Quy ph¹m kh¶o nghiÖm hiÖu lùc thuèc b¶o vÖ thùc vËttải về 29.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích29.55 Kb.
#1590


tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 282-96
Quy ph¹m kh¶o nghiÖm

hiÖu lùc thuèc b¶o vÖ thùc vËt


vÖ sinh kho trõ c«n trïng1. Quy ®Þnh chung.

1.1. Ph¹m vi ¸p dông:


Quy ®Þnh nµy quy ®Þnh néi dung vµ ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc BVTV dïng ®Ó vÖ sinh kho b·i c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp trõ c«n trïng g©y h¹i.

1.2. C¬ quan kh¶o nghiÖm:


§­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña Quy ®Þnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 150/NN-BVTV/Q§ ngµy 10/03/1995 cña Bé N«ng nghiÖp vµ CNTP cò nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.

1.3. §iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm:

 • Kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc bè trÝ trªn nh÷ng ph­¬ng tiÖn chøa ®ùng s¶n phÈm N«ng, L©m nghiÖp kh« b¶o qu¶n.

 • C«n trïng ®­a vµo kh¶o nghiÖm.

 • Tr­êng hîp yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm lµ ®¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc víi c«n trïng h¹i trong kho nãi chung th× b¾t buéc ph¶i cã c¸c loµi cã tÝnh kh¸ng thuèc cao sau:

+ Mät ®ôc th©n nhá: Rhizopertha dominica (Fab)

+ Mät bét ®á: Tribolium castaneum (Herbst)

+ Mät g¹o, ng«: Sitophilus oryzae (L.) vµ S.zeamays (Most.)


 • Tr­êng hîp yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm lµ ®¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc víi nh÷ng loµi c«n trïng cô thÓ th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i kh¶o nghiÖm víi c¸c loµi c«n trïng kh¸ng thuèc nªu trªn.

 • Ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c sai kh¸c duy nhÊt cña thÝ nghiÖm.

1.4. Ph¹m vi kh¶o nghiÖm:

Kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ë hai vïng cã khÝ hËu kh¸c nhau. Kh¶o nghiÖm diÖn réng chØ ®­îc tiÕn hµnh khi kh¶o nghiÖm diÖn hÑp thu ®­îc kÕt qu¶ tèt.2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

2.1. C«ng thøc kh¶o nghiÖm:


 • LiÒu l­îng thuèc dïng trong kh¶o nghiÖm theo h­íng dÉn cña c¬ së s¶n xuÊt vµ t×nh h×nh thùc tÕ vÒ tÝnh kh¸ng thuèc cña c«n trïng g©y h¹i trong kho.

 • C¸c lo¹i thuèc so s¸nh ph¶i lµ lo¹i thuèc cã cïng ph­¬ng thøc t¸c ®éng tíi c«n trïng g©y h¹i vµ ®· ®­îc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®­a vµo danh môc thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®­îc phÐp sö dông, h¹n chÕ sö dông ë ViÖt Nam.

 • C«ng thøc ®èi chøng kh«ng xö lý thuèc.

 • Trong tõng lÇn nh¾c l¹i cña kh¶o nghiÖm, c¸c c«ng thøc ®­îc bè trÝ theo kiÓu khèi ngÉu nhiªn - RCD (Random Complication Block Design) hoÆc c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c hiÖn ®ang ®­îc sö dông trong thèng kª to¸n häc.

2.2. Quy m« kh¶o nghiÖm vµ sè lÇn nh¾c l¹i:

 • Kh¶o nghiÖm diÖn hÑp: DiÖn tÝch bÒ mÆt xö lý thuèc tèi thiÓu lµ 10m2/1 c«ng thøc/1 lÇn nh¾c l¹i. Sè l­îng c«n trïng ®­a vµo kh¶o nghiÖm Ýt nhÊt lµ 100 c¸ thÓ/1 loµi/1 c«ng thøc/1 lÇn nh¾c l¹i vµ ®ång nhÊt vÒ pha ph¸t dôc. Sè lÇn nh¾c l¹i cña kh¶o nghiÖm tèi thiÓu lµ 3 lÇn.

 • Kh¶o nghiÖm diÖn réng: DiÖn tÝch bÒ mÆt xö lý thuèc tèi thiÓu lµ 300m2/1 c«ng thøc vµ kh«ng cÇn lÆp l¹i. MËt ®é quÇn thÓ c«n trïng g©y h¹i sèng cã trªn bÒ mÆt xö lý tèi thiÓu lµ 10 con/m2.

2.3. TiÕn hµnh xö lý thuèc:


TiÕn hµnh phun hoÆc r¾c thuèc ®Òu kh¾p lªn bÒ mÆt cÇn xö lý.

2.4. §iÒu tra vµ thu thËp sè liÖu:

2.4.1. Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu:

a) §èi víi c«n trung c¸nh cøng:

 • Tr­êng hîp bÒ mÆt xö lý lµ bÒ mÆt cña ph­¬ng tiÖn chøa ®ùng hoÆc mÆt nÒn cã líp chÌn lãt víi bÒ dµy nhá h¬n hoÆc b»ng 20cm.

§Õm sè l­îng c«n trïng (sèng, chÕt) cã trªn bÒ mÆt xö lý theo ph­¬ng ph¸p 5 ®iÓm theo ®­êng chÐo gãc, cè ®Þnh ®iÓm ®iÒu tra vµ diÖn tÝch mçi ®iÓm lµ 1m2.

 • Tr­êng hîp mÆt nÒn xö lý cã líp chÌn lãt víi bÒ dµy lín h¬n 20cm th× lÊy mÉu theo ph­¬ng ph¸p cña TCVN - 4731/1989.

b) §èi víi c«n trïng c¸nh vÈy: Trong tr­êng hîp cã c«n trïng c¸nh vÈy bay trong kh«ng gian kho cÇn tÝnh to¸n mËt ®é th× ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p cña 10 TCN 224/1995.

2.4.2. §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc sau xö lý.

§¸nh gi¸ ë c¸c thêi ®iÓm: 1, 3, 5, 7 vµ 10 ngµy sau khi xö lý thuèc.

2.4.3. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña thuèc ®èi víi c¸c sinh vËt kh¸c:

Theo dâi, ghi chÐp vµ chôp ¶nh (nÕu cÇn thiÕt) nh÷ng ¶nh h­ëng tÝch cùc vµ tiªu cùc cña thuèc kh¶o nghiÖm ®Õn c¸c sinh vËt kh¸c cã trªn bÒ mÆt ®· xö lý thuèc kh«ng thuéc ®èi t­îng kh¶o nghiÖm (sinh vËt cã Ých vµ cã h¹i).

3. Thu thËp sè liÖu b¸o c¸o vµ c«ng bè kÕt qu¶:

3.1. §Þa ®iÓm göi sè liÖu:


NÕu lµ kh¶o nghiÖm thuèc ch­a cã trong danh môc thuèc BVTV ®­îc phÐo sö dông, h¹n chÕ sö dông ë ViÖt Nam th× thùc hiÖn theo §iÒu 14 cña Quy ®Þnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 150/NN-BVTV/Q§ ngµy 10/03/1995 cña Bé N«ng nghiÖp & CNTP cò nay lµ Bé N«ng nghiÖp & PTNT.

3.2. C«ng thøc tÝnh to¸n:

3.2.1. Kh¶o nghiÖm diÖn hÑp:
KÕt qu¶ thu ®­îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc Abbott nh­ sau:

Trong ®ã :

+ H (%) lµ hiÖu lùc cña thuèc tÝnh theo phÇn tr¨m

+ Ca lµ sè l­îng c¸ thÓ c«n trïng sèng ë c«ng thøc ®èi chøng sau xö lý

+ Ta lµ sè l­îng c¸ thÓ c«n trïng sèng ë c«ng thøc thÝ nghiÖm sau xö lý.

3.2.2. Kh¶o nghiÖm diÖn réng:

KÕt qu¶ thu ®­îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc Henderson - Tilton nh­ sau:

H% =

Trong ®ã:

+ H (%) lµ hiÖu lùc cña thuèc tÝnh theo phÇn tr¨m

+ Ca lµ sè l­îng c¸ thÓ c«n trïng sèng ë c«ng thøc ®èi chøng sau xö lý.

+ Cb lµ sè l­îng c¸ thÓ c«n trïng sèng ë c«ng thøc ®èi chøng tr­íc xö lý.

+ Ta lµ sè l­îng c¸ thÓ c«n trïng sèng ë c«ng thøc thÝ nghiÖm sau xö lý.

+ Tb lµ sè l­îng c¸ thÓ c«n trïng sèng ë c«ng thøc thÝ nghiÖm tr­íc xö lý.

3.2.3. Xö lý thèng kª:

KÕt qu¶ thu ®­îc xö lý theo ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ph­¬ng sai mét hoÆc hai nh©n tè vµ ph©n nhãm theo Duncan.3.3 Néi dung b¸o c¸o:

(§èi víi thuèc ch­a cã trong danh môc thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®­îc phÐp sö dông, h¹n chÕ sö dông ë ViÖt Nam).

B¸o c¸o gåm cã nh÷ng néi dung sau: • Tªn kh¶o nghiÖm.

 • Yªu cÇu kh¶o nghiÖm.

 • Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm kh¶o nghiÖm.

 • Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm.

  • Sè c«ng thøc kh¶o nghiÖm.

  • Lo¹i ph­¬ng tiÖn chøa ®ùng dïng kh¶o nghiÖm.

  • Loµi dÞch h¹i kh¶o nghiÖm.

  • Ph­¬ng ph¸p bè trÝ kh¶o nghiÖm.

  • Qui m« kh¶o nghiÖm.

  • Sè lÇn nh¾c l¹i.

  • Ph­¬ng ph¸p xö lý thèng kª to¸n häc.

 • Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm.

 • C¸c b¶ng sè liÖu ®iÒu tra, quan s¸t.

 • §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña tõng lo¹i thuèc.

 • NhËn xÐt ¶nh h­ëng (tÝch cùc vµ tiªu cùc) cña thuèc kh¶o nghiÖm ®Õn c¸c loµi sinh vËt cã Ých vµ m«i tr­êng.

 • §¸nh gi¸ møc ®é thµnh c«ng cña kh¶o nghiÖm.

 • KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ.
tải về 29.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương