Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ-cp ngày 18 tháng 8 năm 2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưtải về 21.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích21.41 Kb.
#12522


CHÍNH PHỦCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày tháng năm 2013DỰ THẢO

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ-CP

ngày 18 tháng 8 năm 2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  1. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân.”

  1. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Thông tin cơ bản về công dân được thu thập, cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm:

a) Số định danh cá nhân;

b) Ảnh chân dung;

c) Họ và tên;

d) Ngày, tháng, năm sinh;

đ) Giới tính;

e) Nơi đăng ký khai sinh;

g) Quê quán;

h) Dân tộc;

i) Tôn giáo;

j) Quốc tịch;

k) Số Chứng minh nhân dân (9 số);

l) Nơi thường trú;

m) Nơi ở hiện tại;

n) Nghề nghiệp;

o) Họ và tên, số định danh cá nhân, quốc tịch của cha, mẹ;

p) Ngày, tháng, năm chết.

3. Bổ sung khoản 4 vào Điều 6 như sau:

“4. Khi thực hiện thủ tục hành chính làm phát sinh, thay đổi thông tin cơ bản về công dân tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm chuyển các thông tin đó cho cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật thay đổi thông tin cơ bản về công dân.”

4. Khoản 2 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt động của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hướng dẫn việc thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư".

5. Khoản 4 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn quy chuẩn kết nối, tương tác giữa hệ thống thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thu thập dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, mô tả dữ liệu, mã hóa dữ liệu, trao đổi dữ liệu, chất lượng dữ liệu và các yêu cầu khoa học, công nghệ thông tin phục vụ cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”

6. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 13 như sau:

“3. Bố trí kinh phí để duy trì hoạt động của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2014.Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;


- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL -> 2013
2013 -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định
2013 -> CHÍnh phủ Số: /201 /NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-cp ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư
DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2013 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NỘi vụ-BỘ TÀi chíNH
2013 -> CHÍnh phủ —— Số: /2013/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> DỰ thảO 2 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> 2013/NĐ-cp dự thảo lần 5 Hà Nội, ngày tháng năm 2013 nghị ĐỊNH

tải về 21.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương