S¸ch míi sè 04/2012tải về 0.77 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.77 Mb.
#42
  1   2   3   4   5   6   7   8

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 04/2012


S¸ch míi sè 04/2012


ChÝnh trÞ
B¸c sÜ TrÇn Duy H­ng. - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11438/ VTTKHXH / Mfn: 96095

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; B¸c sÜ; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

S¸ch ¶nh; TrÇn Duy H­ng; ViÖt Nam


Bµn vÒ c«ng t¸c x©y dùng n¨ng lùc cÇm quyÒn cña §¶ng: S¸ch tham kh¶o / L­u ChÊn Hoa . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 568 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1640/ VTRIETHOC / Mfn: 95980

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c x©y dùng §¶ng;

X©y dùng n¨ng lùc cÇm quyÒn; Ph­¬ng thøc cÇm quyÒn;

X©y dùng s¸ch l­îc cÇm quyÒn; Trung Quèc
B¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë Th¨ng Long - Hµ Néi/ Vâ Quang Träng ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2355/ VSUHOC / Mfn:

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

C«ng t¸c b¶o tån; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¸o c¸o ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¶i c¸ch thÓ chÕ ph¸t triÓn: 30 n¨m c¶i c¸ch më cöa cña Trung Quèc (1978 - 2008): S¸ch tham kh¶o / TrÇn §«ng §µo ch.b.. . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 820 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1626/ VTRIETHOC / Mfn: 95968

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ThÓ chÕ kinh tÕ;

C¶i c¸ch thÓ chÕ; 1978-2008; Trung Quèc


C¨n cø xø uû Nam bé Trung ­¬ng côc miÒn Nam ë U Minh: Cuèi 1949 - ®Çu 1955 / NguyÔn TuÊn Khanh, D­¬ng Thanh B×nh, D­¬ng ViÖt Th¾ng, Mai TriÒu Tiªn ch.b . - Cµ Mau : Ph­¬ng §«ng, 2011 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11471, Vv 11472/ VTTKHXH / Mfn: 96115

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Phong trµo kh¸ng chiÕn;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Xø uû Nam Bé;

Trung ­¬ng côc miÒn Nam; 1949-1955;

U Minh; MiÒn Nam; ViÖt Nam


ChiÕc Lexus vµ c©y « liu: T×m hiÓu kû nguyªn toµn cÇu ho¸. S¸ch tham kh¶o / Thomas L. Friedman; Lª Minh d. . - H. : KHXH, 2005 . - 733 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7608/ VSUHOC / Mfn: 95872

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Quan hÖ quèc tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; T¸c ®éng x· héi; ThÕ giíi


ChiÕn l­îc nh©n tµi cña Trung Quèc tõ n¨m 1978 ®Õn nay: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn ThÞ Thu Ph­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : V 10408/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95808

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®èi néi; §¶ng Céng s¶n; Nh©n tµi;

ChiÕn l­îc nh©n tµi; Ph¸t triÓn nh©n tµi; Trung Quèc


ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Mü ®èi víi NhËt B¶n trong nöa ®Çu thÕ kØ XX: LuËn ¸n tiÕn sÜ / TrÇn ThiÖn Thanh . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2374/ VSUHOC / Mfn: 95890

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Quan hÖ quèc tÕ;

ThÕ kØ 20; NhËt B¶n; Mü


ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n: Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ bµi häc cho ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / §inh V¨n ¢n ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009- 205 tr.

Ký hiÖu kho : V 10362/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95773

Tõ kho¸ : LuËt ®Êt ®ai; BÊt ®éng s¶n; ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n;

ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; ChÝnh s¸ch tµi chÝnh; Kinh nghiÖm;

Vèn ®Çu t­ bÊt ®éng s¶n; ViÖt Nam; ThÕ giíi
ChÝnh s¸ch øng phã khñng ho¶ng kinh tÕ cña ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Minh Quang, §oµn Xu©n Thñy ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : V 10398/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95799

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®Çu t­; ChÝnh s¸ch thuÕ;

ChÝnh s¸ch an sinh x· héi; ViÖt Nam
Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng Ph¹m Hïng = Chairman of the Council of Ministers Pham Hung / Vò Kh¸nh, §Æng V¨n Th¸i, Bïi Hoµng Chung, Lª ThÞ Thu H­¬ng b.s.; Grahame Herbert Whyte h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11439, Vv 11440/ VTTKHXH / Mfn: 96096

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; S¸ch ¶nh; Ph¹m Hïng; ViÖt Nam


C«ng t¸c t­ t­ëng/ §µo Duy Qu¸t ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 502 tr.

Ký hiÖu kho : V 10330/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95749

Tõ kho¸ : C«ng t¸c t­ t­ëng; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

T­ t­ëng x· héi; ViÖt Nam


§¶ng bé tØnh Thanh Ho¸ l·nh ®¹o chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp tõ 1986 ®Õn 2005: LuËn ¸n tiÕn sÜ / NguyÔn V¨n Vinh . - H. : Häc viÖn ChÝnh trÞ- Hµnh chÝnh, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2376/ VSUHOC / Mfn: 95892

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

Kinh tÕ n«ng nghiÖp; 1986-2005; ViÖt Nam


§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o x©y dùng cñng cè nhµ n­íc (1986 - 1996): S¸ch chuyªn kh¶o / §oµn Minh HuÊn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 301 tr.

Ký hiÖu kho : V 10335, V 10336/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95752

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

L·nh ®¹o nhµ n­íc; X©y dùng nhµ n­íc;

1986 - 1996; ViÖt Nam
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o x©y dùng ®éi ngò trÝ thøc tõ 1991 ®Õn 2005: LuËn ¸n tiÕn sÜ / NguyÔn Th¾ng Lîi . - H. : Häc viÖn ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 205 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2377/ VSUHOC / Mfn: 95893

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

TrÝ thøc; 1991-2005; ViÖt Nam


§¶ng l·nh ®¹o c«ng t¸c t­ t­ëng trong thêi kú ®æi míi/ NguyÔn Danh Tiªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : V 10327/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95746

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng; Thêi k× ®æi míi;

Ph­¬ng h­íng l·nh ®¹o; ViÖt Nam


§¶ng l·nh ®¹o thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi trong thêi kú ®æi míi/ NguyÔn ThÞ Thanh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9527, Vb 9528/ VTRIETHOC / Mfn: 96046

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; ChÝnh s¸ch x· héi;

Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


§Èy m¹nh x©y dùng v¨n ho¸ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng, héi nhËp quèc tÕ: Kinh nghiÖm ViÖt Nam, kinh nghiÖm Trung Quèc / Héi ®ång Lý luËn Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 449 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50100/ VTTKHXH / Mfn: 96089

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; X©y dùng v¨n ho¸;

KØ yÕu; Héi th¶o; ViÖt Nam; Trung Quèc§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p: S¸ch chuyªn kh¶o / Ph¹m V¨n Dòng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : V 10363/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95774

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; Thùc tr¹ng;

Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam
Giai cÊp c«ng nh©n ë c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn tõ sau chiÕn tranh l¹nh ®Õn nay . Thùc tr¹ng vµ triÓn väng/ NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : V 10373 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 95783

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; Thùc tr¹ng; §Æc tr­ng c¬ b¶n;

TriÓn väng ph¸t triÓn; N­íc t­ b¶n; ThÕ giíi


Giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc c«ng ®oµnViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ NguyÔn ViÕt V­îng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : V 10391, V 10392/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95794

Tõ kho¸ : C«ng nh©n; C«ng ®oµn; Giai cÊp c«ng nh©n;

Tæ chøc c«ng ®oµn; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

ThÕ kØ 21; ViÖt Nam
Ho¹ch ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi: Lý luËn vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam / Ng« Th¾ng Lîi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9525, Vb 9526/ VTRIETHOC / Mfn: 96045

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Lý luËn; ViÖt Nam


H­íng tíi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng/ NguyÔn V¨n Nam ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2056/ VGIADINH / Mfn: 95666

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

ViÖt Nam
Kinh tÕ vµ x· héi ViÖt Nam d­íi c¸c vua triÒu NguyÔn/ NguyÔn ThÕ Anh . - H. : V¨n häc, 2008 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9517/ VTRIETHOC / Mfn: 96040

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; ThÓ chÕ chÝnh trÞ;

§êi sèng vËt chÊt; Kinh tÕ x· héi;

TriÒu ®¹i NguyÔn; ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam 2010: Nh×n l¹i m« h×nh t¨ng tr­ëng giai ®o¹n 2001-2010 / NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2011 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2057/ VGIADINH / Mfn: 95720

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; M« h×nh t¨ng tr­ëng;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ; 2001-2010;

2011-2020; ViÖt Nam


Lùa chän ®Ó t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng/ NguyÔn §øc Thµnh ch.b.. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1649, Vv 1650/ VTRIETHOC / Mfn: 95987

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Doanh nghiÖp;

T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng; ViÖt Nam


M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa: Con ®­êng vµ b­íc ®i / §ç Hoµi Nam ch.b.. . - H. : KHXH, 2010 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1643, Vv 1644/ VTRIETHOC / Mfn: 95982

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Mèi quan hÖ ViÖt - Hµn trong vµ sau chiÕn tranh cña Mü t¹i ViÖt Nam (1955 - 2005): LuËn ¸n tiÕn sÜ lÞch sö ViÖt Nam / Ku Su Jeong . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2370/ VSUHOC / Mfn: 95886

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; LÞch sö; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

1955-2005; ViÖt Nam; Hµn Quèc


Mét sè suy nghÜ vÒ mèi quan hÖ gi÷a §¶ng - Nhµ n­íc vµ nh©n d©n/ NguyÔn Kh¸nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : V 10314, V 10315/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95735

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; Bµi viÕt; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò chÝnh trÞ quèc tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay/ NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b.; NguyÔn ThÞ QuÕ, Th¸i V¨n Long, Phan V¨n R©n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50090, Vb 50091/ VTTKHXH / Mfn: 96084

Tõ kho¸ : LÝ luËn chÝnh trÞ; §êi sèng chÝnh trÞ;

Quan hÖ chÝnh trÞ quèc tÕ; Quan ®iÓm chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ViÖt Nam; ThÕ giíi

Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc d©n téc thiÓu sè cho sù nghiÖp ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam. T. 2 / NguyÔn §¨ng Thµnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2073/ VGIADINH / Mfn: 95714

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; X· héi häc lao ®éng;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph©n c«ng, phèi hîp vµ kiÓm so¸t quyÒn lùc trong x©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÇn Ngäc §­êng ch.b.. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 532 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9503, Vb 9504/ VTRIETHOC / Mfn: 96030

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ x©y dùng tæ chøc c¬ së §¶ng hiÖn nay/ NguyÔn §øc Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : V 10313/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95734

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng;

C¬ së §¶ng; Tæ chøc c¬ së §¶ng


Nghiªn cøu x©y dùng c­¬ng lÜnh §¶ng Céng s¶n Trung Quèc/ Chu KÝnh Thanh; Hoµng V¨n TuÊn, NguyÔn Mai Ph­¬ng d.; Hoµng V¨n TuÊn, NguyÔn M¹nh Hïng h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 758 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9499, Vb 9500/ VTRIETHOC / Mfn: 96028

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ; Trung Quèc
Ngo¹i giao NhËt B¶n: Sù lùa chän cña NhËt B¶n trong thêi ®¹i toµn cÇu ho¸ / Irie Akira; Lª ThÞ B×nh, NguyÔn §øc Minh d. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50105, Vb 50106/ VTTKHXH / Mfn: 96092

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; NhËt B¶n


Ngo¹i giao ViÖt Nam - gãc nh×n vµ suy ngÉm: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Kh¾c Huúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50088, Vb 50089/ VTTKHXH / Mfn: 96083

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ViÖt Nam


Nguyªn t¾c thèng nhÊt gi÷a d©n téc, giai cÊp vµ nh©n lo¹i trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ L­¬ng Thïy Liªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : V 10322/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95741

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

Nguyªn t¾c thèng nhÊt; D©n téc;

Giai cÊp; Nh©n lo¹i; ViÖt Nam
NhËn thøc vÒ thêi ®¹i ngµy nay/ Vò V¨n HiÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . 299 tr.

Ký hiÖu kho : V 10326/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95745

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; LÝ luËn chÝnh trÞ; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Nh÷ng néi dung chñ yÕu vµ míi trong c¸c v¨n kiÖn §¹i héi XI cña §¶ng: Tµi liÖu tham kh¶o phôc vô nghiªn cøu häc tËp vµ vËn dông NghÞ quyÕt §¹i héi XI / Ph¹m V¨n Linh, NguyÔn TiÕn Hoµng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 115 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9519, Vb 9520/ VTRIETHOC / Mfn: 96042

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; §¹i héi 11; ViÖt Nam
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn míi ®Æt ra trong t×nh h×nh hiÖn nay/ Phïng H÷u Phó . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 900 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9521, Vb 9522/ VTRIETHOC / Mfn: 96043

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Chñ nghÜa x· héi;

Chñ nghÜa t­ b¶n; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

§¶ng Céng s¶n; ViÖt Nam; ThÕ giíi
N­íc Nga - 2050: ChiÕn l­îc ®ét ph¸ c¸ch t©n / B.N. Kudøc, Yu.V. YakovÐts . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50082, Vb 50083/ VTTKHXH / Mfn: 96080

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ThÕ kØ 21; Nga


Ph¸t huy vai trß cña c¸c tæ chøc x· héi ë ViÖt Nam/ Thang V¨n Phóc, NguyÔn Minh Ph­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50086, Vb 50087/ VTTKHXH / Mfn: 96082

Tõ kho¸ : Tæ chøc x· héi; Ho¹t ®éng x· héi;

Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lÝ x· héi; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn khoa häc vµ träng dông nh©n tµi cña Th¨ng Long - Hµ Néi/ Vò Hy Ch­¬ng ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2357/ VSUHOC / Mfn: 95850

Tõ kho¸ : LÞch sö khoa häc; Khoa häc; Nh©n tµi;

Träng dông nh©n tµi; ChÝnh s¸ch khoa häc;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn khoa häc; LÞch sö ®Þa ph­¬ng;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: Thêi kú 2011-2020 / Bïi T¾t Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2070/ VGIADINH / Mfn: 95711

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2011-2020; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi: M« h×nh, thùc tiÔn vµ kinh nghiÖm / §inh Xu©n Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 396 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5092/ VSUHOC / Mfn: 95814

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; §¶ng l·nh ®¹o;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn x· héi; Thêi kú ®æi míi;

ViÖt Nam
Quan hÖ gi÷a c¸c tØnh Hña Ph¨n, Xiªng Kho¶ng, B«lykh¨mxay: LuËn ¸n tiÕn sÜ / Bïi V¨n Hµo . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 205 tr.Ký hiÖu kho : §Vv 2388/ VSUHOC / Mfn: 95884

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

LuËn ¸n tiÕn sÜ; ViÖt Nam; Lµo


Quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam - Liªn minh ch©u ¢u: Thùc tr¹ng vµ triÓn väng: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Quang ThuÊn . - H. : KHXH, 2009 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : V 10339/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95754

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ; §Þnh h­íng ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch hîp t¸c quèc tÕ; 1995-2010; Ch©u ¢u;

ViÖt Nam
Quan hÖ ViÖt Nam - Liªn X« (1917-1991): Nh÷ng sù kiÖn lÞch sö / NguyÔn ThÞ Hång V©n . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 594 tr.Ký hiÖu kho : §Vb 5091, Vb 7595/ VSUHOC / Mfn: 95813

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LÞch sö quan hÖ quèc tÕ;

Sù kiÖn lÞch sö; Sù kiÖn ngo¹i giao;

1917 - 1991; ViÖt Nam; Liªn X«
Qu¶n lý ho¹t ®éng t­ t­ëng - v¨n ho¸: S¸ch tham kh¶o / §µo Duy Qu¸t ch.b. .- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : V 10371 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 95781

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng; C«ng t¸c v¨n ho¸;

Qu¶n lý ho¹t ®éng v¨n ho¸; Qu¶n lý ho¹t ®éng v¨n ho¸;

ViÖt Nam
ThÕ giíi thêi hËu chiÕn tranh l¹nh: TuyÓn tËp ®Þa - kinh tÕ - chÝnh trÞ / NguyÔn Tr­êng . - H. : Tri thøc, 2010 . - 810 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1641, Vv 1642/ VTRIETHOC / Mfn: 95981

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; N¨ng l­îng;

Thêi hËu chiÕn tranh l¹nh; ThÕ giíi

Thñ t­íng Vâ V¨n KiÖt = Prime Minister Vo Van Kiet / Vò Kh¸nh, §Æng V¨n Th¸i, Vò Quèc TuÊn, ... b.s.; NguyÔn ThÞ Léc, Ph¹m §×nh An d.; Pete Johnson h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 192 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11441, Vv 11442/ VTTKHXH / Mfn: 96097

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Thñ t­íng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; S¸ch ¶nh; Vâ V¨n KiÖt; ViÖt Nam


T×m hiÓu mét sè thuËt ng÷ trong v¨n kiÖn §¹i héi XI cña §¶ng/ NguyÔn V¨n Th¹o, NguyÔn ViÕt Th«ng ch.b.. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9523, Vb 9524/ VTRIETHOC / Mfn: 96044

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

§¹i héi 11; ThuËt ng÷; ViÖt Nam


Tæng kÕt thùc tiÔn víi viÖc ph¸t triÓn lý luËn vÒ chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ TrÇn V¨n Phßng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 156 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9518/ VTRIETHOC / Mfn: 96041

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
Trµo l­u x· héi d©n chñ ë mét sè n­íc ph­¬ng T©y hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o/ Tèng §øc Th¶o, Bïi ViÖt H­¬ng ch.b.. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9495, Vb 9496/ VTRIETHOC / Mfn: 96026

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; X· héi d©n chñ;

Trµo l­u x· héi d©n chñ; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


Trung Quèc nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ M.l. Titarenko, §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : V 10349/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95763

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Quan hÖ quèc tÕ; Trung Quèc; ThÕ giíi
V¨n ho¸ chÝnh trÞ vµ lÞch sö d­íi gãc nh×n v¨n ho¸ chÝnh trÞ/ Ph¹m Hång Tung . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : V 10325/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95744

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ chÝnh trÞ; M«i tr­êng chÝnh trÞ;

HÖ thèng chÝnh trÞ; B¶n thÓ chÝnh trÞ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø 11/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9501, Vb 9502/ VTRIETHOC / Mfn: 96029

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

§¹i héi §¶ng; §¹i héi 11; ViÖt NamX©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: Lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn V¨n M¹nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 269 tr.

Ký hiÖu kho : V 10402/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95803

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa; C¬ së lÝ luËn;

§¶ng Céng s¶n; Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; ViÖt Nam
X©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2060/ VGIADINH / Mfn: 95729

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; TrÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt Nam
X©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. S¸ch chuyªn kh¶o / TrÞnh ThÞ ¸i Hoa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010. 223 tr.

Ký hiÖu kho : V 10401/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95802

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«; X©y dùng chÝnh s¸ch;

Thùc thi chÝnh s¸ch; Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam


Chñ nghÜa m¸c Lªnin

Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi §¹i héi §¶ng/ Lª V¨n Yªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : V 10323/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95742

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n;

§¹i héi §¶ng; ViÖt Nam


§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa - TiÕn tíi x· héi nh©n ®¹o hoµn bÞ: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u V¨n Sïng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50103, Vb 50104/ VTTKHXH / Mfn: 96091

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; Chñ nghÜa x· héi;

Chñ nghÜa céng s¶n; X©y dùng chñ nghÜa x· héi;

Chñ nghÜa nh©n ®¹o; ViÖt Nam
Hå ChÝ Minh vÒ gi¸o dôc båi d­ìng thanh thiÕu niªn vµ nhi ®ång/ Lª ThÞ TÝch, NguyÔn ThÞ Kim Dung, TrÇn ThÞ NhuÇn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2039/ VGIADINH / Mfn: 95697

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®¹o ®øc; Thanh niªn; VÞ thµnh niªn;

TrÎ em; Lèi sèng; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh víi c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc cao nhÊt cña n­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa (1946 - 1969): LuËn ¸n tiÕn sÜ / V¨n ThÞ Thanh Mai . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2371/ VSUHOC / Mfn: 95885

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; C¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh víi thñ ®« Hµ Néi/ NguyÔn Träng Phóc, Phïng H÷u Phó ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 580 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2338/ VSUHOC / Mfn: 95839

Tõ kho¸ : Chñ tÞch n­íc; B¶o vÖ thñ ®«; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; X©y dùng thñ ®«; 1945-1969;

Biªn niªn sù kiÖn; Hå ChÝ Minh; Hµ Néi; ViÖt Nam
Nguyªn t¾c thèng nhÊt gi÷a d©n téc, giai cÊp vµ nh©n lo¹i trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ L­¬ng Thïy Liªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : V 10322/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 95741

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

Nguyªn t¾c thèng nhÊt; D©n téc; Giai cÊp;

Nh©n lo¹i; ViÖt Nam
T×nh c¶m cña nh©n d©n thÕ giíi víi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. - H. : Thanh niªn, 2011 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50080, Vb 50081/ VTTKHXH / Mfn: 96079

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; S¸ch ¶nh;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


D©n téc häc
An Giang “trªn c¬m d­íi c¸”/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 213 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50053/ VTTKHXH / Mfn: 96053

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

S¶n xuÊt n«ng nghiÖp; Ng­ nghiÖp;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh An Giang; ViÖt Nam
B¹o lùc trong gia ®×nh ng­êi M«ng t¹i vïng nói phÝa B¾c ViÖt Nam/ NguyÔn ThÕ HuÖ . - H. : T­ ph¸p, 2007 . - 102 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1548/ VGIADINH / Mfn: 95698

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; B¹o lùc gia ®×nh; D©n téc M«ng;

Phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


ChÌ - Mãn ngät d©n gian cæ truyÒn/ Ph¹m Hßa . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2408/ VTAMLY / Mfn: 95920

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n d©n gian;

ChÌ; ViÖt Nam


Chî quª Qu¶ng B×nh/ §Æng ThÞ Kim Liªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50058/ VTTKHXH / Mfn: 96058

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Chî; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
C¬ së tÝn ng­ìng vµ lÔ héi truyÒn thèng ë Biªn Hßa/ Phan §×nh Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2407/ VTAMLY / Mfn: 95921

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi; Ng­êi ViÖt;

Ng­êi Hoa; Thµnh phè Biªn Hßa; ViÖt Nam


D©n ca Cao Lan ë B¾c Giang/ Ng« V¨n Trô ch.b..; NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng, NguyÔn H÷u Tù,... b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 436 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2399/ VTAMLY / Mfn: 95915

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian; D©n ca;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n téc Cao Lan;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương