Số: 1001/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích16.95 Kb.
#2597


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1001/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1085/TTr-BTĐKT ngày 23 tháng 7 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 12 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong xây dựng hồ sơ công nhận Thành Nhà Hồ là di sản văn hóa Thế giới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hùng (9b)KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

___________I. TẬP THỂ.

1. Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao;

3. Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.II. CÁ NHÂN.

1. Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Giáo sư Phan Huy Lê, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

5. Thạc sĩ Nguyễn Viết Cường, chuyên viên Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

6. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam;

7. Ông Phạm Sanh Châu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại vương quốc Bỉ, nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao;

8. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao;

9. Bà Trần Thị Hoàng Mai, chuyên viên Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao;

10. Ông Vương Việt Anh, chuyên viên Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao;

11. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo Cổ học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;

12. Tiến sĩ Lê Thị Liên, chuyên gia xây dựng Hồ sơ Di sản Viện Khảo Cổ học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,

Đã có thành tích trong xây dựng hồ sơ công nhận Thành Nhà Hồ là di sản văn hóa Thế giới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.___________________________


Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2012
2012 -> BIỂu phí, LỆ phí trong công tác thú Y
2012 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
2012 -> Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
2012 -> Số: 1002/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1003/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1007/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1008/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1013/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1014/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 16.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương