State of Oregon Department of Human Servicestải về 9.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.03 Kb.
#4022State of Oregon

Department of Human Services
Về Nguyên đơn
{Claimant Name}

{Street Address & Apt #}

{City, State, Zip Code}
LỆNH BÁC BỎ
Những Bằng Chứng Thực Tế
1. Bộ đã nhận được Yêu Cầu Điều Trần Hành Chính của nguyên đơn vào ngày

{Date of Request}.


2. Vấn đề hay những vấn đề được xác định trong đơn yêu cầu điều trần có thể không có ảnh hưởng thiết thực đối với các dịch vụ hoặc các khoản trợ cấp của nguyên đơn vì {Reason Here}.
Kết Luận Của Luật Pháp
Yêu cầu điều trần của nguyên đơn là không thích hợp và không thể xét xử. (Tham khảo trường hợp Yancy v. Shatzer, 337 Or 345, 97 P3d 1161 đòi Brumnett v. ra tòa PSRB, 315 Hoặc 402, 848 P2d 1194 (1993); theo, ORS 14.175.)
Lệnh

Yêu cầu điều trần bị bác bỏ.


________________________________________

{Name of Hearing Representative},

Đại diện Phụ trách các Vấn đề Điều trần của Bộ Dịch vụ Nhân sinh

{Street Address}

{City, State, Zip Code}
Xem xét lại hoặc Điều trần lại: Quý vị có thể yêu cầu Bộ Dịch vụ Nhân sinh tổ chức điều trần lại hoặc xem xét lại Lệnh này. Yêu cầu điều trần lại hoặc xem xét lại phải được người đại diện phụ trách điều trần tiếp nhận tại địa chỉ ghi trên và có dấu bưu điện không muộn hơn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày tống đạt Lệnh này.
Các Quyền Kháng Án: Theo các điều khoản của ORS 183.482, quý vị có quyền kháng lại lệnh cuối cùng của Bộ bằng cách nộp Đơn xin Tái xét (Petition for Review) lên Toà Thượng Thẩm Oregon (Oregon Court of Appeals). Đơn xin phải được nộp trong vòng 60 ngày tính từ ngày lệnh này được gửi tới quý vị.
Chứng nhận Tống đạt: Tôi xác nhận rằng vào ngày {Actual Date of Mailing}, tôi đã gửi một bản sao y của Lệnh Bác Bỏ này, trong một phong bì dán kín, bằng dịch vụ chuyển phát thư hoả tốc với bưu phí phù hợp, tới Nguyên đơn theo địa chỉ được ghi ở trên.

________________________________________

{Name of Hearing Representative},

Đại diện Phụ trách Các Vấn đề Điều trầnVietnamese DHS 1116M (03/09)


tải về 9.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương