Phân phối hiệu quảtải về 9.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.97 Kb.
#4102

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1124/TTg-QHQT

V/v Khung chính sách tái định cư Dự án "Phân phối hiệu quả" do WB tài trợ.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu

tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Tư pháp;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương về phê duyệt khung chính sách tái định cư (KCSTĐC) cho Dự án "Phân phối hiệu quả" (công văn số 6366BCT-TCNL ngày 17 tháng 7 năm 2012); ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan: Bộ Tài chính (công văn số 9106/BTC-QLCS ngày 09 tháng 7 năm 2012), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5530/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 7 năm 2012), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2366/BTNMT-HTQT ngày 10 tháng 7 năm 2012), Bộ Tư pháp (công văn số 5498/BTP-PLQT ngày 06 tháng 7 năm 2012), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2051/BNN-KTHT ngày 5 tháng 7 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, tái định cư của Dự án "Phân phối hiệu quả" như kiến nghị của Bộ Công Thương nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tổng Công ty Điện lực tham gia Dự án phê duyệt các Kế hoạch tái định cư cho các dự án thành phần./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);

- Các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;

 các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 30


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải 


tải về 9.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương