THỦ TỤc hành chính lĩnh vực tư pháP Áp dụng chung tạI Ủy ban nhân dân xã, phưỜNG, thị trấn tỉnh cà mautải về 2.64 Mb.
trang1/30
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích2.64 Mb.
#27332
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP ÁP DỤNG CHUNG

TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH CÀ MAU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 934/QĐ-UBND

ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. Danh mục chi tiết

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại UBND cấp xã


STT

Số hồ sơ TTHC (1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế (2)

I. Lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại UBND cấp xã

1

TT-CMU-218414-TT

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản tiếng Việt

Đổi tên thủ tục hành chính

2

TT-CMU-218420-TT

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và chứng thực điểm chỉ

Bổ sung tên thủ tục hành chính

3

TT-CMU- 225658-TT

Chứng thực di chúc

Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

4

TT-CMU- 225659-TT

Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế

//

5

TT-CMU-225660-TT

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

//

6

TT-CMU- 225662-TT

Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế

//

7

TT-CMU-225664-TT

Chứng thực hợp đồng ủy quyền

//

8

TT-CMU- 225666-TT

Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở

//

9

TT-CMU- 225668-TT

Chứng thực hợp đồng tặng nhà ở nông thôn

//

10

TT-CMU-225670-TT

Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở nông thôn

//

11

TT-CMU-225672-TT

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở

//

12

TT-CMU- 225674-TT

Chứng thực hợp đồng mượn nhà ở

//

13

TT-CMU- 225676-TT

Chứng thực hợp đồng cho ở nhờ nhà ở

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử sụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch;

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực - Hết hiệu lực ngày 01/07/2013;- Công văn số 5886/TC/CST ngày 17/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu lệ phí chứng thực của UBND cấp xã đối với các hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất – bỏ tại phần căn cứ pháp lý.

14

TT-CMU- 226323-TT

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở

//

15

TT-CMU- 226325-TT

Chứng thực hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

//

16

TT-CMU- 226332-TT

Chứng thực hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

//

17

TT-CMU- 226334-TT

Chứng thực hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

//

18

TT-CMU- 26337-TT

Chứng thực hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

//

19

TT-CMU- 226339-TT

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

//

20

TT-CMU- 226343-TT

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

//

21

TT-CMU- 226345-TT

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

//

22

TT-CMU- 226448-TT

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

//

23

TT-CMU- 226464-TT

Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

//

24

TT-CMU- 226449-TT

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

//

25

TT-CMU- 226465-TT

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

//

26

TT-CMU- 226466-TT

Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

//

27

TT-CMU- 226467-TT

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

//

28

TT-CMU- 226468-TT

Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

//

29

TT-CMU- 226469-TT

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

//

30

TT-CMU- 226470-TT

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

//

31

TT-CMU- 226471-TT

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

//

32

TT-CMU- 226472-TT

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

//

33

TT-CMU- 226473-TT

Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

//

34

TT-CMU- 226475-TT

Chứng thực hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất

//

35

TT-CMU- 226474-TT

Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

//

36

TT-CMU- 226476-TT

Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

//

37

TT-CMU- 218484-TT

Đăng ký kết hôn

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch - Hết hiệu lực ngày 10/05/2010;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch – bỏ căn cứ;

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP.


38

TT-CMU- 226481-TT

Xác nhận tình trạng hôn nhân

- Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

- Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP;

- Thông tư 08a/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch – bỏ căn cứ pháp lý.


39

TT-CMU- 218490-TT

Đăng ký giám hộ

Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch - Hết hiệu lực: 10/05/2010

40

TT-CMU- 218508-TT

Đăng ký chấm dứt việc giám hộ

//

41

TT-CMU- 218516-TT

Đăng ký việc nhận con

- Thông tư 08a/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch - Hết hiệu lực ngày 10/05/2010.


42

TT-CMU- 218526-TT

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch - Hết hiệu lực: 10/05/2010.43

TT-CMU- 218531-TT

Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch - Hết hiệu lực: 10/05/2010

44

TT-CMU- 218481-TT

Đăng ký khai sinh quá hạn

Sửa đổi thời gian giải quyết theo Điều 2 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

45

TT-CMU- 218482-TT

Đăng ký lại việc sinh

Sửa đổi thời gian giải quyết theo Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

46

TT-CMU- 218483-TT

Đăng ký lại việc tử

Sửa đổi thời gian giải quyết theo Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

47

TT-CMU-218487-TT

Đăng ký lại việc kết hôn

Sửa đổi thời gian giải quyết theo Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

48

TT-CMU- 218537-TT

Đăng ký nuôi con nuôi

Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

49

TT-CMU- 226482-TT

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

- Luật nuôi con nuôi số 05/2010/L-CTN ngày 28/6/2010 của Quốc hội;

- Luật Hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.
Chú thích:

(1) Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

(2) Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của các văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

2. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên(1) lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại UBND cấp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Số hồ sơ TTHC

Công khai – còn hiệu lực

I. Lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Cà Mau

1

Đăng ký khai sinh đúng hạn

TT-CMU- 218422-TT

X

2

Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

TT-CMU- 218423-TT

X

3

Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

TT-CMU-218426-TT

X

4

Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh

TT-CMU- 218429-TT

X

5

Đăng ký việc nhận cha, mẹ

TT-CMU- 218519-TT

X

6

Đăng ký khai tử đúng hạn

TT-CMU-226477-TT

X

7

Đăng ký khai tử cho trẻ em chết sơ sinh

TT-CMU- 226478-TT

X

8

Đăng ký khai tử cho người được tòa án tuyên bố là đã chết

TT-CMU-226479-TT

X

9

Đăng ký khai tử quá hạn

TT-CMU- 226480-TT

X

10

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

TT-CMU-218536-TT

X


tải về 2.64 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương