Mẫu số 29/vbn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc VĂn bản nhận tài sản thừa kếtải về 11.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích11.3 Kb.
#17790
Mẫu số 29/VBN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Tôi là (3):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ......................................

.................................................................................................................................

chết ngày .........../........../........... theo Giấy chứng tử số .........................................

do Uỷ ban nhân dân ...............................................................................................

cấp ngày ........./............/............................... Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà ....................................................................................để lại như sau (8):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan:

- Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

- Ngoài tôi ra, ông/bà ..................................................................................... không còn người thừa kế nào khác.

Người nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ .....................................................)

tại ....................................................................................................................(9),

tôi ........................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ...............,

tỉnh/thành phố ..............................................

CÔNG CHỨNG:

- Văn bản nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ..............................................

.......................................................................................................................... lập;

- Tại thời điểm công chứng, người nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung nhận tài sản thừa kế tại ................. từ ngày ......... tháng ..... năm ..... đến ngày ....... tháng ......... năm ......... Phòng Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

- Nội dung Văn bản nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- .................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..............................................................................................................................(12)

- Văn bản nhận tài sản thừa kế này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ, ........ trang), giao cho người nhận tài sản thừa kế............... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

tải về 11.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương