Table Documentstải về 155.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích155.51 Kb.
#35811

Tên đơn vị

Mô tả dữ liệu
  1. Table Documents


: Định nghĩa các thông tin liên quan đến hồ sơ

Field Name

Data Type

Allow Null

Description

DocumentsID

Int

No

identity

DocumentCode

Varchar(20)

No

Mã hồ sơ (HS 001)

DocumentName

Nvarchar(50)

No

Tên hồ sơ

DocumentContent

Xml

No

Nội dung hồ sơ

DateReceiver

Date

No

Ngày tiếp nhận hồ sơ

DateReturn

Date
Ngày hẹn trả hồ sơ

UserReceiver

Int

No

Người tiếp nhận hồ sơ

Status

Char(2)

No

Trạng thái hồ sơ

0:đã tiếp nhận nhưng chưa xử lý bàn giao cho các phòng chức năng

1:Đã tiếp nhận và đã chuyển tới các phòng ban chức năng)

2:Lãnh đạo phòng đã phân công xong cho nhân viên

3:Nhân viên xử lý xong công việc được giao

4:Lãnh đạo phòng ban phê duyệt đồng ý chuyển tới bước kế tiếp

5:Lãnh đạo phòng ban yêu cầu bổ xung hồ sơ

6: Hồ sơ đã bổ xung

7 :hồ sơ đã xử lý xong và không chấp nhận

8 : hồ sơ đã xử lý xong và chấp nhận bàn giao

9:Hồ sơ chờ lãnh đạo ký duyệt

10:Lãnh đạo cơ quan ký duyệt (không đồng ý).nhưng chưa chuyển xuống bộ phận TN&TKQ

11:Lãnh đạo cơ quan ký duyệt (không đồng ý).và chuyển xuống bộ phận TN&TKQ

12: Lãnh đạo cơ quan ký duyệt (đồng ý)t nhưng chưa chuyển xuống bộ phận TN&TKQ

13: Lãnh đạo cơ quan ký duyệt (đồng ý)và chuyển xuống bộ phận TN&TKQ

14 : Đã trả kết quả (Đối với hồ sơ đã ký duyệt)

15 : Chưa trả kết quả

16 : Đã trả kết quả (Đối với hồ sơ không được ký duyệt)

17:

18: hồ sơ bị lãnh đạo phòng ban từ chối trả thẳng về phòng 1 cửaLoopStatus

Int
Số lần bổ xung hồ sơ

Note

Ntext
Ghi chú

DateSign

Datetime
Ngày ký duyệt hồ sơ

DocumentTypeID

Int

No

Mã loại hồ sơ

IsDelete

tinyint
0: chưa xoá

1:Đẫ xóa


DateRasult

datetieme
Ngày trả

Cost

nvarchar
Lệ phí thu

PeopleReceive

nvarchar
Người nhận

IsMonney

int
Null : trạng thái chưa nộp tiền

1 : Đã nộp tiền


  1. Table StepProcess


Lưu thông tin các bước xử lý hồ sơ

Field Name

Data Type

Allow Null

Description

StepProcessID

Int

No

Identity

ProcessName

Nvarchar

No

Tên bước xử lý

StepOrder

Int

No

Thứ tự bước xử lý

FixTime

Int

No

Thời gian quy định xử lý

Status

Char(2)

No

Trạng thái của bước xử lý

0 : chưa xem

1:đã xem và đang xử lý

2: cần bổ xung

3:đã xử lý xong

4:đã bổ xung xongResultType

Nvarchar
Kiểu văn bản kết quả trả về

DocumentID

Int

No

Mã hồ sơ

DepartmentID

Int

No

Mã phòng ban chịu trách nhiệm thực hiện bước xử lý này

Note

Ntext
Ghi chú

FinishDate

Datetime
Ngày hoàn tất bước xử lý

StartDate

Datetime
Ngày bắt đầu xử lý


  1. Table WorksInProcess


Lưu thông tin các công việc cần thực hiện trong một bước xử lý

Field Name

Data Type

Allow Null

Description

WorkInStepID

Int

No

Identity

StepProcessID

Int

No

Mã bước xử lý

UserID

Varchar

No

Mã nhân viên thực hiện công việc trong bước

StartDate

Datetime

No

Ngày bắt đầu công việc

EndDate

Datetime

No

Ngày kết thúc công việc

FixTime

Int

No

Ngày quy định xử lý công việc

WorkName

Nvarchar

No

Tên công việc

Status

Char(2)

No

Trạng thái xử lý của công việc

0: chưa bắt đầu

1:đang thực hiện công việc

2:yêu cầu bổ xung

3: công việc đã hoàn tất

4: trưởng phòng không đồng ý ký duyệtNote

Ntext
Ghi chú

FinishDate

Datetime
Ngày hoàn tất công việc

Task

Tinyint
Mã ID công việc


  1. Table LoopProcess


lưu thông tin các bước yêu cầu trong trường hợp cần bổ xung hồ sơ

Field Name

Data Type

Allow Null

Description

LoopProcessID

Int

No

identity

StepProcessID

Int

No

Mã bước xử lý yêu cầu bổ xung hồ sơ

StepLoopTo

Int

No

Mã bước xử lý được gửi đến yêu cầu bổ xung hồ sơ

LoopNumber

Int
Số lần bổ xung hồ sơ

LoopOrder

Char(1)
Trạng thái đánh dấu xác định khi bổ xung hồ sơ xong có thực hiện xử lý qua lần lượt thứ tự các bước từ đầu hay là chuyển thẳng đến bước yêu cầu bổ xung

0: chuyển thẳng đến bước yêu cầu bổ xung

1: duyệt hồ sơ lại từ đầu theo thứ tự các bước


DocumentID

Int

No

Mã hồ sơ cần bổ xung

Status

Char(1)

No

Trạng thái bổ xung

0 : chưa bổ xung xong

1 : đã bổ xung xong nhưng chưa bàn giao

2 : đã bổ xung đã bàn giao
  1. Table DocumentFiles


Lưu thông tin các file đính kèm với mỗi hồ sơ

Field Name

Data Type

Allow Null

Description

DocumentFileID

Int

No

Identity

DocumentID

Int

No

Mã hồ sơ có file đính kèm

FileName

Varchar

No

Tên file đính kèm
  1. Table WorkFlows :


lưu các mã công việc

Field Name

Data Type

Allow Null

Description

WorkFlowID

Int

No

Identity

WorkFlowName

nvarchar

No

Tên công việc

AppAction

nvarchar

No

Mã công việc


  1. Table Ideas


Ý kiến

Field Name

Data Type

Allow Null

Description

IdeaID

Int

No

Identiy(PK)

IdeaContent

NText

No

Nội dung ý kiến

IdeaTitle

Nvarchar

No

Tiêu đề ý kiến

DocumentID

Int

No

Mã hồ sơ

UserID

Int

No

Mã người sử dụng

StepProcessID

Int

No

Mã bước công việc

WorkInStepID

Int

No

Mã công việc trong một bước

CreateDate

DateTime

No

Ngày gửi


  1. Table DocumentFiles


Bảng tài liệu đi kèm với hồ sơ

Field Name

Data Type

Allow Null

Description

DocumentFileID

Int

No

Identiy(PK)

Title

Nvarchar

No

Tiêu đề tài liệu

SignVarchar

No

Ký hiệu tài liệu

DocFileDesc

Ntext

Yes

Mô tả tài liệu

FileName

Nvarchar

No

Tên file đính kèm

UpdateDate

DateTime

No

Ngày cập nhật

DocumentID

int

No

ID tài liệu
  1. Table WorkFlowUserRoles


Bảng quyền tham gia quy trình

Field Name

Data Type

Allow Null

Description

WorkFlowUserRoleID

Int

No

Identiy(PK)

WorkFlowID

Int

No

Id vai trò tham gia qui trình

DepartmentID

Int

No

Id phòng ban

PositionID

Int

Yes

Id chức vụTên tài liệu /

Каталог: Uploads
Uploads -> -
Uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
Uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
Uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
Uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1

tải về 155.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương