SỞ giáo dục và ĐÀo tạo số: 991 /sgdđt-gdth v/v xét chọn cbql, gv giỏi trong giáo dục học sinh khuyết tật CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 28.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích28.87 Kb.
#21759

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 991 /SGDĐT-GDTH

V/v xét chọn CBQL, GV giỏi

trong giáo dục học sinh khuyết tậtCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 17 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Trưởng phòng GD&ĐT các huyện:

Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô, Yên Khánh.

Thực hiện công văn số 4834/BGDĐT-GDTH ngày 08/9/2014 về việc hướng dẫn xét chọn cán bộ quản lí, giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật, Sở GD&ĐT Ninh Bình được đề cử 04 CBQL, GV để Bộ GD&ĐT khen thưởng và tham dự “Lễ Tuyên dương và Giao lưu cán bộ quản lí, giáo viên giỏi trong công tác giáo dục học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ 3” vào tháng 11 năm 2014.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT: Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô, Yên Khánh thực hiện một số công việc sau:

1. Xét chọn CBQL, GV có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục học sinh khuyết tật theo số lượng và tiêu chuẩn sau:
Phòng GD&ĐT

Số lượng

Tiêu chuẩn

Nho Quan

01 GV Tiểu học

- Tâm huyết, tận tụy trong công tác giáo dục HSKT;

- Đã tham gia công tác giáo dục HSKT từ 03 năm trở lên;

- Đạt danh hiệu GV dạy giỏi từ cấp trường trở lên;

- Có sáng kiến nâng cao hiệu quả quản lí, chất lượng giáo dục HSKT được cơ sở giáo dục công nhận.Gia Viễn

01 CBQL Tiểu học

Yên Mô

01 GV THCS

Yên Khánh

01 GV Mầm non

2. Trước ngày 03/10/2014, gửi về Sở GD&ĐT qua Phòng GDTH và email: huyenanh308@gmail.com hồ sơ đề nghị khen thưởng của CBQL, GV được xét chọn (có xác nhận của Phòng GD&ĐT) gồm:

- Văn bản đề nghị khen thưởng;

- Danh sách, báo cáo thành tích (theo mẫu đính kèm);

- Sáng kiến kinh nghiệm và những tư liệu hình ảnh hoặc video về các hoạt động giáo dục HSKT./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Giám đốc Sở GDĐT;

- Các phòng GDMN, GDTrH, VP;

- Lưu: VT, GDTH. A/5.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Thanh Toàn
UBND HUYỆN .............................

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.........., ngày ..... tháng .....năm 2014

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo


DANH SÁCH

Đề nghị khen thưởng cán bộ quản lí và giáo viên giỏi

trong công tác giáo dục học sinh khuyết tậtHọ và tên

Giới tính

Chức vụ

Đơn vị

Giáo viên dạy giỏi cấp

Tóm tắt thành tích

Số điện thoại

liên hệ (DĐ)TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ký, đóng dấu)Lưu ý: Các phòng GD&ĐT lập danh sách theo hướng dẫn này:

Tóm tắt thành tích: Số năm dạy trẻ khuyết tật? Khen thưởng (cấp)? Tên sáng kiến về lĩnh vực giáo dục học sinh khuyết tật? Thành tích nổi bật trong giáo dục HSKT.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

về công tác ….


Họ và tên: Giới tính:

Sinh ngày:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Địa chỉ: .

Nhiệm vụ được giao: .I. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA CÁ NHÂN TRONG CÔNG TÁC ….

1. Về tư tưởng chính trị

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống

3. Thực hiện nhiệm vụ được giao

II. NHỮNG GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC …

III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Ninh Bình, ngày tháng năm

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Người viết báo cáoXÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GD&ĐTChú ý:

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp nhà nước thể thức và kỹ thuật trình bày phải đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2012 của Bộ Nội vụ.
tải về 28.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương