Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hànhtải về 43.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích43.01 Kb.
#4579


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1172/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1128/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 7 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 28 tập thể và 53 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có Danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). LHN, 10b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 1172/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 8 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________
I. TẬP THỂ

1. Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu;

2. Phòng Chính sách Lao động - Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

3. Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

4. Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

5. Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

6. Trung tâm Mắt, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

7. Văn phòng Huyện ủy Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

8. Phòng Nội vụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

9. Nhân dân và cán bộ Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

10. Nhân dân và cán bộ phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

11. Xí nghiệp Vật liệu xây dựng 125, Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý dầu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

12. Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

13. Công ty Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

14. Công ty Cổ phần Baria Serec (Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông lâm sản và Phân bón Bà Rịa), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

15. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và Kinh doanh tổng hợp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

16. Nhân dân và cán bộ phường Long Tâm, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

17. Ủy Ban Kiểm tra Thị ủy Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

18. Ban Dân vận Thị ủy Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

19. Ban Tổ chức Thị ủy Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

20. Ban Dân vận Huyện ủy Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

21. Văn phòng Huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

22. Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

23. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

24. Ban Dân vận Huyện ủy Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

25. Ban Tổ chức Huyện ủy Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

26. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

27. Phòng Tư pháp huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

28. Nhân dân và cán bộ xã Long Tân, huyên Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 1. Ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Liên cảng Cái Mép - Thị Vải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 2. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông II, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 3. Ông Trần Văn Tuệ, Trưởng Phòng Kinh doanh, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 4. Ông Nguyễn Tự Tân, Trưởng Phòng Đầu tư, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 5. Ông Nguyễn Văn Út, Phó trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 6. Ông Đặng Văn Lương, Phó trưởng Phòng Quản lý thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 7. Ông Bùi Phát Minh, Trưởng Phòng Quản lý nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 8. Ông Trần Ngọc Ninh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 9. Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 10. Ông Phạm Bình Phương Nam, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 11. Ông Nguyễn Văn Hồ, Phó giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Lộc An, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 12. Ông Mai Minh Quang, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu;

 13. Bà Trần Thị Một On, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu;

 14. Bà La Kim Tạo, Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu;

 15. Bà Nghiêm Thị Tuyết Lan, Trưởng phòng Lưu trữ Văn phòng Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu;

 16. Ông Hoàng Văn Quang, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu;

 17. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 18. Bà Trần Thị Minh Hồng, Giám đốc Nhà Điều dưỡng Người có công với cách mạng các tỉnh Nam bộ, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 19. Bà Ngô Thị Hồng, Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu;

 20. Ông Hà Minh Đăng, Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 21. Ông Lê Anh Quỳnh, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 22. Ông Trần Duy Lịch, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 23. Ông Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Trung tâm Mắt, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 24. Ông Nguyễn Minh Lương, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 25. Bà Lưu Thị Thu Tâm, Trưởng phòng Sản xuất chương trình Phát thanh - Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 26. Ông Lưu Quang Kha, Trưởng ban Biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 27. Ông Trần Thiện Thiện, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 28. Bà Đinh Thị Trương, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và Kinh doanh tổng hợp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 29. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 30. Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Trưởng phòng Nội vụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 31. Ông Nguyễn Văn Tư, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 32. Ông Trần Dương Tuấn, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 33. Ông Nguyễn Tấn Bản, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 34. Ông Nguyễn Văn Thu, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 35. Ông Nguyễn Tấn Hải, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 36. Ông Phạm Văn Tươi, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 37. Ông Trần Phúc Lộc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 38. Ông Nguyễn Quốc Thái, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 39. Ông Nguyễn Trần Cao Nguyên, Quản đốc Phân xưởng, Xí nghiệp Chế biến Thuỷ sản xuất khẩu IV, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thuỷ sản, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 40. Ông Nguyễn Thanh Thọ, Quản đốc Phân xưởng Chế biến, Xí nghiệp Chế biến thuỷ sản xuất khẩu IV, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thuỷ sản, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 41. Ông Chu Ngọc Biên, Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Xí nghiệp Chế biến thuỷ sản xuất khẩu I, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thuỷ sản, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 42. Bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu I, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

 43. Ông Nguyễn Văn Tường, Quản đốc Phân xưởng Cơ điện lạnh, Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu I, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 44. Bà Trần Thị Hồng, Phó Quản đốc Phân xưởng Chế biến, Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu I, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 45. Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Xí nghiệp Chế biến thuỷ sản xuất khẩu III, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thuỷ sản, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 46. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 47. Ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh và Dịch vụ, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 48. Bà Phạm Thị Thu Hương, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu IV, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 49. Ông Lê Quốc Việt, Phó Giám đốc Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu III, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

 50. Ông Nguyễn Đăng Ân, Quản đốc phân xưởng, Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu III, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 51. Ông Nguyễn Hòa Hiệp, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 52. Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

53. Ông Trần Thanh Nam, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

tải về 43.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương