SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12.42 Kb.
#315


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP

Số: 2692 /STP-BTTP

V/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giaoCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng5 năm 2011

Kính gửi: Các tổ chức hành nghề công chứng


Ngày 20 tháng 5 năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2011.

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn sang tổ chức hành nghề công chứng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tốt những nội dung sau:1. Về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt các hợp đồng, giao dịch đã được Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn chứng thực trước ngày 01 tháng 6 năm 2011:

Công chứng viên thực hiện công chứng các văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt các hợp đồng, giao dịch đã được Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn chứng thực trước ngày 01 tháng 6 năm 2011. Khi thực hiện việc công chứng, nếu cần thiết, Công chứng viên có thể xác minh các nội dung có liên quan tại Ủy ban nhân dân nơi đã thực hiện việc chứng thực trước đây.2. Về việc công chứng văn bản khai nhận, phân chia di sản thừa kế mà Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã tiếp nhận và niêm yết trước ngày 01 tháng 6 năm 2011:

Các Công chứng viên tiếp nhận yêu cầu công chứng văn bản khai nhận, phân chia di sản thừa kế mà Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã tiếp nhận và niêm yết trước ngày 01 tháng 6 năm 2011.

Khi công chứng, Công chứng viên tiến hành xác minh các vấn đề có liên quan tại Ủy ban nhân xã, thị trấn nơi tiếp nhận yêu cầu chứng thực và nơi thực hiện niêm yết. Để tạo thuận lợi cho người dân thì Công chứng viên không yêu cầu thực hiện niêm yết lại nếu việc niêm yết trước đây đã được thực hiện đúng quy định.

3. Việc sửa lỗi kỹ thuật trên văn bản đã chứng thực:

Việc sửa lỗi kỹ thuật trên các văn bản đã được chứng thực trước ngày 01 tháng 6 năm 2011 sẽ do Ủy ban nhân dân huyện (Phòng Tư pháp), xã, thị trấn nơi đã chứng thực trước đây thực hiện.3. Về việc xác minh các vấn đề có liên quan đến hợp đồng, giao dịch về bất động sản:

Trong thực tế, có trường hợp việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại một số địa phương chưa thật sự chính xác, nên để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các bên tham gia giao dịch, giảm thiểu rủi ro, đề nghị các Công chứng viên thận trọng khi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản tại các huyện, nếu cần thiết thì thực hiện xác minh tại cơ quan quản lý đất đai địa phương trước khi thực hiện công chứng. Việc xác minh phải do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện, không tạo thêm thủ tục, tránh gây phiền hà cho người dân./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.HCM;

- Lưu: VT, BTTP.GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Ngô Minh Hồng
Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2011-8
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
2011-8 -> 6. Thủ tục Xét tuyển giáo viên, nhân viên hợp đồng ngạch b theo Luật Lao động
2011-8 -> BỘ TƯ pháp số: 1676/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2011-8 -> Thanh tra chính phủ
2011-8 -> V/v Phổ biến tài liệu Hướng dẫn các chủ đầu tư khi được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố
2011-8 -> Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2011-8 -> QuyếT ĐỊnh về giao đất cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt để đầu tư xây dựng khu dân cư tại phường Phú Thuận, quận 7
2011-8 -> 4. LĨNh vực quy hoạch xây dựNG: 06 thủ TỤc cung cấp thông tin quy hoạch đối với nhà ở riêng lẻ
2011-8 -> Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-cp ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

tải về 12.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương