S¸ch míi sè 03/2011tải về 0.77 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.77 Mb.
#63
  1   2   3   4   5   6   7

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 03/2011


S¸ch míi sè 03/2011


ChÝnh trÞ
Global Risk Governance: Concept and Practice Using the IRGC Framework / O. Renn K. Walker . - Switzerland : Springer, 2008 . - 367 p.

Ký hiÖu kho : Lv 726/ VCONNGUOI / Mfn: 90001

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; ChÝnh phñ; ChÝnh phñ toµn cÇu;

Khung IRGC; Sö dông khung IRGC;

Kh¸i niÖm; Thùc tiÔn
Globalisation and poverty: Channels and Policy responses / Maurizio Bussolo, Jeffery I. Round . - 2nd ed. . - USA : Routledge, 2006 . - 232 p.

Ký hiÖu kho : Lv 727/ VCONNGUOI / Mfn: 90003

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; §ãi nghÌo;

ChÝnh s¸ch xãa ®ãi gi¶m nghÌo; ThÕ giíi


Health, Economic Development and Household poverty from understanding to action/ Sara Bennett, Luc Y Gilson, Anne Mills . - USA : Routledge, 2008 . - 276 p.

Ký hiÖu kho : Lv 725/ VCONNGUOI / Mfn: 90004

Tõ kho¸ : T×nh tr¹ng nghÌo ®ãi; Ng­êi nghÌo; Søc khoÎ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch hç trî hé nghÌo


Humanities alive Economics and Citizenship: For Victorian Essential Learning standards Level 6 / Jo Lamont, Peter Farrar. Stephen Chapman, Rima Khallouf . - Australia : Wiley, 2007 . - 443 p.

Ký hiÖu kho : Ll 827/ VCONNGUOI / Mfn: 90007

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sù; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Nguån nh©n lùc; QuyÒn c«ng d©n;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Australia
Mise en public de la culture/ Bob White . - Canada : Anvoi de poste, 2006 . - 286 p.

Ký hiÖu kho : Lv 754/ VCONNGUOI / Mfn: 89997

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Kh¸i niÖm v¨n ho¸;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ ®¸m ®«ng;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸

Pour une Ðconomie politique de la richesse/ Michel Kail, Pierre Lantz, Richard Sobel . - France : L'Harmattan, 2006 . - 226 p.

Ký hiÖu kho : Lv 750/ VCONNGUOI / Mfn: 89995

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; T­ b¶n; Ng­êi giµu;

Gi¸ trÞ ng­êi giµu; QuyÒn lùc


Une anthropologie/ Martin HÐbert . - Canada : Anvoi de Poste, 2006 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Lv 754/ VCONNGUOI / Mfn: 89998

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi; Hoµ b×nh;

Xung ®ét chñng téc; ChÝnh s¸ch x· héi


B¸o c¸o tæng kÕt 20 n¨m thùc hiÖn c­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi (1991-2011): L­u hµnh néi bé / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 176r.

Ký hiÖu kho : Vv 2407/ VMOITRUONG / Mfn: 90272

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc;

Chñ nghÜa x· héi; Thêi kú qu¸ ®é; 1991-2011; ViÖt Nam


Barack Obama: Hay giÊc m¬ míi cña ng­êi Mü/ Guillaume Serina; HiÖu Constant d. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2227/ VCONNGUOI / Mfn: 89980

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Sù nghiÖp chÝnh trÞ;

Tæng thèng; Barack Obama; Mü


BiÓn §«ng: Hîp t¸c v× an ninh vµ ph¸t triÓn trong khu vùc: Kû yÕu Héi th¶o khoa häc quèc tÕ / §Æng §×nh Quý ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10693/ VTTKHXH / Mfn: 90385

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Hîp t¸c ph¸t triÓn;

Hîp t¸c an ninh; An ninh khu vùc;

BiÓn §«ng; Th¸i B×nh D­¬ng
C¸c v¨n b¶n chñ yÕu cña Thµnh uû Hµ Néi kho¸ XIV nhiÖm kú 2005-2010: L­u hµnh néi bé. T. 3 : Ban hµnh n¨m 2008 / Thµnh uû Hµ Néi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 724 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10724/ VTTKHXH / Mfn: 90406

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; NghÞ quyÕt; ChØ thÞ; Th«ng tri;

Th«ng b¸o; §Ò ¸n; Ch­¬ng tr×nh; QuyÕt ®Þnh;

Thµnh uû; 2005-2010; Hµ Néi; ViÖt Nam
C¶i c¸ch tiÒn l­¬ng c«ng chøc: Kh©u ®ét ph¸ cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh 2011-2020 / Thang V¨n Phóc, NguyÔn Thu Linh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2010 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10623, Vv 10624/ VTTKHXH / Mfn: 90350

Tõ kho¸ : LuËt lao ®éng; C¶i c¸ch hµnh chÝnh; TiÒn l­¬ng;

C¶i c¸ch tiÒn l­¬ng; ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng;

C¸n bé c«ng chøc; 2011 - 2020; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch di d©n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë c¸c tØnh miÒn nói: S¸ch chuyªn kh¶o / §Æng Nguyªn Anh . - H. : ThÕ giíi, 2006 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2226/ VCONNGUOI / Mfn: 89976

Tõ kho¸ : Di d©n; ChÝnh s¸ch di d©n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; MiÒn nói; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hç trî cña ViÖt Nam/ Hoµng V¨n Ch©u ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10689, Vv 10690/ VTTKHXH / Mfn: 90383

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ c«ng nghiÖp;

C«ng nghiÖp hç trî; ViÖt Nam


Chñ tÞch T«n §øc Th¾ng cuéc ®êi vµ sù nghiÖp: 122 n¨m kû niÖm ngµy sinh .- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 205 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1693/ VSUHOC / Mfn: 90049

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; TiÓu sö;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; T«n §øc Th¾ng; ViÖt Nam


Con di - chuyÖn vÒ Condoleezzarice/ Antonia Felix; TrÇn Ngäc DiÖp h.®.; SÜ H­ng, SÜ Thµnh d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : V 2313/ VCHAUAU / Mfn: 90170

Tõ kho¸ : Cè vÊn an ninh; Nh©n vËt lÞch sö;

Nhµ chÝnh trÞ; Ngo¹i tr­ëng; Mü


C«ng t¸c tham m­u t¹i c¸c c¬ quan §¶ng trung ­¬ng: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Héi ®ång Khoa häc c¸c c¬ quan §¶ng trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10736, Vv 10737/ VTTKHXH / Mfn: 90416

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C¬ quan §¶ng trung ­¬ng;

C«ng t¸c tham m­u; ViÖt Nam


Céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa ngo¹i giao trong bèi c¶nh quèc tÕ míi/ Lª V¨n Mü . - H. : KHXH, 2007 . - 236 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8650/ VTRIETHOC / Mfn: 90190

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

Quan hÖ ngo¹i giao; Trung Quèc


Danh tËp c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam 2008- 2009/ VUFO - NGO resource centre . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2281/ VSUHOC / Mfn: 90066

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Tæ chøc phi chÝnh phñ;

Danh môc; ViÖt NamD©n chñ vµ d©n chñ ë c¬ së n«ng th«n trong tiÕn tr×nh ®æi míi/ Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8663, Vb 8664 / VTRIETHOC / Mfn: 90206

Tõ kho¸ : D©n chñ; D©n chñ c¬ së; N«ng th«n;

Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ d©n vËn trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p - Mü vµ thêi kú ®æi míi/ NguyÔn Quang Thø, Lª Trung Kiªn s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 497 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10579, Vv 10580/ VTTKHXH / Mfn: 90328

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh; C«ng t¸c t­ t­ëng;

C«ng t¸c d©n vËn; V¨n b¶n; NghÞ quyÕt;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam
§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p/ Ph¹m V¨n Dòng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2236/ VCONNGUOI / Mfn: 90034

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; Thùc tr¹ng;

Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam
§æi míi vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn Phó Träng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 484 tr.

Ký hiÖu kho : V 2284/ VCHAUAU / Mfn: 90150

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Ph¸t triÓn x· héi;

§æi míi; ViÖt Nam


§æi míi ë ViÖt Nam thùc tiÔn vµ nhËn thøc lý luËn/ NguyÔn Träng Phóc . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8671, Vb 8672 / VTRIETHOC / Mfn: 90209

Tõ kho¸ : Qu¸ tr×nh ®æi míi; §æi míi;

C«ng cuéc ®æi míi; ViÖt Nam


H­íng tíi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam ch.b.. - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10641, Vv 10642/ VTTKHXH / Mfn: 90359

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

ViÖt Nam


KiÓm so¸t tËp trung kinh tÕ: Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tiÔn t¹i ViÖt Nam / §inh ThÞ Mü Loan ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 309 tr.

Ký hiÖu kho : V 2288/ VCHAUAU / Mfn: 90154

Tõ kho¸ : KiÓm so¸t kinh tÕ; TËp trung kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ViÖt Nam; NhËt B¶n; Mü; Nga


Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2008 vµ triÓn väng n¨m 2009/ L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7531/ VSUHOC / Mfn: 90078

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Kinh tÕ khu vùc; TriÓn väng kinh tÕ;

TriÓn väng chÝnh trÞ; 2008; 2009; ThÕ giíi
Kinh tÕ hé gia ®×nh ë n«ng th«n ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn / Chu TiÕn Quang . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1251/ VCONNGUOI / Mfn: 89991

Tõ kho¸ : Kinh tÕ hé gia ®×nh; N«ng th«n; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam


Liªn bang Nga trªn con ®­êng ph¸t triÓn nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ NguyÔn An Hµ ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : V 2316/ VCHAUAU / Mfn: 90188

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

ThÕ kû XXI; Nga
LÞch sö 80 n¨m Ngµnh Tuyªn gi¸o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam(1930-2010)/ Ban Tuyªn gi¸o Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10659, Vv 10660/ VTTKHXH / Mfn: 90368

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö Ngµnh Tuyªn gi¸o;

C«ng t¸c tuyªn gi¸o; 1930-2010; ViÖt Nam


LÞch sö d©n téc Mü/ Howard Zinn; Chu Hång Th¾ng, Vò Mai Hoµng, Lª V¨n D­¬ng,... d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 805 tr.

Ký hiÖu kho : V 2501/ VCHAUAU / Mfn: 90179

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Qu¸ tr×nh lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö;

LÞch sö d©n téc; Mü
LÞch sö §¶ng bé huyÖn Mang Yang: 1945-2010 / §ç H»ng ch.b.; Lª Thanh C¶nh, Lª Phan L­¬ng, NguyÔn H÷u Thä b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10729/ VTTKHXH / Mfn: 90410

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1945-2010; HuyÖn Mang Yang; TØnh Gia Lai; ViÖt NamLÞch sö §¶ng bé huyÖn NghÜa §µn: 1930-2008 / Ban chÊp hµnh §¶ng bé huyÖn NghÜa §µn tØnh NghÖ An . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10731/ VTTKHXH / Mfn: 90412

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1930-2008; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé huyÖn Yªn Thµnh: 1930-2005 / Ban chÊp hµnh §¶ng bé §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam huyÖn Yªn Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10732/ VTTKHXH / Mfn: 90413

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé; 1930-2005;

HuyÖn Yªn Thµnh; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé thµnh phè Vinh (1930-2005): S¬ th¶o / Bïi Ngäc Tam b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 641 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10728/ VTTKHXH / Mfn: 90409

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1930-2005; Thµnh phè Vinh; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé tØnh B×nh §Þnh: 1975-2005 / NguyÔn Thanh T©m ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10651, Vv 10652/ VTTKHXH / Mfn: 90364

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng; LÞch sö §¶ng bé;

1975-2005; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé tØnh B¾c Ninh (1926-2008) / Ban chÊp hµnh §¶ng bé tØnh B¾c Ninh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10661, Vv 10662/ VTTKHXH / Mfn: 90369

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng; LÞch sö §¶ng bé;

1926-2008; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé tØnh T©y Ninh: 1930-2005 / Lª Minh Träng, Hoµng Kim Thanh ch.b.; Huúnh Phó L¹c, Vâ Tam Anh, NguyÔn TÜnh Kh¶m b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 724 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10719/ VTTKHXH / Mfn: 90401

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1930-2005; TØnh T©y Ninh; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé tØnh Qu¶ng Ng·i: 1975-2005 / Ban chÊp hµnh §¶ng bé tØnh Qu¶ng Ng·i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10730/ VTTKHXH / Mfn: 90411

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1975-2005; TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam


LuËn cø vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi/ Hoµng ChÝ B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10615, Vv 10616/ VTTKHXH / Mfn: 90346

Tõ kho¸ : X· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; C¬ së lÝ luËn; BiÕn ®æi x· héi;

Kinh nghiÖm; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Mét sè vÊn ®Ò vÒ sù lùa chän chiÕn l­îc cho ViÖt Nam sau khñng ho¶ng: §Æc san chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o. Sè 57 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 87 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2377/ VMOITRUONG / Mfn: 90255

Tõ kho¸ : ChiÕn l­îc kinh tÕ; ChiÕn l­îc th­¬ng m¹i quèc tÕ;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; M« h×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v­ng;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


220 n¨m C¸ch m¹ng Ph¸p (1789 - 2009) vµ quan hÖ ViÖt - Ph¸p trong lÞch sö.- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7528, §Vb 5053/ VSUHOC / Mfn: 90085

Tõ kho¸ : C¸ch m¹ng t­ s¶n; LÞch sö ph¸t triÓn;

Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

1789-2009; ViÖt Nam; Ph¸p
160 n¨m Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n: 1848 - 2008 / Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2008 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1296, v1295c / VTRIETHOC / Mfn: 90228

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Tuyªn ng«n §¶ng Céng s¶n;

Sù nghiÖp ®æi míi; 1848-2008; C¸c M¸c;

¡ngghen; ViÖt Nam
Nam Phi con ®­êng tiÕn tíi d©n chñ, c«ng b»ng vµ thÞnh v­îng/ §ç §øc §Þnh ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2220/ VCONNGUOI / Mfn: 90026

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ x· héi; ChÕ ®é Apacthai;

ChÝnh s¸ch c¶i c¸ch; C¶i c¸ch chÝnh trÞ;

C¶i c¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch chÝnh s¸ch x· héi; Nam Phi
N©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn d©n chñ c¬ së vµ sù tham gia cña ng­êi d©n v× môc tiªu ph¸t triÓn con ng­êi ë ViÖt Nam hiÖn nay: §Ò tµi cÊp Bé / Tr­¬ng V¨n Dòng . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 197 tr.

Ký hiÖu kho : TL 438/ VCONNGUOI / Mfn: 90021

Tõ kho¸ : D©n chñ; D©n chñ c¬ së; Thùc hiÖn d©n chñ;

Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; Thùc tr¹ng;

Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam

Nh÷ng ®Æc ®iÓm lín cña thÕ giíi ®­¬ng ®¹i: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn §øc B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8675, Vb 8676 / VTRIETHOC / Mfn: 90211

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Toµn cÇu ho¸; Chñ nghÜa t­ b¶n;

C¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ; Chñ nghÜa x· héi;

Xu h­íng ph¸t triÓn; ThÕ kû XXI; ThÕ giíi
N«ng d©n dùa vµo ®©u/ §Æng §øc Thµnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . 182 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2248/ VCONNGUOI / Mfn: 90008

Vv 1672/ VSUHOC / Mfn: 90051Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; N«ng d©n;

N«ng nghiÖp; N«ng th«n; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi: M« h×nh, thùc tiÔn vµ kinh nghiÖm / §inh Xu©n Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10738, Vv 10739/ VTTKHXH / Mfn: 90417

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; §¶ng l·nh ®¹o;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn x· héi; Thêi k× ®æi míi;

ViÖt Nam
Quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú: Thùc tr¹ng vµ triÓn väng / TrÇn Nam TiÕn . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 297 tr.Ký hiÖu kho : Vv 10691, Vv 10692/ VTTKHXH / Mfn: 90384

Tõ kho¸ : LÞch sö quan hÖ ngo¹i giao; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ViÖt Nam; Mü


Qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈu, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn H÷u Kh¶i ch.b. . - H. : Thèng kª, 2007 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : V 2019/ VCHAUAU / Mfn: 90184

Tõ kho¸ : NhËp khÈu; Qu¶n lý nhËp khÈu; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch qu¶n lý nhËp khÈu; ViÖt NamS¬ th¶o lÞch sö §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan Trung ­¬ng: 1948 - 2010 / §¶ng bé Khèi c¸c c¬ quan Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10563, Vv 10564/ VTTKHXH / Mfn: 90320

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng; LÞch sö §¶ng bé;

C¬ quan Trung ­¬ng; 1948-2010; ViÖt NamSù nghiÖp chÝnh trÞ cña nguyªn n÷ Thñ t­íng Anh Margaret Thatcher/ John Sergeant; L­u Träng TuÊn, NguyÔn Kiªn T­êng h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 469 tr.

Ký hiÖu kho : V 2305/ VCHAUAU / Mfn: 90172

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ; Nh©n vËt lÞch sö;

Thñ t­íng; Margaret Thatcher; Anh


Sù ph¸t triÓn cña t­ t­ëng chÝnh trÞ ViÖt Nam thÕ kû X - XV: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Hoµi V¨n ch.b.; Tèng §øc Th¶o, NguyÔn V¨n Huyªn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : Vb8711, Vb8712 / VTRIETHOC / Mfn: 90236

Tõ kho¸ : T­ t­ëng chÝnh trÞ; LÞch sö t­ t­ëng;

ThÕ kû 10-15; ViÖt Nam


T¨ng c­êng n¨ng lùc tham gia cña hµng n«ng s¶n vµo chuçi gi¸ trÞ toµn cÇu trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ë ViÖt Nam/ §inh V¨n Thµnh ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10647, Vv 10648/ VTTKHXH / Mfn: 90362

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp;

Hµng n«ng s¶n; Thùc tr¹ng ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam
TËn dông c¬ héi d©n sè "vµng" ë ViÖt Nam: C¬ héi, th¸ch thøc vµ c¸c gîi ý chÝnh s¸ch / UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 68 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10532, Vv 10533/ VTTKHXH / Mfn: 90304

Tõ kho¸ : D©n sè; C¬ cÊu d©n sè; ChÝnh s¸ch d©n sè;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


Thanh thùc lôc - Quan hÖ Thanh - T©y S¬n cuèi thÕ kû 18 - ®Çu thÕ kû 19/ Hå B¹ch Th¶o d., ch.th.; TrÇn V¨n Ch¸nh h.®., Ph¹m Hoµng Qu©n bæ chó. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10627, Vv 10628/ VTTKHXH / Mfn: 90352

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Nhµ Thanh; Nhµ T©y S¬n;

Nguån sö liÖu; ViÖt Nam; Trung Quèc
Th©m QuyÕn ph¸t triÓn thÇn k× - HiÖn ®¹i ho¸ - Quèc tÕ ho¸/ Vâ §¹i L­îc ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 469 tr.

Ký hiÖu kho : V 2283/ VCHAUAU / Mfn: 90149

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

C¶i c¸ch thÓ chÕ; §Æc khu kinh tÕ; HiÖn ®¹i ho¸;

C«ng nghiÖp ho¸; Thµnh phè Th©m QuyÕn; Trung Quèc

ThÕ giíi n¨m 2008: Tµi liÖu nghiªn cøu & tham kh¶o l­u hµnh néi bé / Bé C«ng an . - H. : KHXH, 2008 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : V 2502/ VCHAUAU / Mfn: 90181

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; An ninh; ChiÕn l­îc an ninh;

An ninh quèc phßng; 2008; ThÕ giíi


ThÕ giíi thêi hËu chiÕn tranh l¹nh: TuyÓn tËp ®Þa - kinh tÕ - chÝnh trÞ / NguyÔn Tr­êng . - H. : Tri thøc, 2010 . - 810 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10669, Vv 10670/ VTTKHXH / Mfn: 90373

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

Hîp t¸c quèc tÕ; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

N¨ng l­îng; Thêi hËu chiÕn tranh l¹nh; ThÕ giíi
Thùc thi luËt vµ chÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng t¹i ViÖt Nam/ NguyÔn §øc KhiÓn . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 233tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2405/ VMOITRUONG / Mfn: 90270

Tõ kho¸ : LuËt m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch m«i tr­êng;

ChÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
Toµn c¶nh tiÒm lùc kinh tÕ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020/ TrÇn Thu Th¶o, Vò §×nh QuyÒn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 659 tr.

Ký hiÖu kho : V 2290/ VCHAUAU / Mfn: 90156

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; TiÒm lùc kinh tÕ;

Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn; NhiÖm vô ph¸t triÓn;

KÕ ho¹ch ph¸t triÓn; §Þnh h­íng ph¸t triÓn;

2006-2010; VIÖt Nam


T«n gi¸o - quan ®iÓm, chÝnh s¸ch ®èi víi t«n gi¸o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn §øc L÷ . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7534/ VSUHOC / Mfn: 90087

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Quan ®iÓm t«n gi¸o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; §­êng lèi t«n gi¸o;

§æi míi t«n gi¸o; ViÖt Nam
Tæng quan kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam (2006 - 2010) / NguyÔn TiÕn Dþ ch.b. . - H. : Thèng kÕ, 2009 . - 1340 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2264/ VSUHOC / Mfn: 90063

Vl 2388/ VMOITRUONG / Mfn: 90266Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ;

2006-2010; ViÖt Nam


Tõ hå VÞ Danh ®Õn hå Hoµn KiÕm - T«i vµ ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Lý Gia Trung; NguyÔn ThiÖn ChÝ d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7550/ VSUHOC / Mfn: 90071

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Sù kiÖn lÞch sö; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam; Trung Quèc


T­ëng Giíi Th¹ch - M­u l­îc chèn quan tr­êng: S¸ch tham kh¶o / Di D­¬ng; Trinh HuyÒn d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 433 tr.

Ký hiÖu kho : V 2314/ VCHAUAU / Mfn: 90171

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

HiÖn ®¹i; T­ëng Giíi Th¹ch; Trung Quèc


øng dông m« h×nh c©n b»ng tæng thÓ tÝnh to¸n ®­îc (CGE) trong nghiªn cøu kinh tÕ: §Æc san chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o. Sè 58 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­. - H. : [k.nxb.], 2010 . - 60 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2375/ VMOITRUONG / Mfn: 90253

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu kinh tÕ; M« h×nh CGE;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch c¶i c¸ch thuÕ;

Tµi chÝnh c«ng; Phóc lîi x· héi; ViÖt Nam
V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø 6 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng khãa X/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : V 2289/ VCHAUAU / Mfn: 90155

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Héi nghÞ lÇn 6; v¨n kiÖn §¶ng;

Khãa 10; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp. T. 39 : 1978 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 561 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1272, Vv 1273/ VTRIETHOC / Mfn: 90197

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Toµn tËp; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp. T. 42 : 1981 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 570 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1274, Vv 1275 / VTRIETHOC / Mfn: 90198

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Toµn tËp; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp. T. 43 : 1982 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 811 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1276, Vv 1277 / VTRIETHOC / Mfn: 90199

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Toµn tËp; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp. T. 51 : 1991 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1278, Vv 1279 / VTRIETHOC / Mfn: 90200

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Toµn tËp; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp. T. 52 : 1992 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 731 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1280, Vv 1281 / VTRIETHOC / Mfn: 90201

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Toµn tËp; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp. T. 53 : 1993-1994 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 682 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1282, Vv 1283 / VTRIETHOC / Mfn: 90202

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Toµn tËp; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp. T. 54 : 1995 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 644 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1284, Vv1310/ VTRIETHOC / Mfn: 90203

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Toµn tËp; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¶ng vÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1386 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2288/ VSUHOC / Mfn: 90067

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChØ thÞ;

NghÞ quyÕt; ViÖt Nam
VÊn ®Ò t«n gi¸o trong c¸ch m¹ng ViÖt Nam: Lý luËn vµ thùc tiÔn / §ç Quang H­ng . - Tb. lÇn 1 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 562 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8667, Vb 8668 / VTRIETHOC / Mfn: 90207

Tõ kho¸ : Lý luËn t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; ViÖt Nam
VÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ ë ViÖt Nam/ TrÇn ThÞ Minh Ch©u . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : V 2286/ VCHAUAU / Mfn: 90152

Tõ kho¸ : §Çu t­ n­íc ngoµi; KhuyÕn khÝch ®Çu t­;

ChÝnh s¸ch ®Çu t­; Thu hót ®Çu t­; ViÖt Nam


VÒ xu h­íng c«ng nh©n ho¸ ë n­íc ta hiÖn nay/ NguyÔn An Ninh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 8681, Vb 8682 / VTRIETHOC / Mfn: 90214

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; Xu h­íng c«ng nh©n ho¸; ViÖt Nam
ViÖt Nam 20 n¨m ®æi míi: S¸ch tham kh¶o / Ari Kokko ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : V 2346/ VCHAUAU / Mfn: 90177

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; Qu¶n lý kinh tÕ; C¶i c¸ch x· héi;

§æi míi gi¸o dôc; Thêi kú ®æi míi; ViÖt NamViÖt Nam 2/3 chÆng ®­êng thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû, h­íng tíi n¨m 2015: B¸o c¸o môc tiªu ph¸t triÓn Thiªn niªn kû 2010 / N­íc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10581, Vv 10582/ VTTKHXH / Mfn: 90329

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Môc tiªu ph¸t triÓn;

Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; Phæ cËp gi¸o dôc; B×nh ®¼ng giíi;

Y tÕ; B¶o vÖ m«i tr­êng; Sè liÖu thèng kª; B¸o c¸o;

1990-2010; ViÖt Nam


ViÖt Nam tiÕp tôc chÆng ®­êng thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2374/ VMOITRUONG / Mfn: 90252

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; An ninh x· héi;

T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam
ViÖt Nam trong hîp t¸c tiÒn tÖ §«ng ¸/ §inh Träng ThÞnh, Lª ThÞ Thuú V©n .- H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : V 2287/ VCHAUAU / Mfn: 90153

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Hîp t¸c tiÒn tÖ;

Lé tr×nh hîp t¸c tiÒn tÖ; §ång tiÒn chung ch©u ¸;

§«ng ¸; ViÖt Nam
X©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10611, Vv 10612/ VTTKHXH / Mfn: 90344

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; TrÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ;

Ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt NamChñ nghÜa m¸c lªnin
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi Hµ Néi = President Hå ChÝ Minh with Hµ Néi / Vò Kh¸nh, NguyÔn Träng Phóc, Bïi Hoµng Chung b.s.; Hoµng Trung HiÕu, §ç Minh Thu d,; Kathy Shea h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10550, Vv 10551/ VTTKHXH / Mfn: 90313

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

S¸ch ¶nh; Hå ChÝ Minh; Hµ Néi; ViÖt Nam


tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương