THỦ TƯỚng chính phủ –––––––– Số: 2074tải về 14.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích14.32 Kb.
#14822

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

––––––––


Số: 2074/TTg-KTTH

V/v Đề án rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số Khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư giai đoạn 2013 - 2015CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

Xây dựng, Công Thương, Tư pháp. 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 8040/TTr-BKHĐT ngày 15 tháng 10 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án "Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2015", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Đề án "Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2015" của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8040/TTr- BKHĐT nêu trên.

2. Giai đoạn 2013 - 2015, chọn tám (08) khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước, gồm:

a) Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

b) Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

c) Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

d) Khu kinh tế  cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;

đ) Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;

e) Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum;

g) Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

h) Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang.

3. Trong số tám (08) khu kinh tế cửa khẩu nêu tại Điểm 2 trên đây, xác định mức độ và thứ tự ưu tiên đầu tư giữa các khu; lựa chọn các hạng mục công trình có nhu cầu cấp thiết của từng khu để tập trung đầu tư nhằm phát huy nhanh hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế cửa khẩu này.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan bố trí hỗ trợ tối thiểu 70% tổng nguồn vốn từ ngân sách trung ương trong kế hoạch hàng năm và trong giai đoạn 2013 - 2015 cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu nêu tại Điểm 2 trên đây, bảo đảm tuân thủ đúng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015 và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

5. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và là đầu mối theo dõi quá trình triển khai Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong quý IV năm 2015, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ,

- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng,

   Văn Trọng Lý, Trợ lý TTgCP,

  các Vụ: TH, TKBT, KTN, V.III, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.25


THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng
tải về 14.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương