S¸ch míi sè 03/2010tải về 0.78 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.78 Mb.
#1470
  1   2   3   4   5   6   7   8

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 03/2010


S¸ch míi sè 03/2010


ChÝnh trÞ
Renaissance Civic Humanism/ James Hankins . - N.Y. : Cambridge University Press, 2000 . - ix, 247 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18217/ VKHXHHCM / Mfn: 83901

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; Chñ nghÜa céng hßa; Chñ nghÜa nh©n v¨n c«ng d©n;

Quan ®iÓm chÝnh trÞ; Chñ nghÜa hîp hiÕn; Italia


Research report on responsibility for 228 massacre: A brief introduction . - Taipei : [s.n.], 2007 . - 69 p.

Ký hiÖu kho : Pv 1046/ BTDTHVN / Mfn: 83952

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Sù kiÖn chÝnh trÞ; Th¶m s¸t;

Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý; Vô th¶m s¸t 228; §µi Loan


Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory / Bhikhu Parekh . - N.Y.: [s.n.], 2000 . - 379 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18037/ VKHXHHCM / Mfn: 83886

Tõ kho¸ : Häc thuyÕt chÝnh trÞ; ThuyÕt nhÊt nguyªn;

ThuyÕt ®a nguyªn; §a d¹ng v¨n hãa


The coming of globalization: Its evolution and contemporary consequences / Richard Langhorne . - Great Britain : Palgave, 2001 . - 155 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18026/ VKHXHHCM / Mfn: 83875

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; ThÞ tr­êng toµn cÇu;

Quan hÖ quèc tÕ; Chñ nghÜa t­ b¶n toµn cÇu


The new Russia: Transition Gone Awry/ Lawrence R. Klein, Marshall Pomer . - N.Y. : Stanford University Press, 2000 . - xvii, 451 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17804/ VKHXHHCM / Mfn: 83895

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; Vai trß chÝnh phñ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ; Nga


The Politics of ethnicity in settler societies: States of Unease / David Pearson . - N.Y. : [s.n.], 2001 . - 228 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18036/ VKHXHHCM / Mfn: 83885

Tõ kho¸ : Quèc gia; Chñ nghÜa quèc gia;

Chñ nghÜa d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc


B¸c vµ §¶ng= Uncle Ho and Party . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9599, Vv 9600/ VTTKHXH / Mfn: 84443

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng Céng s¶n; Nh©n vËt lÞch sö;

Chñ tÞch n­íc; S¸ch ¶nh; Hå ChÝ Minh; ViÖt NamB¸o c¸o ph¸t triÓn thÕ giíi 2009: T¸i ®Þnh d¹ng ®Þa kinh tÕ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vt258/ VNC§BA / Mfn: 84017

Tõ kho¸ : §Þa kinh tÕ; §Þnh d¹ng ®Þa kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; B¸o c¸o ph¸t triÓn; 2009; ThÕ giíi


B¸o c¸o vÒ t¨ng tr­ëng: ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng vµ ph¸t triÓn hoµ nhËp/ Uû ban vÒ T¨ng tr­ëng vµ Ph¸t triÓn . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9591/ VTTKHXH / Mfn: 84380

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Tèc ®é t¨ng tr­ëng; T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng;

ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng; Xu h­íng t¨ng tr­ëng; ThÕ giíi


ChÊt ®éc da cam - nh÷ng m¶nh ®êi bÊt h¹nh. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9601, Vv 9602/ VTTKHXH / Mfn: 84444

Tõ kho¸ : X· héi häc chiÕn tranh; ChÊt ®éc mµu da cam; ChÊt ®éc ®ioxin;

HËu qu¶ chiÕn tranh; ChÝnh s¸ch x· héi; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng trong chÝnh s¸ch cña Mü, NhËt B¶n vµ Trung Quèc: S¸ch chuyªn kh¶o = Asia-Pacific in the Policy of the USA, Japan and China / Ng« Xu©n B×nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47675/ VTTKHXH / Mfn: 84362

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch chÝnh trÞ;

Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng; Trung Quèc; NhËt B¶n; Mü


Chªnh lÖch ph¸t triÓn vµ an ninh kinh tÕ ë ASEAN/ NguyÔn Xu©n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2006 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.652/ VNCDBA / Mfn: 83992

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; Chªnh lÖch ph¸t triÓn; An ninh kinh tÕ; ASEAN
ChiÕn l­îc ®èi ngo¹i cña c¸c n­íc lín vµ quan hÖ víi ViÖt Nam trong hai thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Xu©n S¬n, NguyÔn V¨n Du ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.640/ VNCDBA / Mfn: 83979

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChiÕn l­îc ®èi ngo¹i; ThÕ kû XXI;

Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam; ThÕ giíi


ChÝnh thÓ ®¹i diÖn= Represen tative goverment / John Stuart Mill; NguyÔn V¨n Träng, Bïi V¨n Nam S¬n d., gi.th., ch.th. . - H. : Tri thøc, 2007 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : V 9899/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84296

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; D©n chñ t­ s¶n; H×nh thøc chÝnh thÓ;

NÒn hµnh ph¸p; Ph­¬ng T©y


C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ rót ng¾n - Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ kinh nghiÖm thÕ giíi/ Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 664 tr.

Ký hiÖu kho : V 9921/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84310

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Quy luËt ph¸t triÓn;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; NhËt B¶n; Trung Quèc; ViÖt Nam


C¬ së x· héi nh©n v¨n trong qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi tµi nguyªn, m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam/ Hµ Huy Thµnh, Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : V 9950/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84336

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn; M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; Qu¶n lý nhµ n­íc;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt NamC¸c ®êi Tæng thèng Nga. T. 1 : Boris Eltsin / Leonid Mlechin, Trung HiÕu d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 655 tr.

Ký hiÖu kho : Vt270/ VNC§BA / Mfn: 84029

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; Eltsin; Nga
C¸c ®êi Tæng thèng Nga. T. 2 : Vladimir Putin / Leonid Mlechin; Trung HiÕu d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vt269/ VNC§BA / Mfn: 84028

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; Putin; Nga
§¹i héi XVII §¶ng Céng s¶n Trung Quèc - Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : V 9954/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84340

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng; Kû yÕu; Héi th¶o; Trung Quèc
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh l·nh ®¹o sù nghiÖp ®æi míi ®Êt n­íc/ Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh Quèc gia Hå ChÝ Minh. T¹p chÝ LÞch sö §¶ng . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2008 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : Vt278/ VNC§BA / Mfn: 84037

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §­êng lèi l·nh ®¹o;

Sù nghiÖp ®æi míi; 1986-2006; ViÖt Nam


§Æng TiÓu B×nh mét trÝ tuÖ siªu viÖt: S¸ch dÞch / L­u C­êng Lu©n; T¹ Ngäc ¸i b.d. . - H. : Lao ®éng, 2006 . - 671 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.651/ VNCDBA / Mfn: 83999

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Nh©n vËt lÞch sö; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; §Æng TiÓu B×nh; Trung Quèc


§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æi: C¶i c¸ch vµ nghÌo ®ãi ë n«ng th«n ViÖt Nam = Land in Transition: Reform and Poverty in Rural Vietnam / Martin Ravallion, Dominique van de Walle . H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VV4846-47,VV4867-68,VV5102-03/ DANTOC / Mfn: 84074

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Ph©n bè ®Êt ®ai;

§Êt n«ng nghiÖp; NghÌo ®ãi; N«ng th«n; Thêi kú chuyÓn ®æi;

Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam
§æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi trÝ thøc n­íc ta hiÖn nay/ Ng« Huy TiÕp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : V 9882, V 9927/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84280

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; TrÝ thøc; ViÖt Nam


Hái - ®¸p vÒ t×nh h×nh thÕ giíi vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : V 9920/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84309

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Quan hÖ quèc tÕ;

Hîp t¸c quèc tÕ; Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Hå CÈm §µo: S¸ch tham kh¶o / M· Linh, Lý Minh; Hång Ph­îng b.d . - Tb. lÇn 2 . - H. : Lao ®éng, 2006 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1635/ VNCDBA / Mfn: 83976

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Tæng bÝ th­; §¶ng Céng s¶n;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Nhµ chÝnh trÞ; Nhµ l·nh ®¹o;

Hå CÈm §µo; Trung Quèc
Khãa häc mïa hÌ vÒ Khoa häc x· héi: Khãa häc Tam §¶o 2007: §µo t¹o ph­¬ng ph¸p luËn øng dông cho c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn x· héi . - H. : KHXH, 2007 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1460/ VDANTOC / Mfn: 84088

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Ph­¬ng ph¸p luËn; ViÖt Nam


Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi: VÊn ®Ò vµ xu h­íng tiÕn triÓn / L­u Ngäc TrÞnh . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vt257/ VNC§BA / Mfn: 84016

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh x· héi;

Xu thÕ ph¸t triÓn; Khu vùc ho¸


Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2007 triÓn väng n¨m 2008/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, Chu §øc Dòng, §Æng Xu©n Thanh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1678/ VNC§BA / Mfn: 84062

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

TriÓn väng kinh tÕ; TriÓn väng chÝnh trÞ;

2007; 2008; ViÖt Nam
Kû yÕu Héi ®ång ChÝnh s¸ch Khoa häc C«ng nghÖ Quèc gia: NhiÖm kú 2003-2008 / Chu TuÊn Nh¹, Hå SÜ Tho¶ng, TrÇn Ngäc Ca b.s.; NguyÔn Hång Anh, §ç Minh Ngäc b.t. . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2008 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9556/ VTTKHXH / Mfn: 84348

Tõ kho¸ : Héi ®ång ChÝnh s¸ch Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia;

ChÝnh s¸ch khoa häc; Ho¹t ®éng khoa häc;

KØ yÕu; 2003-2008; ViÖt Nam
Lª Quang §¹o - TuyÓn tËp. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 849 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9562/ VTTKHXH / Mfn: 84354

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Bµi nãi;

Bµi viÕt; Lª Quang §¹o; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé ThÞ x· Hµ §«ng 1975-2000. T. 3 / ThÞ ñy Hµ §«ng - TØnh Hµ T©y . - Hµ T©y: [k.nxb.], 2004 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4848/ VDANTOC / Mfn: 84081

Tõ kho¸ : LÞch sö §¶ng bé; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

ThÞ x· Hµ §«ng; ViÖt Nam


Liªn kÕt Asean trong thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Ph¹m §øc Thµnh ch.b. . - H. : KHXH, 2006- 363 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4887, VV 4888/ VDANTOC / Mfn: 84141

Tõ kho¸ : Hîp t¸c ASEAN; Liªn kÕt Asean; ChÝnh trÞ;

V¨n ho¸; Gi¸o dôc; Khoa häc c«ng nghÖ;

ThÕ kû XXI; §«ng Nam ¸

Mét Album b»ng lêi sù kiÖn 11-9/ Thomas L. Friedman; Ph¹m H¹nh, KiÕn V¨n b.d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47713, Vb 47714/ VTTKHXH / Mfn: 84405

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Bµi b¸o; NhËt kÝ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Quan hÖ quèc tÕ; Chñ nghÜa khñng bè; Mü; ThÕ giíi220 n¨m C¸ch m¹ng Ph¸p (1789 - 2009) vµ quan hÖ ViÖt - Ph¸p trong lÞch sö/ §¹i häc HuÕ. H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2603/ VKHAOCO / Mfn: 84251

Tõ kho¸ : LÞch sö c¸ch m¹ng; C¸ch m¹ng t­ s¶n 1789;

Quan hÖ quèc tÕ; ; ViÖt Nam; Ph¸p


Nguyªn lý c«ng t¸c t­ t­ëng. T. 1 / L­¬ng Kh¾c HiÕu ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : V 9871/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84270

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng; C«ng t¸c t­ t­ëng;

Gi¸o dôc t­ t­ëng; T­ t­ëng chÝnh trÞ; ViÖt Nam


Nguyªn lý c«ng t¸c t­ ­ëng. T. 2 / L­¬ng Kh¾c HiÕu ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : V 9872/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84271

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

C«ng t¸c t­ t­ëng; Gi¸o dôc t­ t­ëng; ViÖt Nam


NguyÔn §øc C¶nh - Ng­êi céng s¶n kiªn trung, nhµ ho¹t ®éng c«ng ®oµn mÉu mùc cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47673/ VTTKHXH / Mfn: 84360

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; ChiÕn sÜ céng s¶n;

Nhµ ho¹t ®éng c«ng ®oµn; NguyÔn §øc C¶nh; ViÖt Nam


Nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña ChÝnh phñ vÒ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ/ Thi Anh . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : Vt250/ VNC§BA / Mfn: 84009

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; L¹m ph¸t; KiÒm chÕ l¹m ph¸t;

ChÝnh s¸ch kiÒm chÕ l¹m ph¸t; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn míi ®Æt ra trong t×nh h×nh hiÖn nay. T. 1 / Phïng H÷u Phó ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4845/ VDANTOC / Mfn: 84079

Vv1670/ VNC§BA / Mfn: 84054Tõ kho¸ : §¶ng chÝnh trÞ; §¶ng C¸nh t¶; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Kinh tÕ tri thøc; Nh©n lùc; ViÖt Nam


N«ng nghiÖp, n«ng d©n, n«ng th«n trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta/ Hoµng Ngäc Hoµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 537 tr.

Ký hiÖu kho : V 9938/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84324

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; §­êng lèi ®æi míi;

N«ng nghiÖp; N«ng d©n; N«ng th«n; ViÖt Nam


Ph­¬ng ph¸p d©n chñ Hå ChÝ Minh/ Ph¹m V¨n BÝnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : V 9924 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 84313

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Ph­¬ng ph¸p d©n chñ; §¶ng Céng s¶n;

§¶ng l·nh ®¹o; §­êng lèi l·nh ®¹o; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Quan hÖ Nga - ASEAN trong nh÷ng thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Ng« Quang ThuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : V 9937/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84323

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ; ThÕ kû XX; ASEAN; Nga
Quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú h­íng vÒ phÝa tr­íc/ NguyÔn M¹i . - H. : Tri thøc, 2008 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1686/ VNC§BA / Mfn: 84070

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; LÞch sö quan hÖ ngo¹i giao; ViÖt Nam; Mü
Quan hÖ ViÖt Nam - Trung Quèc, nh÷ng sù kiÖn 1961-1970/ NguyÔn §×nh Liªm ch.b.; NguyÔn Ph­¬ng Hoa, Lª TuÊn Khanh,... b.s. . - H. : KHXH, 2006 . - 1097 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4879, VV 4880/ VDANTOC / Mfn: 84143

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; T­ liÖu lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; 1961-1970; ViÖt Nam; Trung Quèc


Tµi liÖu hái - ®¸p c¸c NghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung ­¬ng b¶y, kho¸ X. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 60 tr.

Ký hiÖu kho : V 9883, V 9884/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84281

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; NghÞ quyÕt; C«ng t¸c thanh niªn;

TrÝ thøc; N«ng th«n; N«ng nghiÖp; N«ng d©n; ViÖt Nam


Tµi liÖu nghiªn cøu c¸c NghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung ­¬ng 5, kho¸ X: Dµnh cho c¸n bé chñ chèt vµ b¸o c¸o viªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : V 9860, V 9861/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84261

Tõ kho¸ : V¨n kiÖn §¶ng; NghÞ quyÕt; Héi nghÞ Trung ­¬ng V; Khãa X;

C«ng t¸c §¶ng; §¶ng l·nh ®¹o; C¶i c¸ch hµnh chÝnh;

C¶i c¸ch bé m¸y nhµ n­íc; ViÖt Nam
T¨ng c­êng b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay/ §ç Ngäc Ninh, NguyÔn V¨n Giang ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : V 9876/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84275

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Giai cÊp c«ng nh©n; X©y dùng §¶ng; ViÖt Nam
Thêi c¬ vµ th¸ch thøc khi ViÖt Nam gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi WTO. - H. : Lao ®éng X· héi, 2006 . - 657 tr.

Ký hiÖu kho : Vt282/ VNC§BA / Mfn: 84041

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

WTO; Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi; ViÖt Nam


T×nh ®oµn kÕt ®Æc biÖt, liªn minh chiÕn ®Êu vµ sù hîp t¸c toµn diÖn gi÷a ViÖt Nam vµ Lµo: Kû yÕu Héi th¶o khoa häc quèc tÕ, Viªng Ch¨n, 28-29 th¸ng 6 n¨m 2007 . - H. : KHXH, 2007 .- 665 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9558/ VTTKHXH / Mfn: 84350

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ; Hîp t¸c chÝnh trÞ;

Hîp t¸c v¨n ho¸; Hîp t¸c kinh tÕ; 1962-2007;

Héi th¶o; ViÖt Nam; Lµo
Toµn c¶nh tiÒm lùc kinh tÕ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020/ TrÇn Thu Th¶o, Vò §×nh QuyÒn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 658 tr.

Ký hiÖu kho : Vt260/ VNC§BA / Mfn: 84019

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; TiÒm lùc kinh tÕ;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Trung - X« - Mü cuéc ®èi ®Çu lÞch sö: Tµi liÖu tham kh¶o / Lý KiÖn b.s. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 1151 tr.

Ký hiÖu kho : Vt277/ VNC§BA / Mfn: 84036

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

§èi ®Çu lÞch sö; Trung Quèc; Liªn X«; Mü; ThÕ giíi


Trung Quèc - 25 n¨m c¶i c¸ch - më cöa: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc . - H. : KHXH, 2004 . - 769 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4877, VV 4878/ VDANTOC / Mfn: 84142

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÝnh trÞ x· héi; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; An ninh; Trung Quèc


TuyÓn tËp nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ ph¸t triÓn/ ViÖn ChiÕn l­îc ph¸t triÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vt284/ VNC§BA / Mfn: 84043

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Nghiªn cøu ph¸t triÓn;

C«ng tr×nh nghiªn cøu; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


V¨n ho¸ chÝnh trÞ vµ lÞch sö d­íi gãc nh×n v¨n ho¸ chÝnh trÞ/ Ph¹m Hång Tung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 412 tr.

Ký hiÖu kho : V 9874/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84273

Tõ kho¸ : Khoa häc chÝnh trÞ; V¨n ho¸ chÝnh trÞ;

LÞch sö cËn ®¹i; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp: §¹i héi VI, VII, VIII, IX, X . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : V 9870/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84269

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Thêi kú ®æi míi;

Héi nhËp quèc tÕ; §¹i héi VI-X; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¹i héi X cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Ph¹m V¨n §øc, §Æng H÷u Toµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : Vt268/ VNC§BA / Mfn: 84027

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn; §¹i héi; LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
VÞ trÝ cÇm quyÒn vµ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn míi/ §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : V 9873/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84272

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng cÇm quyÒn; §¶ng l·nh ®¹o;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam; Trung Quèc


ViÖt Nam ®iÓm ®Õn lý t­ëng ®Ó hîp t¸c vµ ®Çu t­/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vt255/ VNC§BA / Mfn: 84014

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Thµnh tùu kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ®Çu t­;

M«i tr­êng ®Çu t­; 2006-2010; ViÖt Nam


ViÖt Nam: Héi nhËp vµ Ph¸t triÓn: Héi th¶o Quèc tÕ ViÖt Nam häc lÇn thø ba.TuyÓn tËp b¸o c¸o tãm t¾t / NguyÔn Quang Ngäc, Tr­¬ng Quang H¶i b.t. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9557/ VTTKHXH / Mfn: 84349

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸; Gi¸o dôc; Ph¸p luËt; Ng«n ng÷; ViÖt Nam


Xingapo - §Æc thï vµ gi¶i ph¸p: S¸ch tham kh¶o / D­¬ng V¨n Qu¶ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47674/ VTTKHXH / Mfn: 84361

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Quan hÖ quèc tÕ; Xingapo


Chñ nghÜa m¸c lªnin

B¸c vµ §¶ng= Uncle Ho and Party . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9599, Vv 9600/ VTTKHXH / Mfn: 84443

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng Céng s¶n; Nh©n vËt lÞch sö;

Chñ tÞch n­íc; S¸ch ¶nh; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Chñ tÞch Hå ChÝ Minh mét huyÒn tho¹i kú vÜ - bót tÝch, h×nh ¶nh vµ nh÷ng c©u chuyÖn vÒ phÈm c¸ch cña Ng­êi/ Ban Tuyªn gi¸o Trung ­¬ng . - H. : Nxb. Hång §øc, 2008 . - 520tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1570/ VKHAOCO / Mfn: 84174

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Bót tÝch; H×nh ¶nh;

PhÈm chÊt ®¹o ®øc; Chñ tÞch Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 551 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1674/ VNC§BA / Mfn: 84058

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc Hå ChÝ Minh; Hå ChÝ Minh
Hå ChÝ Minh - Biªn niªn tiÓu sö. T. 5 : 1951-1955 / TrÇn Minh Tr­ëng, Lª V¨n TÝch ch.b.; NguyÔn ThÞ Giang, Ph¹m Hång Ch­¬ng, NguyÔn ThÞ Kim Dung b.s. . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47676/ VTTKHXH / Mfn: 84363

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Ho¹t ®éng c¸ch m¹ng;

Biªn niªn sö; CËn ®¹i; 1951-1955; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh víi viÖc ch÷a bÖnh lµm mÊt d©n chñ/ Vâ V¨n Léc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : V 9951/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84337

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; D©n chñ; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Kinh tÕ chÝnh trÞ häc hiÖn ®¹i/ Tr×nh ¢n Phó . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2007 . - 726 tr.

Ký hiÖu kho : Vt272/ VNC§BA / Mfn: 84031

Tõ kho¸ : Kinh tÕ chÝnh trÞ häc; Kh¸i niÖm;

S¶n xuÊt hµng ho¸; T¸i s¶n xuÊt; TiÒn tÖ


Ph­¬ng ph¸p d©n chñ Hå ChÝ Minh/ Ph¹m V¨n BÝnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : V 9924 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 84313

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Ph­¬ng ph¸p d©n chñ; §¶ng Céng s¶n;

§¶ng l·nh ®¹o; §­êng lèi l·nh ®¹o; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Tµi liÖu häc tËp chuyªn ®Ò t­ t­ëng, tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÒ thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng tham « l·ng phÝ, quan liªu. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 44 tr.

Ký hiÖu kho : V 9926/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84315

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; TiÕt kiÖm; Chèng tham «;

Chèng l·ng phÝ; Chèng quan liªu; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Thêi thanh niªn cña B¸c Hå/ Hång Hµ . - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 145 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.615/ VNCDBA / Mfn: 83982

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Thêi thanh niªn;

Tuæi trÎ; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


T­ t­ëng biÖn chøng Hå ChÝ Minh/ NguyÔn §øc §¹t . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : V 9925/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84314

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; T­ t­ëng biÖn chøng;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ c¬ b¶n cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam/ Lª H¶i TriÒu, NguyÔn TiÕn H¶i, §Æng ViÖt Thñy,... b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 541 tr.

Ký hiÖu kho : V 9891/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84288

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; ViÖt Nam
T­ t­ëng ngo¹i giao Hå ChÝ Minh/ NguyÔn Dy Niªn . - Tb. lÇn 1, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : V 9923/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 84312

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Ngo¹i giao;

ChÝnh s¸ch ngo¹i giao; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


T­ t­ëng nh©n v¨n Hå ChÝ Minh víi viÖc gi¸o dôc ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn hiÖn nay/ Hoµng Trang, Ph¹m Ngäc Anh ch.b. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : V 9922 / VNNPHAPLUAT / Mfn: 84311

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; C«ng t¸c gi¸o dôc;

Gi¸o dôc t­ t­ëng Hå ChÝ Minh; C¸n bé;

§¶ng viªn; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
d©n téc häc

A contribution to Katu ethnography/ Luu Hung . - Goteborg : SANS, 2007 . - 199 p.

Ký hiÖu kho : Pv 1048, Pv 1049/ BTDTHVN / Mfn: 83954

Tõ kho¸ : D©n téc C¬ tu; Téc ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng d©n gian;

Qu¶ng Nam; §µ N½ng; ViÖt Nam
Hawaiki, Ancestral Polynesia: An Essay in Historical Anthropology / Patrick Vinton Kirch, Roger C. Green . - USA : Cambridge University Press, 2001 . - xvi. 375p.

Ký hiÖu kho : Lv 17777/ VKHXHHCM / Mfn: 83913

Tõ kho¸ : LÞch sö d©n téc; Sù tiÕn ho¸; Ng­êi Hawai;

Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; Mü


Migration and change in the way of life: An anthropology introduction to the Vietnamese coummunity in Laos / Nguyen Duy Thieu ed. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 307 p.

Ký hiÖu kho : Pv 1052, Pv 1053, Pv 1054/ BTDTHVN / Mfn: 83956

Tõ kho¸ : Di c­; V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ vËt chÊt;

Céng ®ång ng­êi ViÖt; Lµo; ViÖt Nam


Taiwanese Figurines/ Stella W. Chen; Andy Chang gra., tran. . - Taipei : Avanguard, 2006 . - 65 p.

Ký hiÖu kho : Pv 1047/ BTDTHVN / Mfn: 83953

Tõ kho¸ : D©n téc häc; Phong tôc tËp qu¸n; Téc ng­êi;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; §µi Loan


The Australian People: An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origin / James Jupp . - N.Y. : Cambridge, 2001 . - xv, 714 p.

Ký hiÖu kho : Lv 18243/ VKHXHHCM / Mfn: 83917

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö x· héi; Ng­êi óc;

Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

ThuyÕt ®a v¨n ho¸; Australia
An Nam phong tôc s¸ch: S¸ch phong tôc An nam / Mai Viªn §oµn TriÓn; NguyÔn T« Lan d., gi.th.; §inh Kh¾c Thu©n h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : VV 4900/ VDANTOC / Mfn: 84147

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc tang ma;

Phong tôc c­íi hái; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam. T. 6 / B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2008 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1567, Vv 1568/ VKHAOCO / Mfn: 84173

Tõ kho¸ : B¶o tµng D©n téc häc; C«ng tr×nh nghiªn cøu;

Ng­êi Bana; Ng­êi Kh¬mó; Ho¹t ®éng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; TÝn ng­ìng; ViÖt Nam
Champa tæng môc lôc c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu/ ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ NghÖ thuËt ViÖt Nam . - HuÕ : [k.nxb.], 2002 . - 488 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1588, Vv 1589/ VKHAOCO / Mfn: 84214

Tõ kho¸ : Tæng môc lôc; C«ng tr×nh nghiªn cøu; LÞch sö v¨n ho¸;

Ng­êi Ch¨mpa; V¨n ho¸ Ch¨mpa; ViÖt Nam


Ch¨mpa vµ kh¶o cæ häc Mü S¬n= Le Champa et l'archÐologie µ Mü S¬n / Mauro Cucarzi, Andrew Hardy, Patrizia Zolese . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 54 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1592/ VKHAOCO / Mfn: 84202

Tõ kho¸ : Ng­êi Ch¨mpa; B¶n s¾c v¨n ho¸;

V¨n ho¸ Ch¨mpa; Kh¶o cæ; Mü S¬n; ViÖt Nam


D©n téc häc ViÖt Nam ®Þnh h­íng vµ thµnh tùu nghiªn cøu (1973- 1998) / BÕ ViÕt §¼ng . - H. : KHXH, 2006 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1.647/ VNCDBA / Mfn: 83987

Tõ kho¸ : D©n téc häc; D©n téc thiÓu sè; Téc ng­êi;

Thµnh tùu nghiªn cøu; 1973-1998;

T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Di c­ vµ chuyÓn ®æi lèi sèng: Tr­êng hîp céng ®ång ng­êi ViÖt ë Lµo / NguyÔn Duy ThiÖu ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9560/ VTTKHXH / Mfn: 84352

VL 1456/ VDANTOC / Mfn: 84082Tõ kho¸ : Di c­; Nguyªn nh©n di c­; §êi sèng x· héi; B¶n s¾c v¨n ho¸;

ChuyÓn ®æi lèi sèng; Céng ®ång ng­êi ViÖt; ViÖt Nam; Lµo
tải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương