Số: 1003/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích19.43 Kb.
#2625


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1003/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 51/TTr-BXD ngày 27 tháng 6 năm 2012, của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1077/TTr-BTĐKT ngày 23 tháng 7 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 11 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng;

- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hào, 10bKT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-TTg

ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

___________I. TẬP THỂ

1. Ban Tài chính kế toán, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

2. Bản Quản lý dự án số 1, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

3. Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

4. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

5. Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND, Tập đoàn phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

6. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển nhà Kiên Giang, Tập đoàn phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.II. CÁ NHÂN

1. Ông Đoàn Văn Thanh, Phó Trưởng ban Ban Tài chính kế toán, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

2. Ông Tạ Trọng Tấn, Trưởng ban Ban Tổ chức nhân sự, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

3. Ông Nguyễn Văn Vượng, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

4. Ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

5. Ông Dương Tất Khiêm, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

6. Ông Trần Đình Vọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

7. Ông Phan Trường Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

8. Ông Đinh Nho Hưng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Đảo, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

9. Ông Phạm Cao Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

10. Ông Nguyễn Lê Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị Nha Trang, Tập đoàn phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

11. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và khai thác mỏ, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng,Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.


Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2012
2012 -> BIỂu phí, LỆ phí trong công tác thú Y
2012 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
2012 -> Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
2012 -> Số: 1001/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1002/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1007/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1008/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1013/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1014/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 19.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương