PHÒng giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích15.05 Kb.
#5960

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 247 /KH-GDĐT

Quận 12, ngày 20 tháng 4 năm 2015


KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện phong trào

Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”


Thực hiện Kết luận số 208-KL/TU ngày 22/7/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015)”; Chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và phong trào “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”;

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 26/01/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phát động phong trào thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2016;

Thực hiện Kế hoạch số 604/KH-BCĐ ngày 03/02/2015 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố về phối hợp tổ chức phát động thực hiện phong trào “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”;

Thực hiện Công văn số 1001-CV/QU ngày 16/3/2015 của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện xây dựng Thành phố “Văn minh – sạch đẹp – an toàn”;

Thực hiện Công văn số 1298/SVHTT-VHGĐ ngày 30/3/2015 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố về việc triển khai, thực hiện các tiêu chí “Văn minh – sạch đẹp – an toàn”;

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận 12 về tổ chức thực hiện phong trào “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”;

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn” như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với nội dung trọng tâm thực hiện nếp sống văn minh; giữ gìn Quận 12 sạch đẹp và đảm bảo cuộc sống an toàn của người dân, làm cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trở nên thiết thực, hiệu quả hơn góp phần xây dựng Quận 12 văn minh, hiện đại, nghĩa tình

- Thông qua phong trào thi đua “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; tiếp tục phát huy lòng yêu nước, ý thức tự giác hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh

- Tổ chức thực hiện phong trào và đồng loạt ra quân trên địa bàn vào ngày chủ nhật 26/4/2015

- Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải đảm bảo tính nghiêm túc, thiết thực, chất lượng, hiệu quả và duy trì thường xuyên

- Phong trào được triển khai thực hiện tập trung từ nay đến cuối năm 2015, tiếp tục duy trì thành nề nếp và gắn bó với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong những năm tiếp theoII. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Tổ chức các hoạt động thiết thực trong cơ quan, trường học

- Huy động giáo viên, học sinh trong nhà trường tham gia tổng vệ sinh ít nhất mỗi tuần một lần, dọn dẹp những địa điểm tồn tại và vệ sinh môi trường, thu gom rác thải khai thông cống rãnh

- Xóa các mẫu quảng cáo, rao vặt trái phép gần khu vực trường học

- Phát động trồng cây xanh, bảo vệ chăm sóc, giữ gìn cây xanh hiện có tại trường

Chấp hành Luật giao thông đường bộ, không lấn chiếm lòng, lề đường


III THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Ngày 26/4/2015 (Chủ nhật) Các trường tổ chức ra quân đồng loạt triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn quận (có thành viên Ban Chỉ đạo đến kiểm tra việc thực hiện tại đơn vị)


Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn” của Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận :

- TT.UBND.Q (Đ/c Đức-PCT.VX): thay báo cáo;

- VP.UBND/Q;

- Các trường MN-MG; TH; THCS và ĐVTT;

- Lưu VT.TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)
Trần Trung Hiếu
tải về 15.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương