PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncbtải về 164.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích164.99 Kb.
#338


PHỤ LỤC: MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG THỐNG NHẤT

TRONG CÔNG TÁC BỔ NHIỆM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Mẫu số: 01/BNCB


Tên đơn vị ............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........
......., ngày .... tháng .... năm....
TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm


công chức lãnh đạo


Kính gửi: ........................
Các nội dung chủ yếu của Tờ trình:

1. Báo cáo về thực trạng lực lượng cán bộ lãnh đạo hiện có của đơn vị và yêu cầu cần phải bổ sung thêm lãnh đạo.

..........

2. Kết quả họp giới thiệu nhân sự bổ nhiệm (kèm theo biên bản họp); dự kiến phân công công tác đối với công chức bổ nhiệm (trường hợp bổ nhiệm cấp Phó).

.........

3. Tóm tắt lý lịch, quá trình công tác của cán bộ.

..........

4. Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo về công chức đề xuất chủ trương bổ nhiệm theo các nội dung sau:

4.1. Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc trong từng vị trí, từng thời gian; tinh thần trách nhiệm trong công tác;

4.2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của đơn vị.

b) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác;

c) Tinh thần học tập, nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình và phê bình;

d) Đoàn kết, quan hệ trong công tác; mối quan hệ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

4. 3. Việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo dự kiến bổ nhiệm.

4.4. Chiều hướng và triển vọng phát triển.

........

5. Đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương để triển khai quy trình bổ nhiệm./.


Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


............ (ký tên, đóng dấu - nếu có)

Mẫu số: 02/BNCB

Đơn vị ............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc........, ngày ... tháng ... năm....BIÊN BẢN HỘI NGHỊ

(Sử dụng cho các Hội nghị)


Các nội dung chủ yếu của Biên bản:


I. Thành phần Hội nghị

1. Thành phần tham gia dự họp theo quy định:

- Tổng số: .... người.

- Số có mặt .... người, đạt tỷ lệ ….%.

- Số vắng mặt: …người, trong đó:

+ Có lý do: ……

+ Không có lý do: ......

2. Thành phần mời họp

.................

II. Chủ trì Hội nghị

.................III. Thư ký Hội nghị

...............IV. Nội dung Hội nghị

…………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………...

Ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị (ghi tóm tắt từng ý kiến phát biểu):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:.......

Người chủ trì kết luận Hội nghị.Hội nghị kết thúc vào giờ, ngày ..... tháng .... năm ...THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

(ký tên, đóng dấu - nếu có)Mẫu số 3/BNCB

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BỔ NHIỆM CHỨC VỤ

...................................................... CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Tại hội nghị ............................................................................................................................

(Ngày ............. tháng ............. năm ..............)


Số TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

Đơn vị công tác

Trình độ chuyên môn

Chức vụ dự kiến bổ nhiệm

Ý kiến đề nghị bổ nhiệm

Đồng ý

Không đồng ý

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 
* Ý kiến khác: ……………………………..………....……………………..............................................
…………………………………………………………….......................................……………………………
……………………………………………………..............................................................………….………


* Ghi chú: - Trong cột “Ý kiến đề nghị bổ nhiệm”, nếu đồng ý bổ nhiệm hoặc không đồng ý

bổ nhiệm đề nghị đánh dấu “X” vào cột tương ứng.- Nếu đề nghị nhân sự khác ngoài danh sách trên thì ghi vào mục “ý kiến khác”.Mẫu số 4/BNLCB

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ

...................................................... CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Tại hội nghị .......................................................................................................................................

(Ngày ............. tháng ............. năm ..............)


Số TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

Đơn vị công tác

Trình độ chuyên môn

Chức vụ dự kiến bổ nhiệm lại

Ý kiến đề nghị bổ nhiệm lại

Đồng ý

Không đồng ý

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 
* Ý kiến khác: ……………………………..………....……………………..............................................
…………………………………………………………….......................................……………………………
……………………………………………………..............................................................………….………


* Ghi chú: - Trong cột “Ý kiến đề nghị bổ nhiệm”, nếu đồng ý bổ nhiệm hoặc không đồng ý

bổ nhiệm lại đề nghị đánh dấu “X” vào cột tương ứng.- Nếu có ý kiến khác thì ghi vào mục “ý kiến khác”.


Mẫu số: 05/BNCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Vào hồi ... ngày .... tháng ... năm, tại .... đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh ....

I. Thành phần tổ kiểm phiếu

1. ........................................................................... Tổ trưởng.

2. ................................................................ .......... Tổ viên kiêm thư ký

3. ............................................................................ Tổ viên.

............

II. Tình hình phát, thu hồi phiếu

1. Số phiếu phát ra: ...................

2. Số phiếu thu về: ...................

3. Số phiếu hợp lệ: ...................

4. Số phiếu không hợp lệ: .........

III. Kết quả tín nhiệm


STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

Chức vụ dự kiến bổ nhiệm

Kết quả tín nhiệm

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

1

...

2

...

3

...

(có biểu tổng hợp phiếu tín nhiệm theo mẫu số 04/BNCB)

Biên bản được lập thành ... bản./.

THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

(ký, ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 06/BNCB(Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ……

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ……………………SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Ảnh màu


(4 x 6 cm)

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

2) Tên gọi khác:

3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ):

4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh

5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh


6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo:

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú:

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay:

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:

11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng:

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại:

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao:

14) Ngạch công chức (viên chức): ………………………, Mã ngạch:

Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/……,

Phụ cấp chức vụ:……, Phụ cấp khác: ……

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ………………… 15.4-Quản lý nhà nước:

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)

(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,........)

15.5- Ngoại ngữ:………………………, 15.6-Tin học:

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D......) (Trình độ A, B, C,.......)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/……

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)

20) Sở trường công tác:

21) Khen thưởng: ……………………, 22) Kỷ luật:(Hình thức cao nhất, năm nào)

(về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:……

24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách:


(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: Ngày cấp: …/…/……

26) Số sổ BHXH:

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm - đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì…/……-…/……

…/……-…/……

…/……-…/……

…/……-…/……

…/……-…/……

…/……-…/……

…/……-…/……

…/……-…/……Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ............

28) Tóm tắt quá trình công tácTừ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,......29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....)

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu .........?):

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ........)?

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruộtMối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)

a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm
Mã ngạch/bậc
Hệ số lương
32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

………………, Ngày tháng năm ……Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 07/BNCBĐơn vị ............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM [1]

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............
......., ngày .... tháng .... năm....

Kính gửi: ..............................................


Các nội dung chủ yếu của văn bản hiệp y:
1. Căn cứ pháp lý để triển khai công tác bổ nhiệm

........


2. Báo cáo về chủ trương bổ nhiệm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

.........

3. Tóm tắt về lý lịch cán bộ và nhận xét, đánh giá của đơn vị về cán bộ đề nghị hiệp y bổ nhiệm.

..........

4. Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm.

..........

5. Thời hạn đề nghị hiệp y./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ [2]

........... (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: [1], [2]: nếu là cấp uỷ đảng hiệp y thì thể thức văn bản được thực hiện theo quy định của Đảng (ví dụ: thay Quốc hiệu bằng “Đảng cộng sản Việt Nam”; thay Thủ trưởng đơn vị bằng đại diện cấp uỷ của đơn vị,...).Mẫu số 08/BNCB


Đơn vị ............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............
......., ngày .... tháng .... năm....
TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Kính gửi: …………………..
Các nội dung chủ yếu của Tờ trình:
1. Căn cứ triển khai công tác bổ nhiệm.

............

2. Báo cáo tóm tắt về việc triển khai quy trình bổ nhiệm.

.............

3. Nhận xét, đánh giá về cán bộ đề nghị bổ nhiệm (bao gồm cả việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định).

...........

4. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

.............

5. Kết quả hiệp y của cấp uỷ đảng (nếu có).

...........

6. Ý kiến đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


............ (ký tên, đóng dấu - nếu có)
Mẫu số: 9/BNCB

Đơn vị ............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .............
........, ngày tháng năm....QUYẾT ĐỊNH

Về việc ...... (1) công chức giữ chức vụ lãnh đạo............................... (người được phân cấp quyết định bổ nhiệm)

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TTB- TP ngày 11 /10/2010 của Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ ........ (văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục hoặc Cục Thi hành án dân sự);

Căn cứ ý kiến hiệp y của ......

Xét đề nghị của ……,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ..... (2) ông (bà) ....... giữ chức vụ .... (tên chức danh bổ nhiệm).

Thời hạn giữ chức vụ là ...năm kể từ ngày bổ nhiệm (hoặc bổ nhiệm lại).Điều 2. Ông (bà) .... được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số .... kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (hoặc kể từ ngày ...). ....... (ghi rõ cấp có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định) và ông (bà) .... (người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại) có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- ..........

- Lưu: .....NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CẤP BỔ NHIỆM

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

(1): Ghi cụ thể: “bổ nhiệm” hoặc “điều động và bổ nhiệm” hoặc “tiếp nhận và bổ nhiệm” hoặc “bổ nhiệm lại”.

(2): Ghi tương ứng với ghi chú (1).


Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà giang

tải về 164.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương