoạt động bay.

9. Nhân viên an ninh hàng không.

10. Nhân viên điều hành khai thác bay, kiểm tra giám sát tại sân bay.

11. Nhân viên phục vụ kỹ thuật, thương mại mặt đất tại sân bay.

12. Công nhân, nhân viên sửa chữa, bảo dưỡng máy bay tại sân bay.

13. Nhân viên quản lý hệ thống chiếu sáng khu bay; nhân viên cứu nạn, cứu hoả tại sân bay.

  14. Công nhân, nhân viên, viên chức vận hành nhà máy sản xuất khí hoá lỏng (GPP), kho cảng Thị Vải, trạm Phú Mỹ, trạm Bà Rịa.

15. Công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp vận hành nhà máy Condensate, sản xuất phân đạm từ khí, lọc hoá dầu, sản xuất xơ sợi tổng hợp  thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

16. Công nhân, nhân viên, viên chức vận hành điều khiển giám sát giao thông; vận hành hệ thống điện, thông gió, trung tâm liên lạc, máy phát điện 1.600 KW, bộ lưu điện, hệ thống lọc bụi tĩnh điện, vận hành bảo dưỡng trạm biến áp 110/220 KVA hầm đường bộ đèo Hải Vân.17. Viên chức quản lý, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

II. Mức 15% tiền lương cấp bậc, chức vụ áp dụng đối với:

1. Công nhân, nhân viên, viên chức quản lý vận hành hệ thống điện có cấp điện áp dưới 110 KV.

2. Viên chức lãnh đạo, quản lý kỹ thuật hệ thống điện.

Các đối tượng tại điểm 1 và 2 nêu trên không bao gồm  đối tượng hưởng mức 20% và nhân viên thu tiền điện, nhân viên thừa hành phục vụ, tạp vụ, lái xe con hành chính, thường trực cơ quan, vườn hoa cây cảnh.

3. Viên chức lãnh đạo, quản lý kỹ thuật máy bay, quản lý  điều hành khai thác bay, quản lý an ninh - an toàn, phục vụ, dịch vụ liên quan trực tiếp đến an toàn trong hoạt động bay.

4. Công nhân, nhân viên, viên chức vận hành các trạm van trên tuyến  ống dẫn khí; công nhân kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống ống dẫn khí từ giàn khoan vào đất liền thuộc ngành dầu khí.

5. Công nhân, viên chức các bộ phận còn lại của nhà máy Condensate, sản xuất phân đạm từ khí, lọc hoá dầu, sản xuất xơ sợi tổng hợp không bao gồm nhân viên thừa hành phục vụ, tạp vụ, lái xe con hành chính, thường trực cơ quan, vườn hoa cây cảnh.

6. Công nhân, nhân viên, viên chức các bộ phận còn lại tham gia quản lý khai thác hầm đường bộ đèo Hải Vân (trừ lực lượng thu phí).7. Nhân viên thừa hành phục vụ (không bao gồm nhân viên tạp vụ, phục vụ bếp, nhân viên chăm sóc vườn hoa, cây cảnh) thuộc Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sở giao dịch chứng khoán thanh phố Hồ Chí Minh.

8. Nhân viên, viên chức chỉ huy điều độ chạy tàu, nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, gồm: trưởng tàu, lái tàu, phụ lái tàu, trực ban chạy tàu ga, trưởng dồn, nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe, nhân viên tuần đường, cầu, hầm.

                      

 

  


Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL -> 2012
DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định
DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL -> CHÍnh phủ Số: /201 /NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL -> Số: /2015/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2012 -> CHÍnh phủ Số: /2012/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL -> Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-cp ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư
2012 -> CHÍnh phủ Số: /2012/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ-cp ngày 18 tháng 8 năm 2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

tải về 41.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương