Số: 1014/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 23.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích23.78 Kb.
#2729


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1014/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Tờ trình số 826/TLĐ ngày 12 tháng 6 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1081/TTr-BTĐKT ngày 23 tháng 7 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 30 cá nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- TLĐ Lao động Việt Nam;

- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hùng (9b)KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

___________I. TẬP THỂ.

1. Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng;

2. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An;

3. Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp;

4. Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

5. Ban Chính sách – Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp;

6. Ban Tuyên giáo và Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đã có thành tích công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.II. CÁ NHÂN.

1. Bà Huỳnh Thị Mai, Trưởng ban Ban Tổ chức, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên;

2. Bà Tạ Thúy Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Du lịch Công đoàn Hạ Long, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh;

3. Ông Nguyễn Ngọc Quynh, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dạy nghề, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh;

4. Ông Trần Văn Liêm, Phó Trưởng ban Ban Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

5. Ông Nguyễn Hữu Thuận, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

6. Ông Đào Văn Ngọc, Trưởng ban Ban Chính sách – Pháp luật, Công đoàn Viên chức Việt Nam;

7. Ông Vương Văn Lai, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;

8. Bà Phan Ánh Tuyết, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;

9. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;

10. Bà Lâm Hoa, nhân viên Ban Tổ chức, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;

11. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;

12. Ông Hồ Thanh Hồng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;

13. Ông Trần Kim Thương, Trưởng ban Ban Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;

14. Ông Lê Lưu Luyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;

15. Bà Phan Thị Kim Tước, Tổng Biên tập Báo Lao động Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;

16. Bà Tô Ngọc Cảnh, Phó Thư ký tòa soạn Báo Lao động Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;

17. Bà Phan Thị Quyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp;

18. Ông Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp;

19. Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Tú, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp;

20. Bà Đào Thị Lan, Trưởng ban Ban Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp;

21. Bà Huỳnh Hoa Hiếu Hạnh, Phó Trưởng Ban Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp;

22. Ông Nguyễn Duy Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp;

23. Bà Đặng Thị Tuyết Trinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp;

24. Bà Ngô Thị Thùy Trang, Phó Trưởng ban Ban Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang;

25. Ông Nguyễn Ngọc Chính, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt – Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội;

26. Ông Nguyễn Công Bình, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng, Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam;

27. Bà Lê Thị Rết, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An;

28. Ông Triệu Đức Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn;

29. Bà Trần Lan Phượng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu;

30. Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Trưởng ban Ban Nữ công, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Đã có thành tích công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.___________________________


Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2012
2012 -> BIỂu phí, LỆ phí trong công tác thú Y
2012 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
2012 -> Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
2012 -> Số: 1001/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1002/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1003/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1007/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1008/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1013/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 23.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương