Số: 1002/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích16.39 Kb.
#2615


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1002/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 1039/TTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 996/TTr-BTĐKT ngày 09 tháng 7 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 07 cá nhân thuộc tỉnh Tây Ninh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- UBND tỉnh Tây Ninh;

- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hùng (9b)KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

___________


I. TẬP THỂ.

1. Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị thuộc Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh;

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh;

3. Phòng Nội vụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh;

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh;

5. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh;

6. Văn phòng Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Tây Ninh;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.II. CÁ NHÂN.

1. Ông Nguyễn Xuân Luyến, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật thuộc Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh;

2. Ông Mai Tuấn Kiệt, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật thuộc Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh;

3. Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Tây Ninh;

4. Ông Nguyễn Văn Le, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh;

5. Ông Tống Minh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh;

6. Ông Lê Văn Tuấn, quyền Trưởng ban Ban Tuyên giáo huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh;

7. Bà Trần Thị Thanh Túy, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

__________________________
Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2012
2012 -> BIỂu phí, LỆ phí trong công tác thú Y
2012 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
2012 -> Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
2012 -> Số: 1001/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1003/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1007/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1008/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1013/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1014/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 16.39 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương