State of Oregon Department of Human Servicestải về 10.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.31 Kb.
#4140State of Oregon

Department of Human ServicesVề Nguyên đơn
{Claimant name}

{Street address and apt. no.}

{City, state, ZIP code}
LỆNH BÁC BỎ
Vụ việc OAH số. 20{Last 6 digits of case no.}


Nguyên đơn đã yêu cầu mở một phiên điều trần vào ngày {date of request}, nhưng đã rút lại yêu cầu điều trần vào ngày {date of Withdrawal of Request}.


Theo các điều khoản của Quy định OAR 137-003-0672(3)(a), khi một bên yêu cầu điều trần rồi sau đó rút lại yêu cầu thì cơ quan sẽ bác bỏ yêu cầu điều trần đó, do đó yêu cầu điều trần bị bác bỏ.

________________________________________

{Name of hearing representative},

Đại diện Phụ trách các Vấn đề Điều trần của Bộ Dịch vụ Nhân sinh

{Street address}

{City, state, ZIP code}Chú ý: Quý vị có thể hủy bỏ đơn xin rút lại yêu cầu điều trần của mình trong vòng tối đa là 10 ngày làm việc tính từ ngày lệnh này được gửi tới quý vị. Đơn hủy bỏ và yêu cầu được sắp xếp lại lịch điều trần của quý vị phải được Đại diện Phụ trách Điều trần tiếp nhận tại địa chỉ được ghi ở trên trước khi kết thúc ngày làm việc thứ 10. Quý vị có thể yêu cầu xem xét lại hoặc điều trần lại lệnh này trong vòng tối đa là 60 ngày tính từ ngày lệnh này được gửi tới quý vị. Yêu cầu bằng văn bản của quý vị phải được Đại diện Phụ trách Điều trần tiếp nhận tại địa chỉ được ghi ở trên trước khi kết thúc ngày thứ 60. Yêu cầu này có thể được chấp nhận nếu quý vị đã không gửi được yêu cầu trong vòng 10 ngày quy định do những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của quý vị.
Các Quyền Kháng Án: Theo các điều khoản của ORS 183.482, quý vị có quyền kháng lại lệnh cuối cùng của Bộ bằng cách nộp Đơn xin Tái xét (Petition for Review) lên Tòa Thượng Thẩm Oregon (Oregon Court of Appeals). Đơn xin phải được nộp trong vòng 60 ngày tính từ ngày lệnh này được gửi tới quý vị.
Chứng nhận Tống đạt: Tôi xác nhận rằng vào ngày {actual date of mailing}, tôi đã gửi một bản sao y của Lệnh Bác Bỏ này, Vụ việc OAH số. 20{Last 6 digits of case no.} trong một phong bì dán kín, bằng dịch vụ chuyển phát thư hỏa tốc với bưu phí phù hợp, tới Nguyên đơn theo địa chỉ được ghi ở trên, và gửi đính kèm trong thư điện tử tới Rebecca Osborne, Văn phòng Phụ trách Điều trần Hành chính.

________________________________________

{Name of hearings representative},

Đại diện Phụ trách Các Vấn đề Điều trầnOrder of Dismissal Vietnamese DHS 1129 (04/10)


tải về 10.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương