S¸ch míi sè 07/2012tải về 1.18 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.18 Mb.
#106
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 07/2012


S¸ch míi sè 07/2012


ChÝnh trÞ

Foundations of Social Policy: Social Justice in Human Perspective / Amanda Smith Barusch . - 3rd ed . - Belmont : Brooks/Cole, 2009 . - xix, 555 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100039/ TVKHXHHCM / Mfn: 97683

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; C«ng b»ng x· héi;

ChÝnh s¸ch x· héi; VÊn ®Ò x· héi; Mü


Journal of Human Development and Capabilities: Vol 9, Issue 1, July 2009 / Henry S. Richardson, Pedro Flores-Crespo, Jaya Krishnakumar . - [s.l.]: Routledge, 2009 . - 152 p.

Ký hiÖu kho : TL 494/ VCONNGUOI / Mfn: 97306

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn n¨ng lùc; NghÌo ®ãi;

Gi¶m nghÌo ®ãi; D©n chñ; Thùc hiÖn d©n chñ


B¸o c¸o vÒ t¨ng tr­ëng: ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng vµ ph¸t triÓn hßa nhËp / ñy ban vÒ T¨ng tr­ëng vµ Ph¸t triÓn . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1209/ VGIADINH / Mfn: 97211

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Tèc ®é t¨ng tr­ëng;

T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng; ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng;

Xu h­íng t¨ng tr­ëng; ThÕ giíi
C¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu vÒ Hoa Kú: S¸ch tham kh¶o dïng trong c¸c tr­êng ®¹i häc / NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng, T¹ Minh TuÊn ch.b. . - H. : Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2011 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11626/ VTTKHXH / Mfn: 97742

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; HÖ thèng chÝnh trÞ; Ph¸t triÓn x· héi;

Kinh tÕ; V¨n ho¸; Ph¸p luËt; Mü


CÈm nang c«ng t¸c thanh tra kiÓm tra, kû luËt cña ñy ban KiÓm tra c¸c cÊp uû §¶ng/ V¨n phßng Quèc héi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 569 tr.

Ký hiÖu kho : VL 522/ VTONGIAO / Mfn: 97473

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; CÊp ñy §¶ng; ñy ban kiÓm tra;

C«ng t¸c thanh tra; KiÓm tra; Kû luËt;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
CÈm nang c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé dµnh cho c¸c cÊp uû §¶ng (míi nhÊt 2007). - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 571 tr.

Ký hiÖu kho : VL 523/ VTONGIAO / Mfn: 97474

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; CÊp uû §¶ng; C¸n bé;

C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé; 2007; ViÖt Nam


CÈm nang nghiÖp vô c«ng t¸c dµnh cho Chñ tÞch Héi Phô n÷ c¸c cÊp/ Hång YÕn, Lan Anh b.s. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1870/ VGIADINH / Mfn: 97189

Tõ kho¸ : C¸n bé phô n÷; Héi Phô n÷; ViÖt Nam
ChiÕn l­îc nh©n tµi cña Trung Quèc tõ n¨m 1978 ®Õn nay: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn ThÞ Thu Ph­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100656/ TVKHXHHCM / Mfn: 97689

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Nh©n tµi; ChiÕn l­îc nh©n tµi;

Ph¸t triÓn nh©n tµi; Trung Quèc


ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp cña ViÖt Nam: ThiÕt kÕ chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Tµi liÖu ®èi tho¹i chÝnh s¸ch sè 3 / Dwight H. Perkins, Vò Thµnh Tù Anh . - H. : UNDP, 2010 . - 54 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1937/ VCONNGUOI / Mfn: 97279

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2015: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ Hoa . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1768, VL 1769/ VDANTOC / Mfn: 97389

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; ChÝnh s¸ch gi¶m nghÌo;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Phóc lîi x· héi; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch hç trî cña nhµ n­íc ta ®èi víi n«ng d©n trong ®iÒu kiÖn héi nhËp WTO/ Vò V¨n Phóc, TrÇn ThÞ Minh Ch©u ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1875/ VGIADINH / Mfn: 97193

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Hç trî kinh tÕ; N«ng d©n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; WTO; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch hç trî s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë ViÖt Nam hiÖn nay/ §oµn Xu©n Thñy ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100894/ TVKHXHHCM / Mfn: 97558

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

S¶n xuÊt n«ng nghiÖp; ViÖt Nam


ChÝnh trÞ thÕ giíi sau n¨m 1945/ Peter Calvocoressi; NguyÔn V¨n H¹nh, Hoµng B»ng Giang, NguyÔn Ngäc Hïng d.; NguyÔn ViÖt Long h.®. . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 778 tr.

Ký hiÖu kho : VL 535/ VTONGIAO / Mfn: 97482

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ;

TrËt tù chÝnh trÞ; Sau 1945; ChiÕn tranh; ThÕ giíi


Chñ thuyÕt c¸ch m¹ng vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam/ NguyÔn §øc B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11585, Vv 11586/ VTTKHXH / Mfn: 97717

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Chñ thuyÕt c¸ch m¹ng; §éc lËp d©n téc;

Chñ nghÜa x· héi; C«ng t¸c lÝ luËn; ViÖt Nam


C«ng b»ng x· héi trong tiÕn bé x· héi/ NguyÔn Minh Hoµn . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a bæ sung- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1873/ VGIADINH / Mfn: 97195

Tõ kho¸ : C«ng b»ng x· héi; TiÕn bé x· héi; ViÖt Nam


§¶ng l·nh ®¹o thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi trong thêi kú ®æi míi/ NguyÔn ThÞ Thanh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100899, LSS1100898/ TVKHXHHCM / Mfn: 97575

Tõ kho¸ : §¶ng Céng S¶n; §¶ng l·nh ®¹o; ChÝnh s¸ch x· héi;

Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


§Þnh h­íng chÝnh s¸ch gi¶m nghÌo t­¬ng lai cña ViÖt Nam: Nh÷ng vÊn ®Ò míi næi vµ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn míi trong giai ®o¹n 2010-2020 / Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi, UNDP . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 73 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1236/ VGIADINH / Mfn: 97141

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; ChÝnh s¸ch gi¶m nghÌo;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Phóc lîi x· héi; 2010-2020; ViÖt Nam


§ång chÝ §ç M­êi - dÊu Ên qua nh÷ng chÆng ®­êng lÞch sö. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11601, Vv 11602/ VTTKHXH / Mfn: 97725

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng BÝ th­;

Bµi viÕt; Bµi pháng vÊn; §ç M­êi; ViÖt Nam


Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2010 vµ triÓn väng n¨m 2011/ NguyÔn M¹nh Hïng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100940/ TVKHXHHCM / Mfn: 97538

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Kinh tÕ khu vùc;

TriÓn väng kinh tÕ; TriÓn väng chÝnh trÞ; 2010; 2011; ThÕ giíi


Kinh tÕ ViÖt Nam 2010: V­ît qua suy gi¶m, t¹o ®µ ph¸t triÓn bÒn v÷ng sau §¹i héi XI cña §¶ng / Ph¹m ThÞ Khanh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100640/ TVKHXHHCM / Mfn: 97692

Tõ kho¸ : Suy gi¶m kinh tÕ; §¶ng Céng s¶n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2010; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2011: KiÒm chÕ l¹m ph¸t vµ æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« / NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2012 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11628/ VTTKHXH / Mfn: 97744

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; L¹m ph¸t;

æn ®Þnh kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«; 2011; 2012; ViÖt Nam


Kû yÕu héi th¶o quèc gia céng ®ång c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam vµ chÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt d©n téc/ Ban chØ ®¹o §¹i héi ®¹i biÓu c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1872/ VGIADINH / Mfn: 97186

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; D©n téc thiÓu sè;

ChÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt d©n téc; KØ yÕu héi th¶o; ViÖt Nam


LÞch sö d©n téc Mü = A Peoples History of the United States 1942 Present / Howard Zinn; Chu Hång Th¾ng, Vò Mai Hoµng d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 805 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1925/ VCONNGUOI / Mfn: 97254

Vv 3458/ VTONGIAO / Mfn: 97527Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Sù kiÖn lÞch sö; LÞch sö d©n téc; MüMÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ViÖt Nam - Qu¸ khø vµ hiÖn t¹i/ TrÇn HËu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100956/ TVKHXHHCM / Mfn: 97551

Tõ kho¸ : MÆt trËn Tæ quèc; MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt;

LÞch sö ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c lý luËn, t­ t­ëng vµ tæ chøc cña §¶ng trong thêi kú ®æi míi/ T« Huy Røa . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11618/ VTTKHXH / Mfn: 97736

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c lÝ luËn; C«ng t¸c t­ t­ëng;

C«ng t¸c tæ chøc; X©y dùng §¶ng; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


220 n¨m c¸ch m¹ng Ph¸p (1789 - 2009)vµ quan hÖ ViÖt Ph¸p trong lÞch sö/ §¹i häc HuÕ . - H.. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2603/ VKHAOCO / Mfn: 97403

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; C¸ch m¹ng 1789; LÞch sö ph¸t triÓn;

Quan hÖ ngo¹i giao; Ph¸p; ViÖt Nam


NghÖ thuËt l·nh ®¹o cña §¶ng trong cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, thèng ®Êt n­íc. - H. : Hång §øc, 2012 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11572/ VTTKHXH / Mfn: 97709

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Héi nghÞ §¶ng; §¹i héi §¶ng;

§¶ng l·nh ®¹o; ViÖt Nam


Nghiªn cøu t«n gi¸o nh©n vËt vµ sù kiÖn/ §ç Quang H­ng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2339/ VCONNGUOI / Mfn: 97244

Tõ kho¸ : Quan ®iÓm t«n gi¸o; Nghiªn cøu t«n gi¸o; VÊn ®Ò t«n gi¸o;

§êi sèng t«n gi¸o; NhËn thøc t­ t­ëng;

§¹o PhËt; C«ng gi¸o; ViÖt Nam
NghiÖp vô c«ng t¸c tuyªn gi¸o c¬ së/ §µo Duy Qu¸t, Ph¹m V¨n Linh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3062/ VTONGIAO / Mfn: 97457

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c tuyªn gi¸o;

NghiÖp vô tuyªn gi¸o; ViÖt Nam


Ng­êi ViÖt víi biÓn/ NguyÔn V¨n Kim ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100986, LSS1100985/ TVKHXHHCM / Mfn: 97639

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ; Kinh tÕ biÓn;

Chñ quyÒn biÓn; An ninh biÓn; ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh s¸ch ng«n ng÷ vµ gi¸o dôc ng«n ng÷ vïng d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam= Language policy and education in ethnic minorities region of Vietnam / TrÇn TrÝ Dâi . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11637, Vv 11638/ VTTKHXH / Mfn: 97752

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Gi¸o dôc ng«n ng÷; ChÝnh s¸ch ng«n ng÷;

ChÝnh s¸ch gi¸o dôc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c §¶ng: Hái ®¸p xö lý, kû luËt vµ khen th­ëng §¶ng viªn n¨m 2012 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 470 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11568, Vv 11569/ VTTKHXH / Mfn: 97707

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c x©y dùng §¶ng; §¶ng viªn;

Tæ chøc c¬ së §¶ng; Qu¶n lÝ ®¶ng viªn; Hái ®¸p; ViÖt NamPh¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ - x· héi c¸c thµnh phè theo h­íng hiÖn ®¹i/ ViÖn Nghiªn cøu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi Hµ Néi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11621, Vv 11622/ VTTKHXH / Mfn: 97738

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Hµ Néi; Thµnh phè Hå ChÝ Minh;

Thµnh phè §µ N½ng; Thµnh phè CÇn Th¬; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn nh©n tµi - ChÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn §¾c H­ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007. - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2352/ VCONNGUOI / Mfn: 97240

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nh©n tµi; Ph¸t triÓn nh©n tµi; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Ph¸t triÓn thÞ tr­êng khoa häc - c«ng nghÖ ViÖt Nam/ Ph¹m V¨n Dòng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100989/ TVKHXHHCM / Mfn: 97640

Tõ kho¸ : ThÞ tr­êng khoa häc; ThÞ tr­êng c«ng nghÖ;

Ph¸t triÓn thÞ tr­êng; §æi míi c«ng nghÖ;

Së h÷u trÝ tuÖ; ChÝnh s¸ch khoa häc; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi/ §inh Xu©n Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5447, VV 5448/ VDANTOC / Mfn: 97358

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý sù ph¸t triÓn x· héi ë n«ng th«n ViÖt Nam: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn vµ thùc tiÔn / Häc viÖn ChÝnh trÞ hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh . - H. : ChÝnh trÞ hµnh chÝnh, 2010 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1960, Vv 1961/ VGIADINH / Mfn: 97184

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi;

N«ng th«n; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn x· héi ë Trung Quèc vµ mét sè n­íc §«ng ¸: S¸ch tham kh¶o / Phïng ThÞ HuÖ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2345/ VCONNGUOI / Mfn: 97246

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Phóc lîi x· héi; ChÝnh s¸ch x· héi;

M«i tr­êng; Qu¶n lÝ x· héi; Trung Quèc; §«ng ¸


Quan hÖ ViÖt Nam - Hµn Quèc: Tõ n¨m 1992 ®Õn nay vµ triÓn väng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020 / NguyÔn Hoµng Gi¸p, NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn V¨n D­¬ng ch.b . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100993/ TVKHXHHCM / Mfn: 97615

Tõ kho¸ : Quan hÖ ngo¹i giao; Hîp t¸c quèc tÕ; Hµn Quèc; ViÖt Nam
Quan hÖ ViÖt Nam - Ukraine: LÞch sö, hiÖn tr¹ng vµ triÓn väng: Kû yÕu héi th¶o quèc tÕ = Vietnam - Ukraine Relations: History, Situation and Prospects: International workshop / NguyÔn Quang ThuÊn ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101058/ TVKHXHHCM / Mfn: 97643

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Ngo¹i giao;

KØ yÕu héi th¶o; ViÖt Nam; Ucraina


QuyÒn lùc trong quan hÖ quèc tÕ: LÞch sö vµ vÊn ®Ò. S¸ch tham kh¶o / Hoµng Kh¾c Nam . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100998/ TVKHXHHCM / Mfn: 97619

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ; ThÕ giíi
Rµ so¸t tæng quan: C¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam / Richard Jones . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 12 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1222/ VGIADINH / Mfn: 97203

Tõ kho¸ : Gi¶m nghÌo; Phóc lîi x· héi; ChÝnh s¸ch x· héi;

Dù ¸n gi¶m nghÌo; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; ViÖt Nam


Sæ tay c«ng t¸c n÷ c«ng: L­u hµnh néi bé / Ban N÷ c«ng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1545/ VGIADINH / Mfn: 97145

Tõ kho¸ : C«ng t¸c n÷ c«ng; NghiÖp vô n÷ c«ng;

C«ng ®oµn; Tæ chøc C«ng ®oµn; ViÖt Nam


Sæ tay c«ng t¸c phô n÷ trong thêi kú míi vÊn ®Ò an toµn vµ tiÕn bé cña phô n÷: Hái ®¸p ph¸p luËt vÒ b×nh ®¼ng giíi; h«n nh©n gia ®×nh vµ phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh; b¶o vÖ vµ ch¨m sãc trÎ em / Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1868/ VGIADINH / Mfn: 97191

Tõ kho¸ : Phô n÷; C«ng t¸c phô n÷; B×nh ®¼ng giíi; H«n nh©n gia ®×nh;

B¹o lùc gia ®×nh; Ch¨m sãc trÎ em; ViÖt Nam


Sè liÖu d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em = Data on Pupulation, Family and Children / ñy ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em . - H. : Thèng kª, 2005 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1926/ VCONNGUOI / Mfn: 97253

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; D©n sè; Gia ®×nh; TrÎ em;

ChØ tiªu kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam


S¬ th¶o LÞch sö §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan Trung ­¬ng: 1948-2010 / §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 538 tr .

Ký hiÖu kho : VL 1773/ VDANTOC / Mfn: 97383

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng; LÞch sö §¶ng bé;

C¬ quan Trung ­¬ng; 1948-2010; ViÖt Nam


Së h÷u t­ nh©n vµ kinh tÕ t­ nh©n ë ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè nhËn thøc vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn / L­¬ng Minh Cõ, Vò V¨n Th­ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101060/ TVKHXHHCM / Mfn: 97650

Tõ kho¸ : Së h÷u t­ nh©n; Kinh tÕ t­ nh©n; Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


T¨ng c­êng n¨ng lùc tham gia thÞ tr­êng cña hé n«ng d©n th«ng qua gi¸ trÞ chuçi n«ng s¶n: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u §øc Kh¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101022, LSS1101023/ TVKHXHHCM / Mfn: 97620

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Hµng n«ng s¶n;

N«ng d©n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng §øc Th©n, §inh Quang Ty ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1882/ VGIADINH / Mfn: 97199

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; TiÕn bé x· héi;

C«ng b»ng x· héi; Kinh nghiÖm quèc tÕ; Thùc tr¹ng ph¸t triÓn;

Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi;

ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi - truyÒn thèng, tÇm nh×n, ®éng lùc v­¬n tíi/ Ph¹m Quang NghÞ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 600 tr.Ký hiÖu kho : Vv 11560, Vv 11561/ VTTKHXH / Mfn: 97703

Tõ kho¸ : §« thÞ; Ph¸t triÓn ®« thÞ; X©y dùng ®« thÞ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Bµi viÕt; Bµi ph¸t biÓu;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
ThÕ giíi thêi hËu chiÕn tranh l¹nh: TuyÓn tËp ®Þa - kinh tÕ - chÝnh trÞ / NguyÔn Tr­êng . - H. : Tri thøc, 2010 . - 810 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101013, LSS1100710/ TVKHXHHCM / Mfn: 97604

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; N¨ng l­îng;

Thêi hËu chiÕn tranh l¹nh; ThÕ giíi
Thùc tr¹ng ph¸t triÓn T©y Nguyªn vµ mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ Bïi Minh §¹o . - H. : KHXH, 2011 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101018, LSS1101019/ TVKHXHHCM / Mfn: 97625

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Trµo l­u x· héi d©n chñ ë mét sè n­íc ph­¬ng T©y hiÖn nay/ Tèng §øc Th¶o, Bïi ViÖt H­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101017, LSS1100072/ TVKHXHHCM / Mfn: 97624

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; X· héi d©n chñ;

Trµo l­u x· héi d©n chñ; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


Tõ ®iÓn lÞch sö chÝnh trÞ v¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ Phan Ngäc Liªn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2005 . - 484 tr.

Ký hiÖu kho : T® 169/ VTONGIAO / Mfn: 97523

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; LÞch sö;

ChÝnh trÞ; V¨n ho¸; §«ng Nam ¸


VÒ qu¸ tr×nh d©n chñ ho¸ x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Minh Qu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101007/ TVKHXHHCM / Mfn: 97618

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ; D©n chñ;

ChÕ ®é d©n chñ; D©n chñ ho¸; ViÖt Nam


X©y dùng ®èi t¸c chiÕn l­îc ViÖt Nam - NhËt B¶n: Néi dung vµ lé tr×nh: Kû yÕu héi th¶o / TrÇn Quang Minh, Ph¹m Quý Long ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101041/ TVKHXHHCM / Mfn: 97670

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; ChiÕn l­îc hîp t¸c; KØ yÕu;

Héi th¶o; NhËt B¶n; ViÖt NamX©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam trong sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1740, VL 1774/ VDANTOC / Mfn: 97375

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; TrÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ;

Ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt NamXuÊt nhËp khÈu dÞch vô gi¸o dôc ®¹i häc cña ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng V¨n Ch©u . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101046/ TVKHXHHCM / Mfn: 97667

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc ®¹i häc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

DÞch vô gi¸o dôc; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; 2020; ViÖt Nam


Xung ®ét trªn biÓn §«ng kh«ng cßn lµ nguy c¬ tiÒm Èn. - H. : Tri thøc, 2012 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11624/ VTTKHXH / Mfn: 97740

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Xung ®ét khu vùc; LuËt quèc tÕ;

Chñ quyÒn l·nh thæ; Chñ quyÒn biÓn ®¶o;

BiÓn §«ng; Th¸i B×nh D­¬ng
Chñ nghÜa m¸c lªnin

B¸c Hå víi doanh nghiÖp vµ doanh nh©n ViÖt Nam/ Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2337/ VCONNGUOI / Mfn: 97241

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Doanh nh©n; Bµi nãi;

Bµi viÕt; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Giíi thiÖu mét sè t¸c phÈm cña C. M¸c, Ph. ¡ngghen vµ V.I. Lªnin vÒ chÝnh trÞ: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Xu©n Phong . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100945/ TVKHXHHCM / Mfn: 97543

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ; T¸c phÈm kinh ®iÓn; C. M¸c; Ph. ¡ngghen; Lªnin
Hå ChÝ Minh sù héi tô tinh hoa t­ t­ëng ®¹o ®øc nh©n lo¹i/ Lª H¶i TriÒu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 611 tr.

Ký hiÖu kho : VL 532/ VTONGIAO / Mfn: 97479

Tõ kho¸ : Hå ChÝ Minh; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

§¹o ®øc c¸ch m¹ng; Bµi viÕt; Bµi nãi


Hå ChÝ Minh víi con ®­êng gi¶i phãng d©n téc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 424 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11619, Vv 11620/ VTTKHXH / Mfn: 97737

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Gi¶i phãng d©n téc;

§éc lËp d©n téc; KØ yÕu; Héi th¶o; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Quan ®iÓm cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ d©n chñ trong gi¸o dôc/ Vâ V¨n Léc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100997/ TVKHXHHCM / Mfn: 97607

Tõ kho¸ : D©n chñ; Gi¸o dôc ; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Tuyªn ng«n ®éc lËp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: Gi¸ trÞ lý luËn vµ ý nghÜa thêi ®¹i / Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch Thõa Thiªn HuÕ, B¶o tµng Hå ChÝ Minh, Tr­êng §¹i häc Khoa häc HuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 408 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101029, LSS1100252/ TVKHXHHCM / Mfn: 97591

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Tuyªn ng«n ®éc lËp;

QuyÒn con ng­êi; QuyÒn d©n téc; Gi¸ trÞ lÝ luËn;

ý nghÜa thêi ®¹i; ViÖt Nam
ý nghÜa lÞch sö vµ gi¸ trÞ thêi ®¹i cña sù kiÖn B¸c Hå ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc/ Bïi §×nh Phong . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101047/ TVKHXHHCM / Mfn: 97663

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; ý nghÜa lÞch sö;

Gi¸ trÞ lÞch sö; 1911; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


D©n téc häc

An Giang ®«i nÐt v¨n ho¸ ®Æc tr­ng vïng ®Êt b¸n s¬n ®Þa/ NguyÔn H÷u HiÖp b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2037/ VGIADINH / Mfn: 97149

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TØnh An Giang; ViÖt Nam


An Giang s«ng n­íc h÷u t×nh/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 268 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50261/ VTTKHXH / Mfn: 97821

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ s«ng n­íc; V¨n häc d©n gian; Ca dao; D©n ca;

TØnh An Giang; ViÖt Nam
nh h­ëng cña PhËt gi¸o ®èi víi ®êi sèng tinh thÇn ë x· héi NhËt B¶n/ NguyÔn ThÞ Thuý Anh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100887, LSS1100888/ TVKHXHHCM / Mfn: 97562

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; §êi sèng tinh thÇn; NhËt B¶n
C¸c bµi kinh vÒ tôc tang ma ng­êi Ch¨m Ahiªr/ Sö V¨n Ngäc, Sö ThÞ Gia Trang . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50224/ VTTKHXH / Mfn: 97784

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn; Tang lÔ;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi kinh; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
Ch©n dung con ng­êi qua c¸i nh×n ViÖt Nam/ Ng« V¨n Ban . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 516 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50287/ VTTKHXH / Mfn: 97847

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; Thµnh ng÷; C©u ®è;

Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
Chî ViÖt/ Huúnh ThÞ Dung s.t., b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5457, VV 5458/ VDANTOC / Mfn: 97350

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Chî; ViÖt Nam
Cá l¼u vµ Sli - Nïng Ph¶n Sl×nh L¹ng S¬n/ Hoµng San s.t., M· ThÕ Vinh b.d. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50218/ VTTKHXH / Mfn: 97778

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ;

Nghi lÔ; Bµi h¸t; D©n téc Nïng; Chi téc Nïng Ph¶n Sl×nh;

TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam
Cæ sö c¸c quèc gia Ên §é ho¸ ë ViÔn §«ng/ G.E. CoedÌs; NguyÔn Thõa Hû d. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2639, Vb 2640/ VKHAOCO / Mfn: 97447

Tõ kho¸ : LÞch sö d©n téc; Nguån gèc d©n téc; Ên §é ho¸;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÔn §«ng; ViÖt Nam


C­ d©n Faifo - Héi An: Trong lÞch sö / NguyÔn ChÝ Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2029/ VGIADINH / Mfn: 97157

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ;

Thµnh phè Héi An; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam; ViÖt Nam


D©n ca S¸n ChÝ ë Kiªn Lao - Lôc Ng¹n - B¾c Giang/ NguyÔn Xu©n CÇn, TrÇn V¨n L¹ng ch.b.; NguyÔn H÷u Tù, NguyÔn Thu Minh, NguyÔn V¨n Phong b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 1202 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50228/ VTTKHXH / Mfn: 97788

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n häc d©n gian; D©n ca;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ng­êi S¸n ChÝ; D©n téc S¸n Chay;

X· Kiªn Lao; HuyÖn Lôc Ng¹n; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
Di s¶n tªn N«m c¸c lµng v¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam/ TrÇn Gia Linh s.t., b.s. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 329 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50231/ VTTKHXH / Mfn: 97791

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Tªn lµng; Tªn N«m; ViÖt Nam


DiÔn ca Khmer Nam Bé/ Hoµng Tóc . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50259/ VTTKHXH / Mfn: 97819

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng tinh thÇn; Nghi lÔ; ¢m nh¹c d©n gian; DiÔn ca;

Móa d©n gian; KÞch h¸t d©n gian; D©n téc Khmer;

Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam


DiÖn m¹o v¨n ho¸ tÝn ng­ìng vµ lÔ héi d©n gian Trµ Vinh/ TrÇn Dòng, §Æng TÊn §øc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50312/ VTTKHXH / Mfn: 97872

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Lµng nghÒ truyÒn thèng; V¨n häc d©n gian; Èm thùc;

X· Mü Long; HuyÖn CÇu Ngang; TØnh Trµ Vinh; ViÖt Namtải về 1.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương