State of Oregon Department of Human Servicestải về 10.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.24 Kb.
#4104State of Oregon

Department of Human ServicesVề Nguyên đơn
{Claimant name}

{Street address and apt no.}

{City, State, ZIP code}


LỆNH BÁC BỎNhững Bằng chứng Thực tế:

Bộ đã ban hành một thông báo về quyết định vào ngày {date of notice}. Theo thông báo này, nguyên đơn có {amount of days} ngày để yêu cầu mở một phiên điều trần. Nguyên đơn đã gửi một đơn yêu cầu điều trần có chữ ký vào ngày {date of request}.

Vào ngày {date explanation received}, Bộ đã nhận được một bản tường trình giải thích rõ lý do tại sao đơn yêu cầu điều trần đã không được nộp đúng hạn. Bản tường trình đã giải thích rằng yêu cầu đã bị nộp muộn bởi vì:

{Summary of explanation}

Các kết luận của luật pháp:

Giải thích của nguyên đơn không mô tả những tình huống dẫn đến sai lầm có thể tha thứ, điều bất ngờ, sự sao lãng có thể tha thứ (ví dụ như sao lãng do có các vấn đề nghiêm trọng về nhận thức hoặc sức khỏe), sự tin cậy hợp lý vào tuyên bố của một nhân viên Bộ liên quan tới các yêu cầu theo thủ tục hay sự gian lận, hiểu sai, hay sự quản lý yếu kém của Bộ. (Tham khảo Quy định OAR 461-025-0310(7))

Yêu cầu điều trần của nguyên đơn không đúng hạn (OAR 461-025-0310(6)) và bị bác bỏ.


________________________________________

{Name of hearing representative}, Đại diện Phụ trách Các Vấn đề Điều trần

Bộ Dịch vụ Nhân sinh

{Street address}

{City, State, ZIP code}
Xem xét lại hoặc Điều trần lại: Quý vị có thể yêu cầu Bộ Dịch vụ Nhân sinh tổ chức điều trần lại hoặc xem xét lại Lệnh này. Yêu cầu điều trần lại hoặc xem xét lại phải được người đại diện phụ trách điều trần tiếp nhận tại địa chỉ ghi trên và có dấu bưu điện không muộn hơn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày tống đạt Lệnh này.
Các quyền kháng án: Theo các điều khoản của ORS 183.482, quý vị có quyền kháng lại lệnh cuối cùng bằng cách nộp Đơn xin Tái xét (Petition for Review) lên Toà Phúc Thẩm Oregon (Oregon Court of Appeals). Đơn xin phải được nộp trong vòng 60 ngày tính từ ngày lệnh được gửi tới quý vị hoặc trở thành lệnh cuối cùng.
Chứng nhận tống đạt: Tôi xác nhận rằng vào ngày {actual date of mailing}, tôi đã gửi một bản sao y của Lệnh Bác Bỏ này, trong một phong bì dán kín, bằng dịch vụ chuyển phát thư hoả tốc với bưu phí phù hợp, tới nguyên đơn theo địa chỉ được ghi ở trên.

________________________________________

{Name of Hearing Representative},

Đại diện Phụ trách Điều trầnTrang / Vietnamese DHS 1125 (07/12)


tải về 10.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương