QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉNHtải về 9.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích9.12 Kb.
#35655

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HU

Số: 911/QĐ-UBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 20 tháng 04 năm 1996.
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v cho phép Công ty Thái Hoà đổi tên thành Công ty

Sản xuất - kinh doanh Dịch vụ - xuất nhập khẩu Thái Hoà

***

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ quy chế thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính phủ);

- Xét tờ trình số 35/CV-CT ngày 22/3/1996 của Công ty Thái Hoà,QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Cho phép Công ty Thái Hoà đổi tên thành Công ty Sản xuất Kinh doanh dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Hoà.
Điều II: Chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện theo Quyết định thành lập số 295/QĐ-UBND ngày 13/3/1993 của UBND tỉnh và giấy phép kinh doanh số 200454 ngày 6/4/1993.
Điều III: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều IV: Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch tỉnh, Giám đốc Công an Tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Công ty Sản xuất kinh doanh Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Hoà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:


TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KT/CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN MỄКаталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc

tải về 9.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương