QuyếT ĐỊnh về giao đất cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt để đầu tư xây dựng khu dân cư tại phường Phú Thuận, quận 7tải về 31.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích31.24 Kb.
#22279


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––– ––––––––––––––––––––––––––––


Số : 5909/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

Về giao đất cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản

Phát Đạt để đầu tư xây dựng khu dân cư tại phường Phú Thuận, quận 7

–––––––––ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 9271/TNMT-QHSDĐ ngày 22 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH :


Điều 1. Giao cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt khu đất có diện tích khoảng 107.673,2m2 (một trăm lẻ bảy ngàn sáu trăm bảy mươi ba phẩy hai mét vuông) tại phường Phú Thuận, quận 7, gồm 94.263m2 do Công ty tự thỏa thuận bồi thường, nhận chuyển nhượng của các hộ dân và khoảng 13.410,2m2 là đất rạch, nghĩa địa và đất do nhà nước trực tiếp quản lý để triển khai hoàn tất các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật trước khi tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư.

- Vị trí, diện tích, ranh giới khu đất thể hiện tại bản đồ hiện trạng vị trí 38289/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 11 tháng 11 năm 2009 (trừ diện tích khoảng 1.494,7m2 hiện Công ty chưa đền bù được thuộc các thửa 140-1, 243-1, 245-1 và 143-1 theo tài liệu đo đạc cũ).

- Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt có trách nhiệm trình Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt dự án khu nhà ở cao tầng theo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 số 109/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 7 và triển khai thực hiện dự án theo Quyết định phê duyệt của Sở Xây dựng.

- Cơ cấu sử dụng đất tạm xác định theo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 số 109/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 7; sẽ được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí phân lô được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trên cơ sở Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của Sở Xây dựng.

Hình thức, thời hạn sử dụng đất:

+ Đối với diện tích đất xây dựng nhà ở: Giao đất ổn định lâu dài, có thu tiền sử dụng đất.

+ Đối với diện tích đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ: Giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm, kể từ ngày ký quyết định này.

+ Đối với diện tích đất xây dựng công trình công cộng: Sau khi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt có trách nhiệm bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân quận 7 và các cơ quan chuyên ngành quản lý theo quy định.Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận 7 và Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm :

2.1. Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt:

- Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định;

- Tiếp tục hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại theo ranh dự án được Sở Xây dựng phê duyệt theo quy định;

- Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 số 109/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 7 và Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của Sở Xây dựng;

- Kê khai đăng ký và báo cáo tình hình tiến độ thực hiện dự án cho Ủy ban nhân dân quận 7 và Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.2. Sở Xây dựng: Hướng dẫn Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

2.3. Ủy ban nhân dân quận 7:

- Tổ chức xác định, bàn giao ranh giới khu đất ngoài thực địa;

- Xác định diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trong phạm vi dự án, làm cơ sở cho Sở Tài chính xác định nghĩa vụ tài chính mà Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt phải thực hiện theo quy định.

- Trên cơ sở Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận 7 hướng dẫn Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt lập, trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với phần diện tích Công ty chưa bồi thường được và Quyết định thu hồi đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Thu hồi, chỉnh lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trong phạm vi dự án theo quy định.

- Tiếp nhận và quản lý các công trình công cộng do Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt và bàn giao theo quy định.

2.4. Sở Giao thông Vận tải : Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 7 hướng dẫn, kiểm tra việc Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt san lắp, nắn chỉnh tuyến rạch hiện hữu trong phạm vi dự án theo quy hoạch được duyệt.

2.5. Sở Tài chính : Xác định nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt thực hiện theo quy định khi được sử dụng diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để đầu tư dự án.

2.6. Cục Thuế thành phố phối hợp với Sở Tài chính xác định và thu tiền sử dụng đất và các loại thuế khác (nếu có) đối với diện tích đất xây dựng nhà ở, diện tích đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ và công trình công cộng có mục đích kinh doanh nằm trong phạm vi đất cho Công ty sử dụng và được tạm xác định theo Điều 1 của Quyết định này; sẽ truy thu hoặc hoàn lại theo diện tích được xác định tại bản đồ phân lô được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, sau khi Công ty đã hoàn tất việc bồi thường giải phóng mặt bằng theo Quyết định phê duyệt dự án dự án đầu tư của Sở Xây dựng.

2.7. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phê duyệt bản đồ hiện trạng vị trí phân lô khu đất;

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thu hồi, giao đất bổ sung cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ.

- Giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt theo quy định.Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận, quận 7, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như điều 3; KT. CHỦ TỊCH

- TTUB: CT, các PCT PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- VPUB: PVP/ĐT;

- Phòng ĐTMT, TCTMDV; (Đã ký)

- Lưu : VT, (ĐTMT-VH) L.


Nguyễn Thành Tài


Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2011-8
2011-8 -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2011-8 -> 6. Thủ tục Xét tuyển giáo viên, nhân viên hợp đồng ngạch b theo Luật Lao động
2011-8 -> BỘ TƯ pháp số: 1676/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2011-8 -> Thanh tra chính phủ
2011-8 -> V/v Phổ biến tài liệu Hướng dẫn các chủ đầu tư khi được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố
2011-8 -> Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2011-8 -> 4. LĨNh vực quy hoạch xây dựNG: 06 thủ TỤc cung cấp thông tin quy hoạch đối với nhà ở riêng lẻ
2011-8 -> Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-cp ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

tải về 31.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương