State of Oregon Department of Human Servicestải về 8.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích8.84 Kb.
#4115State of Oregon

Department of Human Services
Về Nguyên đơn
{Claimant name}

{Street Address & Apt #}

{City, State, Zip Code}


LỆNH BÃI BỎNguyên đơn đã yêu cầu mở một phiên điều trần vào ngày {Date of Request}, nhưng đã rút lại yêu cầu điều trần vào ngày {Date of Withdrawal of Request}.


Theo các điều khoản của Nguyên Tắc Hành Chánh Oregon (OAR) 137-003-0672(3)(a), khi một bên yêu cầu điều trần rồi sau đó rút lại yêu cầu thì cơ quan sẽ không cứu xét yêu cầu điều trần đó, do đó yêu cầu điều trần bị bãi bỏ.

________________________________________

{Hearings Representative},

Đại diện Phụ trách Điều trần của Bộ Xã Hội

{Street Address}

{City, State Zip}


Chú ý: Quý vị có thể hủy bỏ đơn xin rút lại yêu cầu điều trần của mình trong vòng tối đa là 10 ngày làm việc tính từ ngày lệnh này được gửi tới quý vị. Đơn hủy bỏ và yêu cầu cuả quý vị để được tái lập lịch trình điều trần phải được Đại diện Phụ trách Điều trần tiếp nhận tại địa chỉ được ghi ở trên trước cuối ngày làm việc thứ 10. Quý vị có thể yêu cầu tái cứu xét hoặc tái điều trần lệnh này trong vòng tối đa là 60 ngày tính từ ngày lệnh này được gửi tới quý vị. Yêu cầu bằng văn bản của quý vị phải được Đại diện Phụ trách Điều trần tiếp nhận tại địa chỉ được ghi ở trên vào cuối ngày thứ 60. Yêu cầu này có thể được nhân nhượng nếu quý vị đã không gửi được yêu cầu trong vòng 10 ngày quy định do những tình huống ngòai sự kiểm soát của quý vị.
Các Quyền Kháng Án: Theo các điều khoản của ORS 183.482, quý vị có quyền kháng lại lệnh cuối cùng của Bộ bằng cách nộp Đơn xin Tái xét (Petition for Review) lên Tòa Thượng Thẩm Oregon (Oregon Court of Appeals). Đơn xin phải được nộp trong vòng 60 ngày tính từ ngày lệnh này được gửi tới quý vị.
Chứng nhận Tống đạt: Tôi xác nhận rằng vào ngày {Actual Date of Mailing}, tôi đã gửi một bản sao y của Lệnh Bãi Bỏ này, trong một phong bì dán kín, qua bưu tín hạng nhất với bưu phí đúng, cho Nguyên đơn theo địa chỉ được ghi ở trên.

________________________________________

{Hearings Representative},

Đại diện Phụ trách Điều trầnOrder of Dismissal Vietnamese DHS 1126 (02/08)


tải về 8.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương