QĐ-bnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 28.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích28.37 Kb.
#21433

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


________
Số: 69/2008/QĐ-BNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn

––––––––––––––––


BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11, ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Vụ Pháp chế;- Lưu VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Bá Bổng

DANH MỤC

GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

PHẢI CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 69/2008/QĐ-BNN ngày 03 /06 /2008

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Số TT

Mục

Tiêu chuẩn áp dụng

Ghi chú

I. Các giống cây công nghiệp lâu năm thuộc loài

1

Cây chè

10 TCN 742:2006

Giống chè LDP1

10 TCN 980:2006

Giống Phúc Vân Tiên

10 TCN 981:2006

Giống Kim Tuyên

2

Cao su

10 TCN 901:2006

Cây giống: tum trần và tum bầu

II. Các giống cây ăn quả lâu năm thuộc loài

1

Xoài

10 TCN 473:2001
2

Sầu riêng

10 TCN 477:2001
3

Chôm chôm

10 TCN 474:2001
410 TCN 630:2006
5

Măng cụt

10 TCN 475:2001
6

Hồng

10 TCN 466:2001
7

Nhãn

10 TCN 464:2001

Giống nhãn phía Bắc

10 TCN 476:2001

Giống nhãn phía Nam

8

Vải

10 TCN 465:2001
9

Cam, quýt

10 TCN 631:2006
10

Bưởi

10 TCN 629:2006
Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2008
2008 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 512
2008 -> Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Nghị định 178/2004/NĐ-cp và Thông tư 05/2006/tt-blđtbxh
2008 -> PHÁt triển nông thôN
2008 -> Số: 88 /2008/QĐ-bnn
2008 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 731/2008/QĐ-bkh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> Phụ lục A3 BÁo cáo tiếp nhận và quản lý viện trợ phi chính phủ NƯỚc ngoài I. Các nội dung của dự án
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1024
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/tt-bts ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ cp ngày 4 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất

tải về 28.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương