Phụ lục A3 BÁo cáo tiếp nhận và quản lý viện trợ phi chính phủ NƯỚc ngoài I. Các nội dung của dự ántải về 17.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích17.06 Kb.
#28088
Phụ lục A3

BÁO CÁO TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ

VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

I. Các nội dung của dự án:

1. Tên tổ chức viện trợ/nước:

2. Tên chương trình, dự án viện trợ (với khoản viện trợ có chương trình, dự án):

3. Mục tiêu của dự án, khoản viện trợ:

4. Cơ quan chủ quản và chủ dự án (đơn vị trực tiếp nhận và sử dụng viện trợ):

5. Thời gian thực hiện dự án (theo thoả thuận): từ tháng…năm… đến tháng… năm..

6. Trị giá viện trợ theo thoả thuận (phân tích rõ các hạng mục viện trợ, bằng tiền, bằng hàng…) và vốn đối ứng (nếu có):

7. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền:

8. Kết quả tiếp nhận: Từ khi bắt đầu thực hiện dự án đến trước kỳ báo cáo, thực hiện kỳ báo cáo:

- Bằng tiền: Nguyên tệ - quy ra USD - quy ra đồng Việt Nam

- Bằng thiết bị (có danh mục chi tiết, tình trạng, giá trị):

- Chi chuyên gia, hỗ trợ kỹ thuật, chi đào tạo, tập huấn…

9. Kết quả sử dụng viện trợ:

10. Nhận xét, đánh giá hiệu quả viện trợ:II. Tổng hợp kết quả thực hiện:


STT

Các hoạt động
của dự án


Địa bàn thực hiện

Đơn vị thực hiện

Nhà tài trợ

Thời gian dự án

Tổng trị giá cam kết (USD)

Giá trị tiếp nhận

Quyết định phê duyệt dự án (số, ngày)

Ghi chú

I

Dự án ….

 

 

 

 

 

 

 
 

- Hoạt động…

 

 

 

 

 

 

 
 

- Hoạt động…

 

 

 

 

 

 

 


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2008
2008 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 512
2008 -> Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Nghị định 178/2004/NĐ-cp và Thông tư 05/2006/tt-blđtbxh
2008 -> PHÁt triển nông thôN
2008 -> Số: 88 /2008/QĐ-bnn
2008 -> QĐ-bnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 731/2008/QĐ-bkh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1024
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/tt-bts ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ cp ngày 4 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất

tải về 17.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương