THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1016tải về 13.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích13.94 Kb.
#2745

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

——

Số: 1016/QĐ-TTg 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn việc bầu thành viên

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016

__________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2011 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2245/TTr-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:

1. Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 – 2011.

2. Các Phó Chủ tịch:

- Ông Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 – 2011;

- Ông Nguyễn Huy Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 – 2011;

- Ông Nguyễn Văn Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 – 2011;

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 – 2011;

- Ông Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

- Ông Trần Xuân Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

3. Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Đức Nhanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội;

- Ông Phí Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

- Ông Trần Huy Sáng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Ông Nguyễn Thịnh Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Ông Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thủ tướng và các PTT Chính phủ;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (5b).THỦ TƯỚNG

  

(Đã ký)Nguyễn Tấn Dũng

 


tải về 13.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương